Enligt en överenskommelse mellan staten och SKR ska Folkhälsomyndigheten, var fjortonde dag, ta fram en prognos för när samtliga personer i Sverige, 18 år och äldre, har erbjudits en första dos vaccin. Prognosen bygger på en rad antaganden om bland annat kommande vaccinleveranser.

I överenskommelsen inkluderas även personer under 18 år som efter medicinsk individuell bedömning bör vaccineras. Dessa unga ingår inte i Folkhälsomyndighetens generella rekommendation om prioritetsordning. Enligt förslag från Barnläkarföreningen däremot, finns ett antal riskgrupper som i allmänhet är mycket infektionskänsliga och därför kan bli aktuella för covid-vaccin. Gruppen består av cirka 6 400 ungdomar 16-17 år som är inkluderade i prognosen.

Prognos för vaccinationsmålsättningen, 21 juli

Prognosen ligger kvar som tidigare, alla över 18 år (plus 16-17 åringar i riskgrupp) blir erbjudna sin första dos senast vecka 37, därefter väntas de ha fått dos 2 senast vecka 44.

Sedan förra prognosen, vecka 27, har ny leveransprognos tillkommit samt täckningen för en åldersgrupp (50 – 59 år) har justerats upp en procentenhet, då den faktiska täckningen har överstigit den estimerade. Modellen innehåller data på utförda vaccinationer fram till och med vecka 27.

Folkhälsomyndighetens uppdrag att redovisa prognosen baseras på en hundraprocentig täckningsgrad, det vill säga att alla personer över 18 år samt unga i riskgrupp fått erbjudande om en första respektive andra dos.