Vaccination och smittspårning

I nuläget görs bedömningen att personer som är fullvaccinerade för minst två veckor sedan generellt kan undantas från vissa åtgärder om de ingår i en smittspårning. Det innebär t.ex. att vaccinerade generellt inte rekommenderas få förhållningsregler om de är hushållskontakt till en person som är sjuk i covid-19. Vid symtom ska även vaccinerade personer alltid stanna hemma och testa sig. Om en vaccinerad person testar sig och blir positiv för covid-19 ska hen alltid smittspåras som vanligt.

Testning och smittspårning är också viktiga åtgärder att ha på plats för att upptäcka så kallade vaccingenombrott det vill säga där en person blir sjuk i covid-19 trots att man är vaccinerad.

Vad innebär smittspårning?

I kombination med omfattande testning och skyddsföreskrifter blir detta ett effektivt verktyg för att begränsa spridningen av covid-19. Utökad smittspårning sker samtidigt som en utökad testning nu är möjlig i regionerna, vilket skapar förutsättningar för att tidigt upptäcka nya fall och spåra deras kontakter.

Covid-19 har en förmåga att sprida sig i kluster, d.v.s. att flera personer i en avgränsad miljö smittas samtidigt. En extra viktig åtgärd blir därför att genom smittspårning upptäcka dessa kluster och få kontroll på vidare smittspridning.

Smittspårningen innebär att identifiera:

  • Personer som riskerar att ha utsatts för smitta av en person med konstaterad covid-19-infektion – till vilka kan smittan ha förts vidare?
  • Smittkälla - vem eller vilka kan personen ha smittats av och vilka andra kan ha smittats av samma källa?
  • Smittväg - hur och i vilken miljö har personen blivit smittad?

Det är behandlande läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal med särskild kompetens som utför smittspårningen. Personen med covid-19 blir kontaktad och får svara på frågor om vilka hen träffat och var hen varit sedan första tecken på symtom och 48 timmar innan.

En person med covid-19 får också förhållningsregler enligt smittskyddslagen. Det får även den smittade personens hushållskontakter. En hushållskontakt är någon som delat bostad med personen med konstaterad covid-19-infektion under den tid personen varit smittsam, det vill säga att:

  • från första symtom tills dess den sjuke blivit feberfri och känt sig bra i minst två dygn, det ska också ha gått minst sju dygn från insjuknandet.
  • 48 timmar innan första symtom.

Om personen har positivt PCR-test men inga symtom räknas smittsam fas från provtagningsdatum till och med 7 dagar efter.

I nästa steg tas kontakt med dem som kan ha utsatts för smitta. Detta görs antingen av den smittade själv, i dialog med en smittspårare, eller av en smittspårare i ansvarig region. Den som kontaktas i en smittspårning får information om vad detta innebär och vilka åtgärder som behöver vidtas. Om man identifieras som nära kontakt till ett positivt fall rekommenderas testning. Varje person som får ett positivt provsvar (PCR-test) ger upphov till en ny smittspårning.

Den som har, eller misstänks ha, en allmänfarlig sjukdom har rätt till fri sjukvård och den som inte kan arbeta kan ha rätt till ersättning från Försäkringskassan.
Alla som får förhållningsregler enligt Smittskyddslagen är tvungna att följa dessa för att sjukdomen inte ska spridas vidare.

De som kontaktas i en smittspårning informeras om att de varit utsatta för en smittorisk men inte om vem som kan ha smittat dem. Den informationen är en del av patientsekretessen.

Läs mer