Barn och vuxna som känner sig sjuka bör alltid stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter. De bör också undvika nära kontakt med andra. Under coronapandemin är det viktigt att alla är extra försiktiga för att undvika smittspridning i samhället. Därför har vi på Folkhälsomyndigheten tagit fram särskilda rekommendationer som både handlar om när barn med symtom på covid-19 rekommenderas testning och när barn kan gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter efter att de varit sjuka.

Det test som kan tas för att undersöka om en person har en pågående infektion med covid-19 kallas PCR-test. Testet tas vid symtom som kan tyda på covid-19. Om du eller ditt barn delar hushåll med någon som testat positivt för covid-19 kan ni bli uppmanade av sjukvården att lämna ett test även om ni inte har några symtom. Detta görs i så fall som ett led i smittspårning.

Läs mer här om vad som gäller när någon i hushållet är sjuk i covid-19 och om smittspårning.

När ska jag testa mitt barn som har symtom på covid-19?

Det finns olika rekommendationer för PCR-test i olika regioner. Därför är det viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig genom gå in på webbplatsen www.1177.se/covid-19-prov och välja den region du befinner dig i för att läsa mer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna med symtom på covid-19 tar ett PCR-test. Samma rekommendation gäller barn från förskoleklass, det vill säga från cirka 6 års ålder. Om barn får symtom som är snabbt övergående behöver de inte ta ett test för covid-19. Till exempel om barnet vaknar och är lite hängigt men redan nästa dag känner sig helt bra. Däremot bör barnet ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att hen inte blir sjuk. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan, förskolan och andra aktiviteter. Om det finns en känd annan orsak till symtomen, till exempel allergi eller astma, behöver man inte heller testa sitt barn för covid-19.

Om symtomen inte går över efter ett dygn, gå in på webbplatsen https://www.1177.se/covid-19-prov för att se vad som gäller för att lämna prov för covid-19 i den region du befinner dig i (barn i förskoleålder testas sällan).

Förskolebarn rekommenderas i första hand att stanna hemma om de är sjuka utan att testas för covid-19. Ibland har barn i åldern 1-6 år lätta besvär som snabbt går över och som inte är tecken på sjukdom. Då behöver man inte vara hemma från förskolan eller dagbarnvårdaren. Det kan till exempel handla om en enstaka hostning eller att näsan rinner efter att man varit ute.

De regionala förutsättningarna avgör vilka som testas. Det vill säga vilka möjligheter sjukvården i din region har för att testa personer utifrån rådande smittspridningsläge av covid-19 och andra infektioner.

Det är viktigt att komma ihåg att Folkhälsomyndighetens råd är nationella och att smittskyddsläkaren i regionen kan göra andra bedömningar utifrån regionala förutsättningar och epidemiologiskt läge.

Vart vänder jag mig om jag vill testa mitt barn för covid-19?

Det är vården som bedömer om ditt barn behöver testas beroende på symtom och hur regionens riktlinjer ser ut. Läs mer på 1177.se/covid19-prov för att ta reda på hur det är ordnat med testningen där du befinner dig.

Hur testningen går till varierar mellan regioner och beror också på barnets ålder.

För yngre barn är det oftast hälso- och sjukvårdspersonal som tar provet. De lite äldre barnen kan ofta ta provet själva. Vid vilken ålder det sker varierar mellan regionerna. Vid egenprovtagning tar barnet själv, eller med vårdnadshavarens hjälp, ett prov från näsa, svalg och saliv. Provtagningsmaterial levereras till hemmet eller så åker man till en särskild provtagningsenhet och tar provet.

Vad gäller när provtagning är gjord? (gäller både vuxna och barn)

I väntan på provsvaret behöver barnet stanna hemma och undvika nära kontakt med personer utanför det egna hushållet. Provsvaret kommer i regel inom 48 timmar vilket sammanfaller med två dygns symtomfrihet i det fall barnet har milda symtom. Om provsvaret inte kommit inom 48 timmar behöver barnet fortsatt vara hemma. Om det har det gått mer än sju dygn sedan barnet fick symtom och barnet har mått bra och varit feberfri i två dygn kan barnet återgå till förskolan eller skolan. När det gått mer än sju dygn från den dagen barnet insjuknade och det har mått bra i minst två dygn bedöms barnet inte längre smitta andra, även om provet visar att hen har covid-19.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.

Tabellerna visar om provtagning är aktuellt och hur länge barn behöver stanna hemma vid symtom på covid-19.

