Ett positivt PCR-test innebär att du har covid-19

Vi rekommenderar att du gör ett PCR-test när du har symtom på covid-19. Ett positivt provsvar i kombination med symtom innebär en pågående infektion.

PCR (Polymerase Chain Reaction) är en metod för att upptäcka arvsmassa (RNA) från viruset SARS-CoV-2. Den kan ge svar på om du har eller nyligen har haft covid-19. Däremot kan metoden inte tala om ifall du är smittsam eller inte. Det beror på att PCR-tekniken inte kan skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som har oskadliggjorts av immunförsvaret. Arvsmassan från viruset kan ofta påvisas i veckor (ibland månader) efter att en person blev sjuk, men det innebär inte att du fortfarande är smittsam. Det är därför provet i första hand ska tas när du har symtom eller i samband med en smittspårning när du har utsatts för smitta från din nära omgivning. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

När i sjukdomsförloppet ett prov tas är avgörande för om SARS-CoV-2 kan påvisas i de övre luftvägarna (näsa och hals). Känsligheten minskar generellt för prov som tas senare än en vecka efter att symtomen börjar. Det är laboratoriernas ansvar att säkerställa att analyserna är tillförlitliga. IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har tillsynsansvar för att laboratorierna följer hälso- och sjukvårdslagen, exempelvis de delar som handlar om kvalitet och patientsäkerhet.

Du behöver inte göra ett till test för att bekräfta resultatet av ett PCR-test, om inte en läkare bedömer att du bör göra det.

Testet visar inte om du har haft covid-19 vid ett tidigare tillfälle annat än om du nyligen har haft en genomgången infektion (några veckor och ibland några månader tillbaka i tiden).

Träffsäkerhet på närmare 100 procent

Metoden PCR används för att upptäcka en unik del av virusets arvsmassa, RNA. Det är samma teknik och förfarande som har använts länge vid många andra sjukdomar, till exempel influensa och kikhosta.

Kliniska laboratorier analyserar prover från patienter på uppdrag av hälso- och sjukvården. De har krav på sitt kvalitetsarbete och åtgärder på plats för att hitta och begränsa felaktiga resultat. Även om falska positiva eller negativa provsvar aldrig kan uteslutas helt så är träffsäkerheten och känsligheten närmare 100 procent när PCR-resultaten tolkas av experter. När testet tas i samband med symtom under en pågående smittspridning i samhället, såsom vid en pandemi, minskar dessutom risken för ett falskt positivt provsvar ytterligare.

Laboratoriernas kvalitetsarbete

Det ställs mycket höga krav på de metoder och tester som används inom vården. Det gäller allt från materialet för provtagningen, till transport och laboratorieanalyser. Innan en metod eller ett test tas i bruk görs utvärderingar för att se att de fungerar som de ska och är säkra att använda.

De kliniska mikrobiologiska laboratorierna ansvarar för själva analysen av de prover som har tagits. Det gäller all diagnostik med PCR, alltså inte enbart för covid-19. Vårdgivare som anlitar ett laboratorium för kliniska diagnostiska analyser har också ansvar för att se till att laboratoriet upprätthåller kvalitet och patientsäkerhet.

Olika PCR-metoder kan användas för att upptäcka SARS-CoV-2. Beroende på patientgruppen och syftet med analysen anpassas metodiken och svarsrutinerna. Det finns ingen nationell sammanställning av vilka PCR-metoder som används. Folkhälsomyndigheten använder en modifiering av den metod som WHO rekommenderar.

Filmer om PCR

Testning för covid-19 med PCR är fortfarande viktigt (med Karin Tegmark Wisell)

PCR-tester är tillförlitliga (med Karin Tegmark Wisell)

Läs mer