Vaccinationerna med effektiva vacciner bedöms vara en betydelsefull skyddande åtgärd mot covid-19 under rådande pandemi. Vaccinationerna sker parallellt med övriga tidigare rekommenderade och implementerade smittskyddsåtgärder i samhället och på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2020:81) har distriktssköterskor och barnsjuksköterskor behörighet att ordinera vaccination mot covid-19 till vuxna i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vaccinationer utanför rekommendationerna kräver en ordination av läkare. En föreskriftsändring som innebär att behörigheten att ordinera kommer även gälla vaccination av barn är under beredning på Socialstyrelsen.

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddseffekten för samtliga godkända vacciner mot covid-19 är tillförlitliga, även för personer i de äldre åldersgrupperna. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt mot svår sjukdom och död i covid-19.

Alla som bor i Sverige och som är 16 år och äldre rekommenderas vaccination mot covid-19, enligt den prioritetsordning och de rekommendationer Folkhälsomyndigheten har tagit fram. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan en vaccination utanför prioritetsordningen, och utanför åldersrekommendationen, i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare.

Val av vaccin

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har fortsatt sin granskning av en säkerhetssignal om blodpropp hos personer som har vaccinerats med AstraZenecas covid-19-vaccin Vaxzevria. Slutsatsen är att blodpropp (trombos) i kombination med låga halter av blodplättar (trombocytopeni) bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet. De flesta inrapporterade fall rör kvinnor under 60 år, och har inträffat inom två veckor efter vaccination. Hittills har inga specifika riskfaktorer kunnat identifieras. EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination med AstraZenecas vaccin Vaxzevria enligt följande:

 • Personer som är 65 år och äldre bedöms ha en hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Samtidigt är risken mycket låg för allvarliga biverkningar av AstraZenecas vaccin Vaxzevria i den här åldersgruppen. Därför rekommenderas fortsatt vaccination med AstraZenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre.
 • Personer som är 64 år och yngre rekommenderas att inte vaccineras med Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare.
 • Personer som är 64 år och yngre, och som tidigare har fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas vaccin Spikevax)
  9–15 veckor efter Vaxzevria.

Se mer information i avsnittet Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar, längre ned i den här texten.

Personer 18 år och äldre som har hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination, rekommenderas vaccination med någon av de godkända mRNA-vaccinerna, oavsett ålder.

Det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för personer att själva välja vilket vaccin man vill ha.

Godkända vacciner mot covid-19

Vaxzevria

Vaxzevria (AstraZeneca) är ett s.k. virusvektorvaccin, avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2. Vaccinet har godkänts av EMA och Läkemedelsverket för vaccination av personer som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination med Vaxzevria enbart till personer som är 65 år och äldre (personer födda 1956 och tidigare) enligt information ovan. Vaccinationerna bör ske i enlighet med prioritetsordningen. Detta vaccin bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i den rekommenderade åldersgruppen. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda.

Comirnaty

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) är ett s.k. mRNA-vaccin avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 godkänt av EMA och Läkemedelsverket till personer som är 12 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet används till personer som är 16 år och äldre. I enskilda fall kan en vaccination diskuteras med behandlande läkare för personer som är 12–15 år. Vaccinet bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i alla åldersgrupper från 12 år. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda.

Spikevax (tidigare Covid-19 Vaccine Moderna)

Modernas vaccin Spikevax är ett s.k. mRNA-vaccin, avsett för aktiv immunisering för att förebygga covid-19 orsakad av viruset SARS-CoV-2 hos personer som är 18 år och äldre. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccinet används till personer som är 18 år och äldre, i enlighet med EMA:s och Läkemedelsverkets bedömningar. Vaccinationerna bör utföras enligt prioritetsordningen. Vaccinet bedöms kunna skydda effektivt mot sjukdomen i alla åldersgrupper från 18 år. Effekten på bärarskap och smittspridning kvarstår att utreda.

COVID-19 Vaccine Janssen

COVID-19 Vaccine Janssen (Janssen) godkändes av EMA och Läkemedelsverket 2021-03-11. Hittills har 31 000 doser anlänt till Sverige, men inga har distribuerats för vaccination. Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera paus i användandet av vaccinet.

