Vaccination är en betydelsefull skyddande åtgärd mot covid-19 under rådande pandemi. Vaccinationerna sker parallellt med övriga smittskyddsåtgärder i samhället och på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Alla som bor i Sverige och som är 12 år eller äldre rekommenderas vaccination mot covid-19.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vidare är även en sjuksköterska som har en utbildning likvärdig ovannämnda specialistutbildningar behörig att ordinera vaccination mot covid-19. Vaccinationer utanför rekommendationerna kräver en ordination av läkare.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddseffekten för samtliga godkända vacciner mot covid-19 är god. Alla vacciner skyddar effektivt mot svår sjukdom och död i covid-19.

Mer om rekommendationer om vaccination mot covid-19

Mer om rekommendationer om prioritetsordning för vaccination mot covid-19

Vacciner mot covid-19 som används i Sverige (september 2021 och framåt)

Comirnaty

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin som i Sverige används för att förebygga covid-19 hos personer som är 12 år och äldre. Vaccinet är godkänt från 5 års ålder. Comirnaty kan enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten användas för en extra dos > 8 veckor efter dos 2 till personer med allvarlig immunbrist samt för påfyllnadsdos för personer 18 år och äldre.

Spikevax

Spikevax (Moderna) är ett s.k. mRNA-vaccin, avsett för att förebygga covid-19 hos personer som är 12 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet används till personer över 30 år. Vaccinet bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i alla åldersgrupper från 12 år, men användningen för personer 30 år och yngre har pausats tills vidare på grund av signaler om ökad risk för myokardit och perikardit. Spikevax kan enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten användas för en extra dos > 8 veckor efter dos 2 till personer med allvarlig immunbrist som är äldre än 30 år. Vaccinet kan även användas för påfyllnadsdos för personer över 30 år. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att påfyllnadsdos ges med en halv dos.

Intervall mellan dos 1 och dos 2

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Comirnaty ska ges med 3–7 veckors intervall och Spikevax med 4–7 veckors intervall. Den första dosen bedöms ge ett visst skydd mot allvarlig sjukdom och det går bra att vänta 7 veckor med den andra dosen.

 • Om den andra dosen givits med kortare intervall än 3 veckor (Comirnaty), respektive 4 veckor (Spikevax) ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
 • Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Vaccination av personer 30 år och yngre som fått en dos av Spikevax

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att personer 30 år och yngre som har fått den första vaccindosen med Spikevax erbjuds andra dosen med Comirnaty. Rekommenderat intervall mellan doserna är 4–7 veckor.

Rekommendationer för vaccination av personer som tidigare fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria

Personer som tidigare har fått en dos av Vaxzevria, rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Comirnaty eller Spikevax) som dos 2. För personer 30 år och yngre rekommenderas endast Comirnaty. Oavsett tid sedan dos 1 behöver man inte börja om med vaccinationsserien.

Utbytbarhet mellan Comirnaty och Spikevax

Det går bra att ersätta Spikevax med Comirnaty eller tvärt om. Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. Ett lika bra immunsvar uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när doserna ges med samma vaccin.

För personer 30 år och yngre rekommenderas bara Comirnaty, och ej en mix av de två vaccinen. Om en person som är 30 år eller yngre har fått en dos av Spikevax men ännu ej dos två skall den andra dosen ges med Comirnaty. Även påfyllnadsdosen till en person som är 30 år eller yngre ges bara med Comirnaty.

Skydd efter vaccination

Skyddseffekten hos samtliga godkända vacciner mot covid-19 är god. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. Skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås två veckor efter dos 2. Påfyllnadsdos rekommenderas för förstärkt skydd.

Som vid alla vaccinationer kan inte ett fullständigt skydd garanteras. Därmed är det viktigt att den vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra.

Personer med kraftigt påverkat immunförsvar som vid medfödd immunbrist eller vid pågående eller nyligen avslutad behandling vilken nedsätter immunförsvaret kan framför allt antikroppssvaret på vaccination mot covid-19 vara lågt. En del av dessa patienter kan ha värde av en extra dos av vaccin mot covid-19.

