Syftet med dessa undersökningar är att bedöma graden av genomgången covid-19 i befolkningen och få en tydligare bild av hur epidemin utvecklats regionalt och i olika åldersgrupper. I rapporterna återfinns detaljer kring genomförandet av undersökningarna. Resultaten bidrar med att komplettera bilden från data som samlats in från kliniska laboratorier i regioner och frivillig rapportering av aggregerad data.

Analys av blodgivare och blodprover från öppenvården

Folkhälsomyndigheten genomför så kallade seroepidemiologiska undersökningar i nio regioner, där vi analyserar förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2. Undersökningarna genomförs vid ett antal tillfällen under 2020 och 2021 och omfattar periodvisa insamlingar av överskottsblodprover från öppenvården (via klinisk kemi och kliniska immunologilaboratorier). Parallellt samlas även prover in från blodgivare från dessa regioner.

Studieupplägg för Folkhälsomyndighetens undersökning av seroprevalens mot SARS-CoV-2 för skattning av genomgången covid-19 i ett tvärsnitts av befolkningen

Analys av prover insamlade från öppenvården 24 maj till 4 juni (vecka 21-22) 2021 visar att antikroppar mot SARS-CoV-2 påvisas hos 52,2 procent av den studerade populationen, med hög andel antikroppspositiva bland äldre vuxna 65–95 år (85,0 procent). Andelen antikroppspositiva bland vuxna 20–64 år var 52,0 procent, och bland barn 0-19 år 27,7 procent. En slutrapport kommer att sammanställas när hela undersökningen är avslutad.

Mer information finns i delrapporten om påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från öppenvården.

Analys av prover från blodgivare insamlade under 14 insamlingsperioder 2020 och 2021 visar att andelen blodgivare med antikroppar mot SARS-CoV-2, det virus som orsakar covid-19, ökade från 0,0 procent vecka 12 (16–22 mars) 2020 till 51,9 procent vecka 21-22 (24 maj till 4 juni) 2021.

Mer information finns i delrapporten om antikroppar mot SARS-CoV-2 hos blodgivare.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i delar av befolkningen

I slutet av juni 2020 genomfördes en undersökning av blodprover från slumpmässigt inbjudna invånare i stadsdelen Rinkeby-Kista i Stockholm. Resultaten visade att ungefär 19 procent av befolkningen i stadsdelen hade antikroppar i slutet av juni.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i stadsdelen Rinkeby-Kista, Stockholm, 22–24 juni 2020

I början av mars 2021 undersöktes förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 i blodprov från 735 personer födda 1944. Resultaten visar att 6,9 procent av studiedeltagarna bar på antikroppar som talar för genomgången covid-19.

Studien är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen, Försvarsmakten och Folkhälsomyndigheten.

Förekomsten av antikroppar mot SARS-CoV-2 bland äldre i Göteborg, 1–16 mars 2021