Intervall mellan dos 1 och dos 2

Rekommendationer för vaccinerna Comirnaty och Spikevax

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Comirnaty ska ges med 3–7 veckors intervall och Spikevax med 4–7 veckors intervall. Den första dosen bedöms ge ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och det går bra att vänta 7 veckor med den andra dosen. För personer som hör till riskgrupper som prioriterades under fas 1 gäller de kortare intervallen, 3 respektive 4 veckor.

 • Om den andra dosen givits med kortare intervall än 3 veckor (Comirnaty), respektive 4 veckor (Spikevax) ska ny dos administreras med korrekt intervall till föregående dos.
 • Om det gått längre tid än 7 veckor sedan den första dosen ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Vaccinationerna bör nu så långt som möjligt planeras med 7 veckors intervall. Sju veckors intervall bidrar till att snabbt nå en hög täckning i befolkningen för dos 1 med bibehållen bra effekt av vaccindos 1 och 2. En snabb ökning av täckning för vaccindos 1 i befolkningen anses, med stöd i data från andra länder, att bidra till att minska smittspridningen. Fler personer har också ett skydd mot att bli svårt sjuka i covid-19 och därmed kommer ändringen i intervall även bidra till att sjukdomsbördan och belastningen på vården minskar.

Rekommendationer för vaccinet Vaxzevria (AstraZeneca)

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den andra dosen av Vaxzevria ges 6–12 veckor efter den första dosen.

Vaccinet är godkänt för att ges med 4–12 veckors intervall mellan den första och den andra dosen. Detta innebär att en vaccination med den andra dosen kan ges från 4 veckor efter första dosen, men ett längre intervall mellan doserna rekommenderas enligt ovan.

 • Om det gått längre tid mellan doserna än rekommenderat intervall på 6–12 veckor ska den andra dosen ges så snart det går, man behöver inte börja om.

Rekommendationer för vaccination av personer som är 64 år och yngre och som tidigare fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria

Personer som är 64 år och yngre (födda 1957 och senare), och som tidigare har fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria, rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas Spikevax) 9–15 veckor efter Vaxzevria. En andra dos mRNA-vaccin bedöms inte behövas.

 • Om det gått längre tid mellan doserna än rekommenderat intervall på 9–15 veckor, ska den andra dosen ges så snart det går. Man behöver inte börja om med vaccinationen.

De personer som är under 65 år och som redan har fått en första dos av Vaxzevria, kan även vaccineras med en andra dos av Vaxzevria. Detta trots Folkhälsomyndighetens rekommendation ovan, eftersom vaccinet har en godkänd indikation för de som är 18 år och äldre i Sverige och EU och eftersom det finns en god tillgång av vaccinet. Mycket få fall av allvarliga biverkningar (trombos i kombination med trombocytopeni) har rapporterats efter dos två. Det är ännu okänt hur stor risken är för allvarlig biverkan efter dos två. Logistik och rutiner vid ordination av en andra dos Vaxzevria för personer som är under 65 år sker enligt regionala riktlinjer.

Utbytbarhet mellan Comirnaty och Spikevax

Comirnaty och Spikevax använder sig av samma vaccinteknologi, de är så kallade mRNA-vaccin, och har därmed flera likheter. I första hand ska samma vaccin användas för båda doser, men i situationer där man av till exempel logistik- eller leveransskäl har svårt att ge två doser av samma vaccin går Spikevax att ersätta med Comirnaty och vice versa för dos två. Ett lika bra immunsvar förväntas uppnås av kombination av Comirnaty och Spikevax som när båda doser ges med samma vaccin.

Skydd efter vaccination

Folkhälsomyndigheten bedömer att skyddseffekten för samtliga godkända vacciner mot covid-19 är tillförlitliga, även för personer i de äldre åldersgrupperna. Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt svår sjukdom och död i covid-19. Ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och sjukvårdskrävande covid-19 uppnås tre veckor efter dos 1 med vaccination oavsett vaccin. Dos två är nödvändig för ett förstärkt och förlängt svar.

Som vid alla vaccinationer kan inte ett fullständigt skydd garanteras. Därmed är det viktigt att den vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra.

Effekten av Comirnaty respektive Spikevax

God skyddseffekt ses redan efter den första dosen, och beräknas kvarstå i åtminstone 7 veckor. Skyddseffekten efter den första dosen uppnås 3 veckor efter vaccinationen. En förstärkning och förlängning av skyddet uppnås 2 veckor efter den andra dosen.