Se nedan text: Extra dos till vissa immunosupprimerade.

Påfyllnadsdos

Påfyllnadsdos, med en dos Comirnaty eller en halv dos Spikevax rekommenderas personer 18 år och äldre minst 5 månader efter dos 2 (alternativt efter extra dosen, om personen tillhör en grupp som ordinerats extra dos).

Påfyllnadsdosen kan ges med ett annat vaccin än det som man fick vid primärvaccination. Till personer 30 år och yngre ges påfyllnadsdosen med Comirnaty.

Påfyllnadsdos rekommenderas enligt prioriteringsording.

Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 till personer 18-64 år

Beslutsunderlag om en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19

Vaccinets skydd mot nya virusvarianter

Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria

Effekten av vaccinationerna mot de nu kända virusvarianterna är god. Folkhälsomyndigheten bevakar kunskapen om nya virusvarianter.

Administration av vaccin

Samtliga vacciner ska ges med intramuskulär injektion.

Administration av vaccin till personer med ökad blödningsbenägenhet

Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, alternativt se janusinfo.se (Region Stockholm).

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19

 • Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka i covid-19 att vaccinera sig med två doser och sedan (för vuxna) en efterföljande påfyllnadsdos.
 • Om en person som tidigare haft covid-19 får uttalade biverkningar efter vaccination med dos 1, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att iaktta ett längre intervall till den andra dosen. Den andra dosen rekommenderas inom 6 månader. Med uttalande biverkningar i detta sammanhang menas kraftig allmänpåverkan och feber i mer än ett dygn.
 • Om en person insjuknar i covid-19 efter dos 1 eller dos 2 skall efterföljande dos (dos 2 respektive påfyllnadsdosen) ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion varför dosen inte behöver ges direkt efter sjukdomstillfället. Dosen bör inte skjutas på mer än några månader.

Graviditet och vaccination

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla gravida erbjuds vaccin mot covid-19.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar.

Gravida med följande tillstånd eller sjukdomar har en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet.

Val av vaccin till gravida

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty, Spikevax). Om den gravida är 30 år eller yngre rekommenderas vaccination med Comirnaty, då användningen av Spikevax är pausad i denna åldersgrupp.

Tidpunkt för vaccination av gravida

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten. Skydd mot covid-19 är viktigast under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre.

För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas vaccination efter 12:e graviditetsveckan. Orsaken är för att undvika att eventuella graviditetskomplikationer under första trimestern kopplas till vaccinationen. För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.

För gravida som påbörjat en vaccinationsserie innan graviditet (alt. innan graviditet blev känd) rekommenderas att primärvaccinationsserien fullföljs som planerat, dvs. att dos 2 erbjuds med ordinarie intervall oavsett graviditetsvecka.

Påfyllnadsdosen ges efter 12:e graviditetsveckan.

Gravida som vaccinerats före eller under graviditet har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Amning och vaccination

Amningen kan fortgå när modern har vaccineras mot covid-19.

I produktinformationen för de olika vaccinerna mot covid-19 framgår att det är okänt om de utsöndras i bröstmjölken. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte som sannolik.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av barn och ungdomar från 12 år. Syftet är att skydda barnen och ungdomarna själva mot sjukdom. För barn mellan 12–15 år rekommenderas vaccination med Comirnaty.

För alla som är 30 år och yngre används bara Comirnaty från den 6 oktober 2021, då Spikevax pausats i avvaktan på utredning angående biverkningar.

Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Däremot har Svenska Barnläkarföreningen (BLF) sammanställt grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2. Barn i åldern 5–11 år med dessa tillstånd kommer att erbjudas vaccination mot covid-19. Barndos av Comirnaty används vid vaccination av barn som är 5–11 år. Vaccination ordineras av behandlande läkare.

Utförandet av vaccinationerna sker i regionens regi, där logistik och upplägg angående plats, vaccinatör och rutiner för medgivande av vårdnadshavare kan skilja sig mellan olika regioner och kommuner.

