De godkända vaccinerna mot covid-19 skyddar mot allvarlig sjukdom. Folkhälsomyndigheten följer noga upp effekten av vaccinerna och rekommenderar påfyllnadsdoser i grupper där skyddet börjar avta.

Den vaccinerades ålder har visat sig ha stor betydelse för hur länge vaccinet skyddar mot allvarlig sjukdom. Ju högre ålder desto snabbare avtar skyddet.

Därför har Folkhälsomyndigheten valt att rekommendera en påfyllnadsdos till de äldsta personerna först. Covid-19, liksom många andra sjukdomar, är vanligare bland personer med sämre socioekonomiska förutsättningar. I vaccinationsinsatsen bör därför särskild hänsyn tas till dessa grupper.

Påfyllnadsdoser till olika målgrupper

Följande grupper kommer att erbjudas påfyllnadsdos vaccin, i prioriterad ordning.

Personer som är 80 år och äldre, bor i SÄBO eller har hemtjänst

Den 28 september beslutade myndigheten att rekommendera en påfyllnadsdos till dessa grupper enligt följande prioritetsordning:

 • Personer som är 80 år och äldre (födda 1941 och tidigare).
 • Boende i särskilt boende för äldre (SÄBO).
 • Personer med hemtjänst beslutat av kommunen samt personer med hemsjukvård.

Personer som är 65–79 år samt personal inom SÄBO, hemtjänsten och hemsjukvården

Från och med 1 november rekommenderas följande grupper en påfyllnadsdos:

 • Personer som är 65–79 år (födda 1956–1942).
 • Personal inom SÄBO och personal inom hemtjänsten och hemsjukvården.

En vaccinationstäckning på 80 procent bör ha uppnåtts på regional nivå i gruppen 65–79-åringar innan nästa grupp (medicinska riskgrupper) och personer 50–64 år erbjuds en påfyllnadsdos.

Personer med sjukdomar eller tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19

 • Personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
 • Personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) (15:22).
 • Personer i åldern 18–64 år som tillhör följande medicinska riskgrupper:
  • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom inklusive stroke och hypertoni.
  • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.
  • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
  • Kronisk lever- och njursvikt.
  • Diabetes typ 1 och typ 2.
  • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller behandling.
  • Downs syndrom.
  • Gravida kvinnor med särskild graviditetsrelaterad riskfaktor som till exempel äldre än 35 år, hypertoni, diabetes, BMI över 30 eller annan faktor efter individuell bedömning.
 • Personer som är 50–64 år.
  • En vaccinationstäckning om 60 procent bör ha uppnåtts på regional nivå i gruppen 50–64 år innan nästa grupp 18–49-åringar erbjuds en påfyllnadsdos.
 • Personer 18–49 år
  • De äldsta inom gruppen bör vaccineras först. Även socioekonomi bör beaktas.

Personalgrupper inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg, inklusive personal inom LSS, som har stor risk att föra viruset vidare till personer med risk för allvarlig covid-19, kan erbjudas en påfyllnadsdos utanför den ordinarie prioriteringsordningen. Detta förutsatt att regionen bedömer att detta kan göras utan risk för undanträngningseffekter för övriga grupper. Respektive region organiserar vaccinationen av personalgrupperna.

Regionerna ansvarar för uppföljningen av vaccinationstäckningen

Regionerna ansvarar för att ta fram mål för och följa upp vaccinationstäckningen i respektive grupp. De beslutar även när nästkommande grupp kan få sin påfyllnadsdos, vilket sker när en god vaccinationstäckning har uppnåtts i förgående grupp. Arbetet kan därför, liksom tidigare, skilja sig åt över landet utifrån befolkningens åldersstruktur och andra förutsättningar.

Information om vilka som erbjuds en påfyllnadsdos i respektive region just nu finns på webbplatsen 1177.se.

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Den rekommenderade påfyllnadosen

Rekommendationen är att erbjuda en dos av ett mRNA-vaccin: en dos Comirnaty från Pfizer eller en halv dos Spikevax från Moderna. Påfyllnadsdosen ska ges tidigast fem månader efter primärvaccinationen till personer som är 65 år och äldre.

För personer som är yngre än 65 år rekommenderas att påfyllnadsdosen ges tidigast sex månader efter primärvaccinationen.

Till personer som är 30 år och yngre (födda 1991 och senare) rekommenderas Comirnaty.

Vaccinet mot säsongsinfluensan kan ges vid samma tillfälle som påfyllnadsdosen. I de fall ett högdosinfluensavaccin ges ska det gå sju dagar mellan vaccinationstillfällena.

Publikationer

Läs mer