Effekten av Vaxzevria

En god skyddseffekt uppnås från 3 veckor efter att den första dosen givits. Den effekten är i nivå med den skyddseffekt som ses efter två doser. Man ser ingen tendens till avtagande skydd upp till 12 veckor efter dos 1.

Studier indikerar att det finns en trend mot bättre slutlig skyddseffekt efter dos 2, när dos 1 (prime) och dos 2 (boost) ges med längre intervall (enligt rekommendation).

Vaccinationsskyddets hållbarhet

Varaktigheten för Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria

Det är fortfarande okänt hur länge vaccinernas skyddseffekter varar. Just nu pågår kliniska studier med långtidsuppföljning av effekt och säkerhet. Som vid alla vaccinationer kan inte ett fullständigt skydd garanteras. Därför är det viktigt att alla vaccinerade följer de aktuella råden för att minska risken att bli smittad eller att smitta andra.

Vaccinets skydd mot nya virusvarianter

Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria

Kunskapen om de olika virusvarianterna som man har upptäckt av coronaviruset SARS-CoV-2 är fortfarande begränsad. För de nu kända virusvarianterna talar dock tillgängliga data att effekten av vaccinationerna är god efter två doser vaccin.

Administration av vaccin

Samtliga vacciner ska ges med intramuskulär injektion.

Administration av vaccin till personer med ökad blödningsbenägenhet

Följ lokala instruktioner för intramuskulär injektion av personer med ökad risk för blödning, alternativt se janusinfo.se (Region Stockholm).

Vaccination av personer som haft sjukdomen covid-19

Rekommendationer för Comirnaty, Spikevax och Vaxzevria

Hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19 är fortfarande oklart. Därför rekommenderas även de som varit sjuka
i covid-19 att vaccinera sig i enlighet med prioritetsordningen.

Om en person som tidigare haft symtom på covid-19 infektion efter den första dosen vaccin får uttalade biverkningar i form av hög feber och allmänpåverkan i mer än ett dygn, kan man efter en individuell bedömning av läkare, överväga att avvakta med att ge den andra dosen. Preliminära data talar för en god skyddseffekt av första dosen, som då skulle kunna fungera som en boost. Detta antagande baseras främst på serologidata, och försiktighet med tolkning av dessa bör iakttas, då effektdata väsentligen saknas och ett serologiskt korrelat till skydd i nuläget saknas.

Graviditet och vaccination

Efter granskning av det aktuella kunskapsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att alla gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 med start i fas 4, i samma åldersordning som övriga individer, om inga andra riskfaktorer föreligger.

Det har inte framkommit någon ökad risk för biverkningar för gravida vid vaccination jämfört med andra individer i studier som legat till grund för godkännandet av vaccinerna eller i efterföljande säkerhetsuppföljningar. I säkerhetsuppföljning med uppföljning via självrapportering av drygt 35 000 vaccinerade gravida i USA fann man inte några negativa effekter för den gravida kvinnan eller för fostret.

Gravida som har något av följande tillstånd eller sjukdomar som kan innebära en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 rekommenderas vaccination med start i fas 3:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.
 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.
 • Kronisk lever- eller njursvikt.
 • Diabetes typ 1 och typ 2.
 • Tillstånd som innebär påverkan på immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

Graviditet hos kvinnor som är över 35 år (födda 1986 eller tidigare) eller har ett BMI över 30 (vid inskrivning) bedöms alltid som en riskgraviditet och de rekommenderas också vaccination mot covid-19 med start i fas 3. Gravida som innan graviditeten inte haft någon av dessa riskfaktorer, men har en graviditetsinducerad sjukdom (t ex graviditetshypertoni, preeklampsi och graviditetsdiabetes) ingår inte i denna grupp.

Val av vaccin till gravida

Vaccinationen till gravida rekommenderas att ges med något av de godkända mRNA vaccinerna (Comirnaty, Spikevax).

Om den gravida är yngre än 18 år görs särskild bedömning inför vaccination. Comirnaty är godkänt att ges från 12 års ålder.

Tidpunkt för vaccination av gravida

Vaccinen är godkända att ges under hela graviditeten, men det finns vanligen inga skäl att ge ett vaccin under första tredjedelen av graviditeten. Detta gäller även dos två. Skydd mot covid-19 till gravida är viktigast att ges under senare delen av graviditeten när lungvolymen blir mindre.

