ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

Skydda dig och andra från smittspridning på thai.

หลีกเลี่ยงการสัมผัสและใกล ้ชิดกับคนป่วย จะเป็นการปกป้องตัวเอง และผู้อ่ืนจากการเจ็บป่วย

ตรงนี้ เราให ้คําแนะนําในการท่ีจะหลีกเล่ียงการติดเช้ือเพ่ิมเติม

Om texten inte visas korrekt kan du prova att välja en annan webbläsare, till exempel Chrome eller Firefox.

ถ้าข้อความแสดงออกมาไม่ถูกต้อง ก็ลองเลือกเว็บเบราว์เซอร์ตัวอื่น เช่น โครม หรือ ไฟร์ฟ็อกซ์

ปกป้องตัวเองและผู้อื่นจากการแพร่กระจายของก ารติดเช้ือ

ให ้อยู่บ ้านเมื่อคุณป่ วย

ให ้หยุดงานหรือหยุดไปโรงเรียนอยู่กับบ ้านถ้าท่านรู้สึกไม่สบาย และมีน้ํามูก,
ไอ หรือมีไข ้ท่านก็จะได ้ไม่เสี่ยงในการแพร่เชื้อไปติดผู้อื่น ถึงแม้ว่าคุณจะ
รู้สึกไม่สบายเพียงเล็กน้อย

ให ้พักอยู่กับบ ้าน ตราบใดท่ีท่านยังรู้สึกว่าไม่สบาย ถ้าอาการแย่ลงและไม่สามารถ ทําการดูแลตนเองได ้ที่บ ้าน ให ้โทร 1177 เพ่ือขอคําแนะนําเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล (เป็นภาษาสวีเดน และภาษาอังกฤษ)

ให ้รออย่างน้อยสองวัน หลังจากที่ท่านได ้หายดีแล ้วก่อนที่จะ
กลับไปทํางานหรือกลับไปเรียน

ผู้สูงอายุมีความเส่ียงมากกว่า ในการท่ีจะมีอาการป่วยรุนแรง ดังนั้นจึงเป็นส่ิงสําคัญ ท่ีจะไม่ไปเย่ียมผู้ป่ วยตามโรงพยาบาลหรือไปเยี่ยมตามบ ้านพักคนชราโดยไม่จําเป็น ใหเ้ ลิกการไปเย่ียมเยียนเหล่านั้น ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายแม้แต่เพียงเล็กน้อยก็ตาม
ท่านท่ีทํางานดูแลผู้สูงอายุ ต ้องไม่ไปทํางานถ้าท่านมีอาการไอหรือเป็นหวัด

ให ้สังเกตอาการของโควิด-19

อาการของโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่มีไข ้และไอ แม้แต่ปัญหาการหายใจ, เจ็บคอ,
ปวดศีรษะ, ปวดกล ้ามเนื้อ และอาการปวดตามข ้อ ก็เป็นอาการที่พบบ่อย
ผู้ท่ีมีอาการเล็กน้อยส่วนใหญ่ จะหายเอง ด ้วยการดูแลตัวเองท่ีบ ้าน
บางรายมีอาการหนัก ตัวอย่างเช่น หายใจลําบาก และมีการอักเสบของปอด
ถ้าท่านรู้สึกว่ามีอาการอย่างใดอย่างหน่ึงของอาการทั้งหลายน้ี
ให ้ท่านละเว ้นการไปพบปะคนอ่ืนๆ

ให ้ล ้างมือบ่อยๆ

สารต่างๆที่แพร่กระจายไวรัส จะแพร่ติดต่อง่ายและติดไปกับมือง่ายมาก
มันจะแพร่ต่อไปเมื่อท่านจับมือกับคนอื่น
ดังนั้นจึงควรล ้างมือบ่อยๆด ้วยสบู่และน้ําอุ่นอย่างน้อย 20 วินาที

ให ้ล ้างมือเสมอเม่ือท่านกลับมาถึงบ ้าน
หรือเมื่อท่านกลับมาเข ้าทํางานหลังจากท่ีได ้ไปข ้างนอกมา, ก่อนอาหารแต่ละม้ือ, ก่อนจับต ้องจัดเตรียมอาหารและหลังจากการใช ้ห ้องนํ้าทุกครั้ง แอลกอฮอล์ล ้างมือ อาจจะเป็นทางเลือกหน่ึง เม่ือโอกาสในการล ้างมือไม่อํานวย

การไอและจามในข ้อพับแขน

เวลาท่านไอ และจาม จะมีการแพร่กระจายของละอองเสมหะที่มีเชื้อติดไปด ้วย ซึ่งทําให ้มีการแพร่เชื้อไวรัสได ้วิธีการไอและจามในข ้อพับแขนหรือในกระดาษ เช็ดหน้าจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายไวรัสไปยังส่ิงแวดล ้อมหรือสู่มือของท่าน ท้ิงกระดาษเช็ดหน้าในตะกร้าท้ิงขยะ แล ้วล ้างมือเสมอ

หลีกเล่ียงการแตะต ้องตา,จมูก และ ปาก

การติดเชื้อสามารถแพร่กระจายผ่านทางเยื่อเมือกของตา, จมูกและปาก. ดังนั้น จึงต ้องหลีกเลี่ยงการสัมผัสตา, จมูก และปาก

แอลกอฮอล์ล ้างมอ

ถ้าหาสบู่และนํ้าไม่ได ้ท่านสามารถใช ้แอลกอฮอล์ล ้างมือที่มีแอลกอฮอล์อย่างน้อย 60 เปอร์เซ็นต์แทนได ้

Gå till toppen av sidan