Samma biverkningsprofil ses hos barn som hos vuxna. Den mycket ovanliga biverkan i form av myokardit och perikardit som framkommit förefaller dock förekomma oftare hos yngre, och oftare hos män/pojkar. Information vid vaccinationen om att den vaccinerade skall söka vård om nytillkomna bröstsmärtor, andfåddhet, smärtor vid djupandning eller ihållande hjärtklappning vilka kan vara kombinerade med feber, trötthet, buksmärtor och illamående uppkommer efter vaccinationen är av stor vikt.

Folkhälsomyndigheten bedömer och utvärderar kontinuerligt nytillkomna data, i samarbete med Läkemedelsverket och representanter från BLF, för en eventuell uppdatering av rekommendationer om vaccination av barn mot covid-19.

Läs även avsnitt om myokardit och perikardit.

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar och/eller autoimmun sjukdom

Bedömningen vid vaccination mot covid-19 ska inte skilja sig från den bedömning som görs vid vaccination mot vanlig säsongsinfluensa. Dessa grupper har stor nytta av vaccination mot covid-19. Vissa grupper kan svara med lägre antikroppsnivåer efter två doser vaccin mot covid-19 och kan därför komma ifråga för en extra primärdos.

Extra dos till vissa immunsupprimerade

Från den 1 september 2021 rekommenderar Folkhälsomyndigheten att en extra dos vaccin kan övervägas till vissa grupper av personer med allvarligt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling. Extradosen kan ges från 8 veckor efter dos 2. Om intervallet mellan dos 2 och extradosen har varit längre räknas dosen ändå som en dos i primärvaccinationsserien och inte som en påfyllnadsdos. En påfyllnadsdos rekommenderas 5 månader efter extradosen.

För personer som är 30 år och yngre ska Comirnaty användas för extradosen oavsett vilket vaccin har använts för tidigare doser.

Efter Folkhälsomyndighetens genomgång av tillgänglig kunskap värderas nytta-risk-balansen till fördel för att en extra dos covid-19 vaccin erbjuds patienter med medfödd eller förvärvad immunbrist.

Effekt och säkerhet för extrados till immunsupprimerade

Vissa individer i ovan grupper riskerar att inte heller att svara med ett adekvat immunsvar på extradosen och det är därför viktigt att nära anhöriga uppmanas fullfölja sin covid-19 vaccination och att samtliga följer de allmänna rekommendationerna för en minskad smittspridning även efter en extra dos. Transplanterade patienter har setts svara sämre på vaccination mot covid-19 än andra studerade grupper med immunbrist. Biverkningarna efter en extra dos är liknande de som ses vid dos 1 och 2. Det finns rapporter om avstötningsreaktion bland transplanterade efter vaccination mot covid-19  dos 1, 2 och dos 3. I de flesta fall som dokumenterats har en justering av medicinering gjort att även denna typ av biverkan blir hanterbar. Individuell bedömning av läkare med särskild specialistkompetens kan vara av värde för dessa grupper.

Personer som har vaccinerats utomlands

Avsnittet har uppdaterats 2021-10-26

Vacciner godkända inom EU

En person som har påbörjat vaccination utomlands och fått en dos av Comirnaty, Spikevax eller Vaxzevria erbjuds dos två med mRNA-vaccin som är rekommenderat för åldersgruppen. Dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med en dos av Covid-19 vaccine Janssen rekommenderas en dos av mRNA-vaccin om det har gått minst fem månader sedan första dosen. Vid vaccination av personer 30 år eller yngre används Comirnaty. Dosen dokumenteras som dos 2.

Vacciner godkända av WHO som inte är registrerade inom EU (Sinovac/Coronavac, Sinopharm och Covishield).

En person som fått en dos av ett vaccin godkänt av WHO men inte registrerat inom EU erbjuds komplettering med en dos mRNA-vaccin i Sverige. Vid vaccination av personer som är 30 år eller yngre används Comirnaty. Den kompletterande dosen dokumenteras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av inaktiverade vacciner Sinovac/Coronavac eller Sinopharm rekommenderas kompletterande vaccination med en dos mRNA-vaccin. Dosen ges med minst 8 veckors intervall från föregående dos. Den kompletterande dosen registreras som dos 2.
Personer som är vaccinerade med två doser av Covishield anses ha erhållit komplett primärvaccination.

