Nu pågår vaccinationen av äldre, den grupp som drabbas hårdast av covid-19. Parallellt vaccineras även all vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de äldre.

Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd för den som vaccineras och är en viktig del, tillsammans med övriga smittförebyggande åtgärder, för att bromsa smittspridningen av covid-19.

En successiv återgång till ett mer normalt liv möjliggörs i takt med att vaccinationen av riskgrupper och den övriga befolkningen fortskrider. Under rådande omständigheter föreslår Folkhälsomyndigheten att följande anpassningar inom vård- och omsorg kan genomföras:

  • Gemensamma aktiviteter på särskilda boenden och dagverksamhet återupptas, förutsatt att rekommenderade rutiner följs.
  • Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

Folkhälsomyndighetens resonemang kring anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård och omsorg efter vaccination mot covid-19 finns här:

Covid-19: Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

Efter vaccinationen - fortsätt förebygga smitta

Det pågår fortfarande en smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. Både vård- och omsorgstagare och personal inom äldre- och funktionshindersomsorgen har ansvar för att förhindra smittspridning och skydda ovaccinerade personer i riskgrupper.

Efter vaccinationen – fortsätt följa de allmänna råden

Det är oklart i vilken utsträckning en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Kunskapen om hur länge vaccinet har en skyddande effekt är också begränsad.

Tillsammans med vaccinationerna förväntas effekten av alla vidtagna åtgärder bromsa smittspridningen.

Fortsatta åtgärder efter vaccinationen

Efter vaccination av såväl personal som vård- och omsorgstagare är det viktigt att anpassning av åtgärder görs utifrån lokala och regionala förutsättningar och riskbedömningar. I ett läge med hög smittspridning i samhället och en ansträngd situation i vård och omsorg behöver många åtgärder kvarstå så att risken för smittspridning till riskgrupper minskar.

Testning vid symtom samt smittspårning genomförs som tidigare, se Vägledning för smittspårning av covid-19. Övriga åtgärder beskrivs här:

Besökare ska följa rådande rekommendationer

Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för besök på äldreboenden under covid-19-pandemin.Regionala och lokala riktlinjer kan också finnas och bör följas.

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Arbetsgivare ska följa rådande rekommendationer

Vaccinationen inom äldrevård och omsorg pågår just nu. Därför har inte alla äldre eller all personal hunnit vaccinera sig än.

När smittläget förbättras och smittskyddsåtgärderna minskar rekommenderas arbetsgivare att fortsätta betona basala hygienrutiner, vaksamhet på symtom, samt provtagning och, vid behov, kohortvård.

Läs mer

För personal inom hälso- och sjukvård, laboratorier och omsorg