 • För gravida utan annan underliggande sjukdom rekommenderas därför vaccination efter 12:e graviditetsveckan.
 • För gravida med annan underliggande sjukdom, kan man behöva ge ett tidigt skydd och därmed kan vaccination ges även i första trimestern.

Övrigt om vaccination av gravida

Gravida som vaccinerats före eller under graviditet har ett lika gott skydd som övriga vaccinerade.

Logistik och rutiner vid ordination av vaccination sker enligt regionala riktlinjer.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Amning och vaccination

Amningen kan fortgå även om modern har vaccineras mot covid-19.

I produktinformationen för de olika vaccinerna mot covid-19 framgår att det är okänt om de utsöndras i bröstmjölken. En negativ effekt av vaccinet på det ammade barnet bedöms inte som sannolik.

INFPREG har publicerat text om vaccination graviditet och amning.

Vaccination av barn och ungdomar

Folkhälsomyndigheten har beslutat att rekommendera vaccination av ungdomar i åldern 16 och 17 år. Syftet är främst att skydda ungdomarna själva mot sjukdom, men också att ytterligare minska smittspridningen i samhället. Vaccination av ungdomar startas efter att alla äldre åldersgrupper har erbjudits vaccin i fas 4.

Barn har generellt en lägre risk än vuxna att drabbas av allvarlig covid-19, enligt den kunskap som finns hittills. Det finns inga definierade riskgrupper för svår covid-19 bland barn och unga. Däremot har Svenska Barnläkarföreningen (BLF) sammanställt grupper av barn och unga med bakomliggande kroniska tillstånd där det finns en ökad risk att bli allvarligt sjuk i virusutlösta luftvägsinfektioner, sannolikt även i SARS-CoV-2. Folkhälsomyndigheten stöder BLF:s rekommendationer om vaccination av dessa grupper av barn och ungdomar från 12 års ålder. Pfizers/BioNTechs vaccin Comirnaty är hittills det enda vaccinet som är godkänt för vaccination i denna ålder. Logistik och rutiner vid ordination av vaccination till denna grupp sker enligt regionala riktlinjer.

Folkhälsomyndigheten bedömer och utvärderar kontinuerligt nytillkomna data, i samarbete med Läkemedelsverket och representanter från BLF, för en eventuell uppdatering av vaccination mot covid-19 till bredare grupper av barn.

Personer som har vaccinerats utomlands med ett vaccin som inte är godkänt inom EU

Personer som har vaccinerats utomlands med en dos av ett vaccin som är godkänt av WHO erbjuds en eller två doser av ett tillgängligt vaccin i Sverige. Hur serien (en eller två doser) och intervall mellan doserna ska se ut får avgöras individuellt.
Personer som är vaccinerade utomlands med två doser av vaccin godkända av
WHO anses fullvaccinerade. För personer som är vaccinerade med ett vaccin som inte är godkänt av WHO får en individuell bedömning göras. Information om godkända vacciner finns på WHO webbplats, se under rubriken "Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation process".

Tidsintervall mellan andra vaccinationer och vaccination mot covid-19

Eftersom vaccinerna mot covid-19 är nya vacciner, ska andra vacciner helst inte ges samtidigt. Det bör gå minst 7 dagar mellan en vaccination mot covid-19 och en annan vaccination (till exempel vaccin mot influensa).

Vaccination och säkerhet

Inför vaccination görs en medicinsk bedömning. För detta kan hälsodeklarationen användas. Alla som vaccinerats ska observeras 15 minuter efter vaccination, gäller både dos 1 och dos 2. Vid vaccination ska alltid adekvat medicinsk övervakning och behandling för att hantera en allvarlig överkänslighetsreaktion finnas tillgänglig.

Vaccination av person med anafylaxi efter dos 1

En andra dos av vaccinet ska inte ges till dem som har haft anafylaxi (en allergisk chock) efter den första dosen av vaccin.

Vaccination av person med tidigare känd allvarlig allergisk reaktion

Individer som tidigare haft en svår allergisk reaktion ska enligt hälsodeklaration och riktlinjer från Svensk Förening för Allergologi genomgå särskild lämplighetsbedömning för en vaccination. Råden om en eventuell vaccination är beroende av tidigare anamnes (sjukdomshistorik) om allvarlig allergisk reaktion. Om dessa personer vaccineras ska de observeras 30 minuter efter genomförd vaccination.

Personer med känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet

Om det finns känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något innehållsämne i vaccinet ska personen inte vaccineras.