Illustration på kille i förskolan

Tabell 1: Yngre än 6 år (förskola)
TestningKommentar
Rött kryss Nej Oftast inte aktuellt.
Illustration frågetecken Om barnet har symtom, men inte testat sig

Vid kortvariga symtom: stanna hemma så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva): stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring

Illustration plus-tecken Om testet visar att barnet har covid-19 Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.
Illustration minus-tecken Om testet visar att barnet inte har covid-19 Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ förskolans rutiner för sjukfrånvaro.

Illustration på tjej i grundskolan

Tabell 2: Äldre än 6 år (förskoleklass och uppåt)
TestningKommentar
Grön bock Ja Ja, vid symtom på covid-19
Illustration frågetecken Om barnet har symtom, men inte testat sig

Vid kortvariga symtom: stanna hemma så länge barnet har symtom +2 dygn till.

Vid kvarvarande milda symtom (t.ex. lätt hosta och lätt snuva): stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.

Illustration plus-tecken Om testet visar att barnet har covid-19 Stanna hemma minst 7 dygn efter att barnet fått symtom, varav minst 2 dygn utan feber och med allmän förbättring.
Illustration minus-tecken Om testet visar att barnet inte har covid-19 Stanna hemma tills barnet är piggt och friskt. Följ skolans rutiner för sjukfrånvaro.

Om ett prov visar att en person har covid-19 får både den provtagna personen och dess hushållskontakter information om vad som gäller och förhållningsregler för att förhindra smittspridning.

Om provet visar att barnet har pågående infektion med covid-19

Om provet visat att barnet har covid-19 ska barnet stanna hemma minst sju dygn räknat från den dag hen fick symtom och dessutom ha varit feberfri och mått bra i minst två dygn. Därefter kan barnet gå tillbaka till skolan och annan verksamhet igen. Det gäller även om barnet fortfarande har kvar lättare symtom, exempelvis lätt hosta och snuva. Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus.

Eftersom covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen är personer som bär på sjukdomen skyldiga att följa förhållningsregler enligt smittskyddslagen för att förhindra smittspridning. Information om förhållningsregler ges enligt regionala smittspårningsrutiner. Även hushållskontakter till den smittade får förhållningsregler. Läs mer här om vad som gäller när någon i hushållet är sjuk i covid-19.

Om provet visar att barnet inte har covid-19

Barnet kan gå tillbaka till skola eller annan verksamhet när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Här har skolorna lite olika regler för vad som gäller efter sjukfrånvaro vid till exempel kräkningar och feber. Det är då dessa regler som gäller.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.

Om barnet inte har provtagits

Barnet behöver stanna hemma så länge hen har symtom samt ytterligare två dygn utan symtom och utan feber. Under hela denna period ska barnet undvika nära kontakt med personer utanför egna hushållet.

Om barnet fortfarande har lättare symtom, exempelvis lätt hosta och lätt snuva, kan barnet gå tillbaka till skolan och annan verksamhet om det har gått sju dygn sedan insjuknandet.

Detta gäller vid varje nytt infektionstillfälle.

Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontakta 1177.

Vad gäller om barn som tidigare haft covid-19 får symtom igen?

Det finns olika sätt att veta om man tidigare haft covid-19, antingen genom att man tog ett PCR-test när man var sjuk eller genom att ta ett antikroppstest när man blivit frisk. Antikroppstestet kan visa om man har haft covid-19 och därmed utvecklat antikroppar.

Barn som har påvisade IgG-antikroppar eller tidigare har testat positivt med PCR-test behöver generellt inte testas på nytt för covid-19 inom sex månader från föregående test. Barnet kan gå tillbaka till skolan eller annan verksamhet när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. När det gäller barn som har nedsatt immunförsvar eller barn som har så allvarliga symtom att det kan vara aktuellt med sjukhusvård, ring 1177 eller läs mer på 1177.se eller motsvarande för att få råd om testning.

Kan barn testas för att se om de tidigare haft covid-19?

Barn och unga under 18 år kan i vissa regioner erbjudas testning för att påvisa antikroppar om vårdnadshavare bedömer att det är av värde för barnet och om barnet har uppnått en ålder där antikroppar kan bildas. Än så länge är det inte helt klarlagt hur olika delar i immunförsvaret reagerar i olika åldrar på detta nya virus.

Regionerna fattar egna beslut om vilka förutsättningar som ska gälla för antikroppstestning. En förutsättning för att det ska vara ändamålsenligt och resurseffektivt att testa barn är att det förekommit smittspridning i den aktuella regionen eller gruppen.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram vägledningen om PCR-testning av barn och unga som stöd för det regionala smittskyddsarbetet

Läs mer

Information till föräldrar/vårdnadshavare

Vad du behöver tänka på om ditt barn får symtom

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19