Information om godkända vacciner och vacciner under bedömning finns på WHO:s webbplats, se under rubriken Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process.

WHO: Covid-19 Vaccines

Vacciner som inte är godkända av WHO

För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras angående behov av kompletterande vaccination.

Bedömning av vaccinationsstatus

Liksom avgöranden för andra vaccin som getts i annat land behöver förhållandena kring vaccinationen bedömas: Har personen fått vaccinen med godkänt intervall (om det var två doser)? Vilka vaccin var det? Skedde vaccinationen under sådana förhållanden att vaccinen sannolikt hade god kvalitet?
Detta är en bedömning som måste ske individuellt och som kan utföras av den legitimerade sjukvårdspersonal som har ordinationsrätt för vaccin mot covid-19 och anamnes och bedömning ska journalföras. Dosnummer skall registreras i journal och i NVR i enlighet med vad man bedömer att det korrekta dosnumret är. (Dvs en kompletterande dos i Sverige ska dokumenteras som dos 2 i journal och NVR om dos 1 givits utomlands och man enligt anamnes bedömt att det är en dos som givits under rimliga förhållanden.)
Om osäkerhet råder angående hur många doser som givits, vad kvaliteten var osv. kan det vara av värde för individen att komplettera med en (sällan med två) dos(er) för att säkerställa ett gott skydd mot covid-19.

Tidsintervall mellan andra vaccinationer och vaccination mot covid-19

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination.

Undantaget är standarddos influensavaccin, vilket kan ges samtidigt som, eller i tid oberoende av vaccination mot covid-19 hos personer 18 år och äldre. För högdosinfluensavaccin skall rekommendationen om 7 dagars intervall iakttas.

För barn iakttas alltid 7 dagars intervall till vaccination med ett annat vaccin, inklusive standarddos influensavaccin.

Tidsintervall mellan administrering av monoklonala SARS-CoV-2-antikroppar och vaccination mot covid-19

Det finns en teoretisk risk att passivt tillförda antikroppar mot SARS-CoV-2 medför ett sämre vaccinationssvar, framför allt i höga doser som i vissa fall används vid behandling av covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför att avvakta med vaccination mot covid-19 tills tre månader har gått sedan senaste dos av tillförda monoklonala antikroppar mot SARS-CoV-2.

Vaccination och säkerhet

Inför vaccination görs en medicinsk bedömning. För detta kan hälsodeklarationen användas. Alla som vaccinerats ska observeras 15 minuter efter vaccination. Vid vaccination ska alltid adekvat medicinsk övervakning och behandling för att hantera en allvarlig överkänslighetsreaktion finnas tillgänglig.

Hälsodeklaration – vaccination mot covid-19

Vaccination av person med anafylaxi efter dos 1

Misstänkt anafylaxi efter första dosen vaccin mot covid-19 ska utredas enligt rutiner på allergologisk mottagning. Endast i ett fåtal fall är vaccination med dos 2 kontraindicerat. I väntan på utredning rekommenderas att avvakta med dos 2.

Vaccination av person med tidigare känd allvarlig allergisk reaktion

Individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska enligt hälsodeklaration och riktlinjer från Svensk Förening för Allergologi genomgå särskild lämplighetsbedömning för en vaccination. Råden om en eventuell vaccination är beroende av tidigare anamnes (sjukdomshistorik) om allvarlig allergisk reaktion. Om dessa personer vaccineras ska de observeras 30 minuter efter genomförd vaccination.

Riktlinje från Svenska Föreningen För Allergologi, SFFA – Vaccination mot Covid-19

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet

Om det finns känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska personen inte vaccineras.