Vanliga biverkningar och rapportering av misstänkta biverkningar

De vanligaste biverkningarna av vaccinerna mot covid-19 är lokala och systemiska reaktioner som beror på vaccinets aktivering av immunsystemet, t.ex. smärta, svullnad eller värme vid injektionsstället, eller en allmän sjukdomskänsla med huvudvärk och feber. Mer information finns i respektive vaccins produktinformation.

Information om hur man rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Utredning av rapporterade fall med allvarliga symtom efter vaccination med AstraZenecas vaccin (Vaxzevria) mot covid-19

Folkhälsomyndigheten har efter dialog med Läkemedelsverket beslutat att vaccinationen med Vaxzevria kan ges för personer som fyller 65 år i år och äldre.

En kombination av trombos och trombocytopeni, i vissa fall tillsammans med blödning, har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Detta inkluderar allvarliga fall av ventrombos, inkluderat ovanliga områden såsom cerebral venös sinustrombos, mesenterisk ventrombos, men även artärtrombos, samtidigt med trombocytopeni. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första 7 till 14 dagarna efter vaccination och inträffade i de flesta fall hos kvinnor yngre än 55 år, men detta kan reflektera den ökade användningen av vaccinet i denna population. Vissa fall hade dödlig utgång.

Inga gemensamma riskfaktorer för de rapporterade fallen har ännu kunnat identifieras. Det finns ingen tydlig korrelation avseende: tidigare anamnes på trombocytsjukdom, aktuell eller tidigare covid-19, tidigare sjukdomshistorik, samtidig medicinering eller hormonell preventivmetod.

EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall.

Vaxzevria har godkänts i EU för att skydda mot covid-19. EMA fortsätter att övervaka samtliga vacciners säkerhet och effektivitet. Läkemedelsverket och EMA kommunicerar ytterligare information då sådan finns tillgänglig.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination med AstraZenecas vaccin Vaxzevria enligt följande:

 • Personer som är 65 år och äldre bedöms ha en hög risk för allvarlig sjukdom i covid-19. Samtidigt är risken mycket låg för allvarliga biverkningar av AstraZenecas vaccin Vaxzevria i den här åldersgruppen. Därför rekommenderas fortsatt vaccination med Astra Zenecas vaccin för personer som är 65 år och äldre.
 • Personer som är 64 år och yngre rekommenderas i nuläget att inte vaccineras med AstraZenecas vaccin Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare.
 • Personer som är 64 år och yngre, och som tidigare har fått en dos av AstraZenecas vaccin Vaxzevria rekommenderas att få en dos mRNA-vaccin (Pfizers/BioNTechs Comirnaty eller Modernas Spikevax) 9–15 veckor efter Vaxzevria.

EMA har beslutat om att införa kompletterande information i produktinformationen för Vaxzevria, om uppmärksamhet tre veckor efter vaccination på okända och allvarliga misstänkta biverkningar. Samma information har också skickats ut till regionerna.

De som blivit vaccinerade bör instrueras att omedelbart söka akutvård om de utvecklar symtom såsom andningssvårigheter, bröstsmärta, svullnad av benen eller ihållande magsmärtor efter vaccination. Utöver detta bör alla med neurologiska symtom inkluderat kraftig eller ihållande huvudvärk eller dimsyn efter vaccination, eller de som får blåmärken i hud/slemhinnor (petekier) utanför vaccinationsstället efter ett par dagar, omedelbart uppsöka akut medicinsk vård. Om den sällsynta biverkan uppkommer kan snabb upptäckt och behandling ha stor betydelse för sjukdomsförloppet.

Hälso- och sjukvårdspersonal bör vara observanta på tecken och symtom som är förenliga med trombos eller trombocytopeni enligt ovan och att efterfråga om personen blivit vaccinerad mot covid-19 inom de 3 senaste veckorna.

Trombocytopeni är klassificerat som en biverkning för Vaxzevria baserat på laboratoriedata i de kliniska studierna, där en koppling till eventuella kliniska symtom inte är klar. Om trombocytopeni uppträder hos en person efter vaccination så bör man aktivt värdera eventuella trombossymtom. Finns trombossymtom i samband med trombocytopeni så bör personen akut utredas för trombos. Om trombos i kombination med trombocytopeni påvisas ska koagulationsexpertis eller hematolog kontaktas snarast för diskussion kring ytterligare utredning och behandling.

