Regeringen och vaccinsamordnaren

Regeringens och den särskilda vaccinsamordnaren säkerställer tillgången till vacciner mot covid-19 under pandemin. Vaccinsamordnaren deltar i arbetet med EU-kommissionens avtal med vaccintillverkare och regeringen tecknar avtal för Sverige.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten tar fram en nationell plan för vaccinationen mot covid-19 och stödjer regionerna i planeringen. I arbetet ingår bland annat att:

  • Ta fram rekommendationer för vaccinationen mot covid-19.
  • Samordna och planera för distribution av vaccinet till regionerna.
  • Säkerställa möjligheten att registrera vaccinationerna i det nationella vaccinationsregistret för att kunna följa upp vaccinationernas täckning och effekt.
  • Genomföra samordnade nationella informationsinsatser till allmänheten om vaccination mot covid-19.

Läkemedelsverket

Läkemedelsverket ansvarar för att utreda, godkänna och övervaka vacciner mot coronaviruset (covid-19). Läkemedelsverket samarbetar med läkemedelsmyndigheter i Europa och internationellt, för att bidra till arbetet med att få fram godkända vacciner mot covid-19.

Mer på Läkemedelsverkets webbplats

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen ansvarar för föreskrifter inom hälso- och sjukvård där regler kring vaccination och avfall ingår. Myndigheten har även köpt in förvaringsfrysar för vaccin mot covid- 19 för att vid behov kunna stödja regionerna.

Mer på Socialstyrelsens webbplats

Regionerna

Regionerna ansvarar för att genomföra vaccinationen mot covid-19. Arbetet innefattar att:

  • Distribuera vaccin inom den egna regionen.
  • Planera för bemanning, lokaler och för att vaccination ska kunna genomföras.
  • Erbjuda vaccination mot covid-19 till invånarna, enligt beslut i regionen utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Mer information hos 1177

Information om vad som gäller för dig i din region hittar du hos 1177 Vårdguiden, hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

MSB arbetar med att stödja den nationella samordningen mellan aktörer vid en pandemi, bevakar och bedömer konsekvenserna av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter, samt möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via krisinformation.se.

Mer på MSB:s webbplats

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket ansvarar för föreskrifter för biologisk agens och smittämnen i arbetsmiljön och har tillsynsansvar vad gäller mikrobiologiska arbetsmiljörisker.

Mer på Arbetsmiljöverkets webbplats

Länsstyrelser

Länsstyrelserna har ansvar för att samordna den regionala krisberedskapen och stödja regionerna, kommunerna, och det civila samhället i deras arbete. De ska även stödja regionerna i arbetet med att informera allmänheten.

Läs mer

Läs om roller och ansvar vid en pandemi på sidan 10 i "Hur vi förbereder oss – ett kunskapsunderlag".