I den nu aktuella situationen med en mycket omfattande smittspridning, och med en befarad kraftig ökning av antalet smittade, är test- och smittspårningskapaciteten inte alltid tillräcklig för att följa rekommendationerna. Det är inte heller möjligt att i nuläget utöka kapaciteten i samma takt som smittspridningen ökar. Därför kan regionerna komma att behöva prioritera resurserna. För att skydda sköra personer i sjukvård och äldreomsorg, där smittspridning riskerar att får allvarliga konsekvenser, måste resurserna användas där de gör störst skillnad.

Det är viktigt att så snart som möjligt, när kapacitet finns, att återgå till smittspårning enligt Folkhälsomyndighetens Vägledning för smittspårning av covid-19.

För rekommendationer om testning vid symtom gäller Provtagningsindikationen för covid-19, länk finns nederst på sidan.

Vid en situation där en region har bristande test- och smittspårningskapacitet kan det under en begränsad tid vara aktuellt att särskilt prioritera:

Vid smittspårning:

  1. Lägg särskild vikt vid smittspårning och utbrottsutredningar där sköra individer vistas som hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Detta gäller även personalen i dessa verksamheter. Inom denna grupp är det motiverat att även testa personer som inte har symtom.
  2. Förhållningsregler och smittspårningsformulär till index och förhållningsregler till hens hushållskontakter.

Låg prioritet för allmänheten

  1. Testning av symtomfria nära kontakter.
  2. Testning av symtomfria hushållskontakter dag 5.

Fördröjning mellan symtomdebut och testning

Vid hård belastning på testningen kan det dröja innan personer som har symtom kan testa sig. Räkna därför tillfälligt förhållningsregler för hushållskontakter från index symtomdebut och inte index provtagning.

Förkortning av förhållningsregler till hushållskontakter

Förhållningsreglerna för hushållskontakter rekommenderas att ändras från 7 dagar till 5 dagar.

Undantag från förhållningsregler till hushållskontakter

Följande grupper av symtomfria personer undantas från förhållningsregeln att stanna hemma från arbetet och skola om de identifieras som hushållskontakt till ett indexfall:

  • Personer som fått tre doser vaccin.
  • Personer som haft covid-19 under de tre senaste månaderna.
  • Personer, oberoende av vaccinationsstatus, med nyckelfunktioner i samhällsviktig verksamhet enligt MSBs lista.

För vård- och omsorgspersonal som undantas rekommenderas omfattande testning enligt lokala rutiner. Till exempel med antigentest eller självtest före varje arbetspass.

Personer i nyckelfunktioner som undantas rekommenderas testning enligt lokala rutiner hos arbetsgivaren. Till exempel med självtest före varje arbetspass om uppgiften innebär nära kontakt med andra personer.

Testningen rekommenderas under de dagar som förhållningsreglerna gäller. Denna testning rekommenderas inte för personer som genomgått infektion de tre senaste månaderna.

Arbetsgivare som tillämpar undantaget rekommenderas att vidta och dokumentera riskreducerande åtgärder.

Läs mer