Vaccination av personer med s.k. fillers (gäller inte produkter som innehåller Clostridium botulinum toxin)

Spikevax

I produktinformationen för vaccinet Spikevax finns information om att två personer med så kallade fillers i ansiktet har reagerat med svullnad där de har fått fillers injicerade tidigare. Det finns ingen uppgift om vilken typ av fillers det rör sig om men det är ytterst få fall och man vet inte hur många som hade någon typ av fillers totalt, så man kan inte räkna ut frekvensen. Reaktionerna har varit övergående och lätta att behandla. De rapporterade fallen finns beskrivna i biverkningsdelen i produktinformationen men utgör inte grund för kontraindikation eller varningar. Det finns även rapporter om att denna typ av reaktioner hos personer med fillers även har setts vid vaccination mot influensa, vattkoppor och bältros och i samband med infektioner.

Gällande fillers i stämband är det oklart om godkända vacciner mot covid-19 kan orsaka problem. Den frågan kommer att bedömas och utredas vidare. Beslut om vaccination bör göras i samråd med den läkare som utfört behandlingen med fillers i stämbanden.

Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar

De vanligaste biverkningarna av vaccinerna mot covid-19 är lokala och systemiska reaktioner som beror på vaccinets aktivering av immunsystemet, t.ex. smärta, svullnad eller värme vid injektionsstället, eller en allmän sjukdomskänsla med huvudvärk och feber. Mer information finns i respektive vaccins produktinformation.

Information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Läkemedelsverket: Rapportera misstänkt biverkning

Mycket sällsynt biverkan: myokardit och perikardit efter vaccination med mRNA-vaccin mot covid-19

Mycket sällsynta fall av myokardit och perikardit har rapporterats efter vaccination mot covid-19. EMA:s säkerhetskommitté inledde en granskning av detta i april i år. De flesta fall var lindriga och gick tillbaka inom några dagar. Fallen inträffade mestadels inom 14 dagar efter vaccinationen, oftare efter den andra dosen och hos yngre män och pojkar.

Myokardit och perikardit är inflammatoriska sjukdomar i hjärtat som kan uppstå efter infektioner eller immunsjukdomar. Symtom på myokardit och perikardit kan variera men innebär ofta andfåddhet, kraftfulla hjärtslag som kan vara oregelbundna och bröstsmärtor. Tillstånden försvinner vanligtvis av sig självt eller efter behandling.

Personer i alla åldrar som vaccineras mot covid-19 skall instrueras att söka vård om allvarliga symptom uppstår efter vaccination. Till allvarliga symptom räknas till exempel bröstsmärta, påverkan på andningen och hjärtklappning.

Vårdpersonal bör rapportera alla fall av myokardit eller perikardit hos personer som nyligen har vaccinerats med covid-19 vaccin till Läkemedelsverket.

De som insjuknat med myokardit eller perikardit efter vaccination me dos 1 bör inte vaccineras med dos 2. För närvarande pågår en utredning om det föreligger en ökad risk för myokardit och perikardit efter vaccination med Spikevax jämfört med Comirnaty, särskilt för yngre personer. På grund av denna utredning är användning av Spikevax tills vidare pausad i Sverige för personer 30 år och yngre.

På nedan länk hittar du som sjukvårdspersonal frågor och svar om vaccination mot covid-19 och myokarditer/perikarditer. Informationen är främst utformad som svar till föräldrar men innehåller information som givetvis kan användas vid frågor från personer i alla åldrar.

Information för vårdpersonal och vaccinatörer om ökad uppmärksamhet på symtom efter vaccination mot covid-19

Rekommendationer angående smittspårning för vaccinerade

Arbetet med smittspårning fortlöper liksom tidigare.

Smittspårningsrutiner för vaccinerad

Provtagning vid symptom för vaccinerad individ

Provtagning på en individ med symtom ska följa gällande rutiner även för personer som är vaccinerade. Detta gäller så länge smittspridningen är omfattande och tills vi har fått mer erfarenhet och kunskap om covid-19 och vaccinerna mot covid-19.

Personer som nyligen är vaccinerade mot covid-19, och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccinationen, behöver inte testa sig om symtomen försvinner inom ett dygn, men ska stanna hemma så länge symtomen pågår. Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn ska även nyligen vaccinerade personer testa sig.

Testning för covid-19

Referenser