Rekommendationer om handläggning finns på Svenska sällskapet för trombos och hemostas webbsida.

Hälso- och sjukvårdspersonal ska, i enlighet med Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:14) om säkerhetsövervakning av humanläkemedel, rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Vaccination av personer med nedsatt immunförsvar och/eller autoimmun sjukdom

Bedömningen vid vaccination mot covid-19 ska inte skilja sig från den bedömning som görs vid vaccination mot vanlig säsongsinfluensa.

Comirnaty, Spikevax och Vaxzevria

De godkända vaccinerna (Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria) är s.k. icke-levande vaccin, icke-replikerande vaccin. Det innebär att något smittsamt ämne inte kan bildas av vaccinet.

Det finns inga fullständiga data i vaccinstudierna om vaccinationer av personer med nedsatt immunförsvar eller med en autoimmun sjukdom. Däremot kan personer som har nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller pågående behandling ha sämre effekt av vaccination.

Det bedöms ändå att dessa personer ska erbjudas vaccination då skyddet mot covid-19 är viktigt för denna grupp. Vid behov utförs en särskild bedömning inför vaccinationen av behandlande läkare. Se referenser längst ner på sidan.

Personer som är 18 år och äldre, med hög risk för svår sjukdom pga. dialys (peritoneal- eller hemodialys), benmärgs- eller organtransplantation och som kan ha ett lägre immunsvar efter vaccination, rekommenderas vaccination med någon av de godkända mRNA-vaccinerna.

För övriga prioriterade riskgrupper som inte förväntas ha ett sämre immunsvar vid vaccination rekommenderas det vaccin som är tillgängligt.

Se mer information om prioritering av vissa grupper med nedsatt immunförsvar.

Vaccination av personer med långvariga symtom av sjukdomen covid-19

En utredning och sammanställning av denna grupp av patienter pågår. Socialstyrelsen har tillsammans med Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ansvar för denna fråga. Vaccinationer av dessa personer kan endast bedömas utifrån det kunskapsunderlag som kommer att tas fram och utifrån en individuell bedömning och analys av risk och nytta som utförs av behandlande läkare.

Vaccination av personer med s.k. fillers (gäller inte produkter som innehåller Clostridium botulinum toxin)

Modernas vaccin Spikevax

I produktinformationen för vaccinet Spikevax finns information om att två personer med så kallade fillers i ansiktet har reagerat med svullnad där de har fått fillers injicerade tidigare. Det finns ingen uppgift om vilken typ av fillers det rör sig om men det är ytterst få fall och man vet inte hur många som hade någon typ av fillers totalt, så man kan inte räkna ut frekvensen. Reaktionerna har varit övergående och lätta att behandla. De rapporterade fallen finns beskrivna i biverkningsdelen i produktinformationen men utgör inte grund för kontraindikation eller varningar. Det finns även rapporter om att denna typ av reaktioner hos personer med fillers även har setts vid vaccination mot influensa, vattkoppor och bältros och i samband med infektioner.

Gällande fillers i stämband är det oklart om godkända vacciner mot covid-19 kan orsaka problem. Den frågan kommer att bedömas och utredas vidare. Beslut om vaccination bör göras i samråd med den läkare som utfört behandlingen med fillers i stämbanden.

Rekommendationer för smittskyddsåtgärder för vaccinerade

Arbetet med att bromsa smittspridningen fortlöper parallellt med vaccinationer, smittskyddsåtgärder och övriga råd och rekommendationer.

Skyddsrutiner för vaccinerad personal, anhörig, brukare och patient:

Rekommendationer angående smittspårning för vaccinerade

Arbetet med smittspårning fortlöper liksom tidigare.

Smittspårningsrutiner för vaccinerad

Provtagning vid symptom för vaccinerad individ

Provtagning på en individ med symtom ska följa gällande rutiner även för personer som tidigare är vaccinerade. Detta gäller så länge smittspridningen är omfattande och tills vi har fått mer erfarenhet och kunskap om covid-19 och vaccinerna mot covid-19.

Personer som nyligen är vaccinerade mot covid-19, och upplever symtom som är typiska biverkningar efter vaccinationen, behöver inte testa sig om symtomen försvinner inom ett dygn, men ska stanna hemma så länge symtomen pågår. Om symtomen fortfarande är kvar efter ett dygn ska även nyligen vaccinerade personer testa sig.

Testning för covid-19

Referenser