Så går vaccinationen till

Du ska vara frisk vid vaccinationstillfället så att du inte smittar andra vid ditt besök.

Innan vaccinationen får du fylla i en hälsodeklaration för att den som vaccinerar dig ska kunna göra en medicinsk bedömning.

En sjuksköterska ger dig vaccinet med hjälp av en spruta i överarmen. Om du behöver vaccineras två gånger får du samma typ av vaccin båda gångerna.

Alla som har vaccinerats ska stanna kvar för observation 15 minuter efter vaccinationen. Det gäller både efter dos 1 och dos 2. Detta är en säkerhetsåtgärd om du skulle få en allergisk reaktion, vilket är mycket ovanligt.

Det är din region som ansvarar för din vaccination mot covid-19. Läs mer om när och hur du kan vaccinera dig på 1177.se.

Vilket skydd ger vaccinationen?

Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19.

För de vaccin som ges i två doser, ger den första dosen ett gott skydd mot sjukdom efter 2–3 veckor. Man behöver inte börja om eller ge någon extra dos om det går längre tid än den rekommenderade tiden mellan den första och den andra dosen.

Det är viktigt med en påfyllnadsdos för att förlänga och förstärka skyddet.

Läs mer om vaccinerna och hur lång tid det ska gå mellan doserna.

Vanligt med milda biverkningar

Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Vaccinerna mot covid-19 ger inte fler biverkningar än andra vacciner. Biverkningarna är oftast milda och går över inom ett dygn.

Efter sticket är det vanligt att det ömmar lite, blir rött, svullet eller kliar på överarmen. En del kan få en allmän sjukdomskänsla, kortvarig feber och ont i huvudet. Allt detta är en naturlig reaktion från kroppens immunförsvar. Symtomen är oftast milda och går över efter någon dag. Allergiska reaktioner är mycket ovanliga.

Du kan läsa mer om vanliga, mindre vanliga och sällsynta biverkningar i bipacksedeln, dvs. den produktinformation som följer med varje vaccin.

Läkemedelsverket följer upp säkerheten och effekten av de vacciner som används i Sverige. Information om hur du rapporterar misstänkta biverkningar finns på Läkemedelsverkets webbplats.

Om du mår dåligt efter vaccinationen

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccinationen ska du kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Fortsätt skydda dig själv och andra

Det är fortfarande en stor smittspridning i samhället. Därför behöver även du som är vaccinerad, fortsätta att följa de allmänna råden. Följ utvecklingen och fortsätt att

  • stanna hemma vid symtom
  • hålla avstånd till andra människor
  • tvätta händerna ofta.

Läs mer om varför det är viktigt att fortsätta följa de allmänna råden i väntan på att den allmänna smittspridningen minskar.

Din vaccination registreras i det nationella vaccinationsregistret

Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccinationen, vilket vaccin som använts, satsnummer, den vårdgivare som ansvarat för vaccinationen samt dosnummer för vaccinet mot covid-19.

Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Information om intyg eller certifikat efter vaccinationen

Det finns inget nationellt intyg eller standardcertifikat i dagsläget som är gemensamt för alla regioner. Därför har regeringen gett Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) i uppdrag att ta fram en gemensam digital infrastruktur för vaccinationsintyg. Målet är att det digitala vaccinationsintyget ska finnas tillgängligt till sommaren. Innan en nationell lösning finns på plats är det vaccinatörens ansvar att utfärda ett intyg på vaccinationen.

På internationell nivå pågår ett motsvarande arbete både inom EU och i Världshälsoorganisationen (WHO). Folkhälsomyndigheten och E-hälsomyndigheten har därför fått i uppdrag av regeringen att samordna det svenska deltagandet kring digitala vaccinationsintyg på EU-nivå och i WHO.

Läs mer om uppdraget om digitala vaccinationsintyg på regeringens webbplats.