I den aktuella situationen med en mycket omfattande smittspridning återfinns prioriteringar av testning och smittspårning under fjärde vågen av covid-19 på en webbsida. Länk finns nederst på sidan. Dessa prioriteringar är överordnade rekommendationerna i vägledningen för smittspårning av covid-19.

Vaccination och smittspårning

För närvarande betraktas de personer som i Sverige vaccinerats med två doser vaccin mot covid-19 som vaccinerade. Personer som inte vaccinerats alls eller med en dos betraktas som ovaccinerade.

Även du som är vaccinerad ingår i smittspårningen kring en smittad person. Oavsett om du är vaccinerad eller inte får du förhållningsregler om någon i ditt hushåll har covid-19.

Testning och smittspårning är viktiga åtgärder för att upptäcka genombrottsinfektioner, det vill säga när en person blir sjuk i covid-19 trots att hen är vaccinerad.

Vad innebär smittspårning?

I kombination med testning och smittskyddsåtgärder är smittspårning ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av covid-19. Vid smittspårning gäller testning som utförs av vården med PCR- eller antigentest.

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, det vill säga att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. Det är viktigt att upptäcka klustren genom smittspårning och få kontroll på vidare smittspridning.

Smittspårningen innebär att identifiera:

  • Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?
  • Smittkälla – vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?
  • Smittväg – hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen har träffat och var hen har varit sedan de första tecknen på symtom och 48 timmar innan.

Om du har covid-19 får du förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Det får även de personer, oavsett vaccinationsstatus, som du har delat bostad med i 48 timmar innan första symtom till dess att du blivit feberfri och känt dig bra i minst två dygn. Förhållningsregler för hushållskontakter gäller i minst fem dagar från det att du fick symtom.

Vad innebär förhållningsreglerna? (genväg till rubrik längre ned på sidan)

Om du har ett positivt PCR-test, men inga symtom, räknas den smittsamma fasen från datumet för provtagningen till och med fem dagar efter.

Kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta

I nästa steg tas kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta. Det görs antingen av den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i den ansvariga regionen.

Om du kontaktas i en smittspårning får du information om vad du behöver göra. Om du identifieras som nära kontakt till ett positivt fall och har symtom, rekommenderas testning. Symtomfria vaccinerade nära kontakter rekommenderas generellt ingen testning.

Du som har, eller misstänks ha, en allmänfarlig sjukdom har rätt till fri sjukvård. Om du inte kan arbeta kan du ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.

Du som kontaktas i en smittspårning informeras om att du har varit utsatt för en smittorisk, men inte om vem som kan ha smittat dig. Den informationen är en del av patientsekretessen.

Vad innebär förhållningsreglerna?

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får information. Samtliga personer i hushållet, oavsett vaccinationsstatus, får även förhållningsregler. Reglerna talar om vad var och en behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Alla som får förhållningsregler enligt smittskyddslagen är tvungna att följa dem, för att sjukdomen inte ska spridas vidare. På webbplatsen 1177.se kan du se vad som gäller för provtagning för covid-19 i den region där du bor.

1177.se/covid-19-prov

Förhållningsregler för hushållskontakter gäller i fem dagar från när personen i ditt hushåll fick sina första symtom. Om personen inte har några symtom gäller förhållningsreglerna i fem dagar från personens provtagningsdatum. Det gäller oavsett om du har symtom eller inte. Har du själv testat dig måste du stanna hemma och vänta på provsvaret. I vissa fall kan symtomfria hushållskontakter gå till arbetet och skolan. Läs mer om undantagen från krav på att stanna hemma från arbete i smittskyddsbladen. Länk finns nederst på sidan.

Om flera i ett hushåll blir sjuka i covid-19 efter varandra kan de personer som varit sjuka och tillfrisknat återgå till arbete och skola.

Läs mer