ንባዕልኻን ንኻልኦትን ካብ ለበዳ ሕማም ተኸላኸል

እንተ ሓሚምካ ኣብ ገዛኹን

ዝሓመምካ ኾይኑ እንተ ተሰሚዑካ ንነድሪ ኣፍጫ (ዓፍዓ-ፍታ)፡ ሰዓል ወይ ረስኒ እንተለካ፡ ካብ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ቦኺርካ ኣብ ገዛ ኩን ወይ ትረፍ። ከምኡ ምስ ትገብር ንካልኦት ሰባት ኣይትልብድን። ወላ’ውን ንኡሽተይ እንተ ሓሚምካ ከምኡ ግበር።

ሓሚምካ ክሳብ ዝተሰመዓካ፡ ኣብ ገዛ ኹን ወይ ትረፍ። ሕማምካ እንተ በርቲዑካ ንኣብ ገዛኻ ኮይንካ ጽሬት ነብስኻ ክትሕሉ እንተ ዘይኪኢልካ፡ ሕክምና ውን ክንክናውን ምኽሪ መታን ክትረክብ 1177 ደውል (ብሽወደንኛንእንግሊዝኛን)።

ምስ ሓወኻ እንተ ወሓደ ክልተ መዓልትታት ተወሳኺ፡ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ከይከድካ፡ ኣብ ገዛ ጽናሕ።

ኣረገውቲ ሰባት ኣጸቢቖም ክሓሙ ዓቢ ሓደጋታት ኣለዎም። ስለ’ዚ ኣብ ሕምክና ወይ ኣብ እንዳ ኣረገውቲ ኬድካ ክብጻሕ ከምዘይብሉ ምፍላጡ ኣገዳሲ’ዩ። ስራሕኻ ዓበይቲ ምእላይ እንተ ኾይኑ፡ ሰዓል ወይ ጉንፋዕ እንተለካ፡ ናብ ስራሕ ኣይትኺድ።

ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ኣስተውዕለሎም

ቀንዲ ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19 ረስንን ምስዓልን እዩ። ወላ’ውን ጸገማት ምስትንፋስ፡ ቃንዛ ጐረሮ፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ ጭዋዳታትን ቃንዛ መላግቦ ዓጽምን’ውን ዝውቱራት ምልክታት ሕማም እዮም። ንመብዛሕቶም ሰባት ኣብ ገዝኦም ባዕሎም እንዳተኸናኸኑ ባዕሉ ዝጠፍእ ፈኲስ ጸገም እዩ ዝገብረሎም። ኣብገሊኦም ግን እቲ ሕማም ጽንኩር ስለ ዝኸውን ንኣብነት ጸገማት ምስትንፋስን ነድሪ-ሳንቡእ (ኒሞንያ) ይገብረሎም። ከም’ዚ ዓይነት ምልክታት እንተ ገይሩልካ፡ ካልኦት ሰባት ካብ ምርካብ ክትቚጠብ ፈትን።

ብዙሕ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ

እቶም ቫይረስ ዘመሓላልፉ ባእታታት ኣዝዮም ተላባዕትን ብቐሊሉ ኣብ ኣእዳው ዝተርፉን እዮም። ካልእ ሰብ ኢዱ ምስ ትሕዞ ይመሓላለፉ። ስለ’ዚ ኣእዳውካ ብዙሕ ሳዕ ብሳምናን ውዑይ ማይን ገይርካን20 ካልኢት (ሰከንድ) ተሓጸብ።

ኣብ ገዛኻ ምስ መጻኻ ወይ ኣብ ደገ ጸኒሕኻ ኣብ ስራሕኻ ምስ ትኣቱ፡ ቅድሚ መኣዲ፡ መግቢ ክትሰርሕ ከለኻ ንድሕሪ ምድረ-ቤት (ሽቓቕ) ምብጻሕኻን፡ ኲሉ ሳዕ ኣእዳውካ ተሓጸብ። ኣእዳውካ ክትሕጸብ እንተ ዘይክኢልካ፡ ኣልኮሆል ናይ ኢድ ገይርካ ኣእዳውካ ምድራዝ ከም ኣማራጺ ክውሰድ ይከኣል’ዩ።

ክትስዕል ወይ ሕንጥሸው ክትብል ከለኻ፡ ኣብ ናይ ቅድሚት ጒንቦ ኢድካ በል

ክትስዕልን ሕንጥሸው ክትብልን ከለኻ፡ ተላባዕቲ ዝኾኑ ንቫይረስ ከማሓላልፉ ዝኽእሉ ንደቀቕቲ ነጠብጠባት ይዝርግሑ። ኣብ ቅድሚት ጒንቦ ኢድካ ወይ ወረቐታዊ መንዲል (ቲሹ) ምስ ትጥቀም፡ እቲ ተላባዒ ናብ ከባቢኻ ወይ ኣብ ኢድካ ንኸይዝርጋሕ ትገትኦ ኣለኻ። ነቲ ወረቐታዊ መንዲል (ቲሹ) ኣብ እንዳጐሓፍ ጉሒፍካ ኣእዳውካት ሕጸብ።

ኣዒንትኻ ንኣፍንጫኻ ንኣፍካን ካብ ምሓዝ ተቖጠብ

እዚ ተላባዒ በቶም ኣብ ዓይንናን ኣፍጫናን ኣፍናን ዘለዉ ልፋጫዊ መምብራና ገይሩ ይመሓላለፍ ወይ ይዝርጋሕ። ስለ’ዚ ካብ ዓይንኻን ኣፍንጫኻን ኣፍካን ምሓዝ ተቖጠብ።

ኣልኮሆልናይኢድ

ማይን ሳምናን እንተ ዘየሎ፡ 60 ሚእታዊ ኣልኮሆል ዘለዎ ናይ ኢድ ኣልኮሆል ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ።