Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

ให ้อยู่บ ้านเมื่อคุณป่ วย

ให ้หยุดงานหรือหยุดไปโรงเรียนอยู่กับบ ้านถ ้าท่านรู้สึกไม่สบายและมีน ้ามูก ไอ หรือมีไข ้ท่านก็จะได ้ไม่เสี่ยงในการแพร่เชื้อไปติดผู้อื่น ถึงแม ้ว่าคุณจะ รู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อย

ให ้พักอยู่กับบ ้าน ตราบใดที่ท่านยังรู้สึกว่าไม่สบาย ถ ้าอาการแย่ลงและไม่สามารถ ท าการดูแลตนเองได ้ที่บ ้าน ให ้โทร 1177 เพื่อขอค าแนะน าเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล (เป็นภาษาสวีเดน และภาษาอังกฤษ)

ให ้รออย่างน้อยสองวัน หลังจากที่ท่านได ้หายดีแล ้วก่อนที่จะ กลับไปท างานหรือกลับไปเรียน

ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงมากกว่า ในการที่จะมีอาการป่ วยรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะไม่ไปเยี่ยมผู้ป่ วยตามโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมตามบ ้านพักคนชราโดยไม่จ าเป็น ให ้เลิกการไปเยี่ยมเยียนเหล่านั้น ถ ้าท่านรู้สึกไม่สบายแม ้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม ท่าน ที่ท างานดูแลผู้สูงอายุ ต ้องไม่ไปท างานถ ้าท่านมีอาการไอหรือเป็นหวั

ให ้สังเกตอาการของโควิด-19

อาการของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีไข ้และไอ แม ้แต่ปัญหาการหายใจ เจ็บคอ ปวด ศีรษะ ปวดกล ้ามเนื้อ และอาการปวดตามข ้อ ก็เป็นอาการที่พบบ่อย ผู้ที่มีอาการ เล็กน้อยส่วนใหญ่ จะหายเอง ด ้วยการดูแลตัวเองที่บ ้าน บางรายมีอากา หนัก ตัวอย่างเช่น หายใจล าบาก และมีการอัก��สบของปอด ถ ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งของอาการทั้งหลายนี้ ให ้ท่านละเว ้นการไปพบปะคนอื่น ๆ

ให ้ล ้างมือบ่อย ๆ

สารต่าง ๆ ที่แพร่กระจายไวรัส จะแพร่ติดต่อง่ายและติดไปกับมือง่ายมาก มันจะแพร่ ต่อไปเมื่อท่านจับมือกับคนอื่น ดังนั้นจึงควรล ้างมือบ่อย ๆ ด ้วยสบู่และน ้าอุ่นอย่างน้อย 20 วินาที

ให ้ล ้างมือเสมอเมื่อท่านกลับมาถึงบ ้าน หรือเมื่อท่านกลับมาเข ้าท างานหลังจากที่ได ้ ไปข ้างนอกมา ก่อนอาหารแต่ละมื้อ ก่อนจับต ้องจัดเตรียมอาหาร และหลังจากการใช ห ้องน ้าทุกครั้ง แอลกอฮอล์ล ้างมือ อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่ง เมื่อโอกาสในการล ้าง มือไม่อ านวย

การไอและจามในข ้อพับแขน

เวลาท่านไอ และจาม จะมีการแพร่กระจายของละอองเสมหะที่มีเชื้อติดไปด ้วย ซึ่งท า ให ้มีการแพร่เชื้อไวรัสได ้วิธีการไอและจามในข ้อพับแขนหรือในกระดาษ เช็ดหน้าจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายไวรัสไปยังสิ่งแวดล ้อมหรือสู่มือของท่าน ทิ้ง กระดาษเช็ดหน้าในตะกร ้าทิ้งขยะ แล ้วล ้างมือเสมอ

หลีกเลี่ยงการแตะต ้องตา จมูก และปาก

การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางเยื่อเมือกของตา จมูก และปาก ดังนั้น จึงต ้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา จมูก และปาก

แอลกอฮอล์ล ้างมือ

ถ ้าหาสบู่และน ้าไม่ได ้ท่านสามารถใช ้แอลกอฮอล์ล ้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์แทนได