För att skydda personer som är 65 år och äldre (personer födda 1956 och tidigare) mot sjukdomen covid-19 bedömer Folkhälsomyndigheten att vaccinet Vaxzevria (Astra Zeneca) mot covid-19 kan användas i Sverige.

Personer som är 64 år (födda 1957) och yngre ska i nuläget inte vaccineras med Vaxzevria. Denna rekommendation gäller tills vidare.

I mitten av mars pausades användningen av vaccinet på grund av en utredning angående ett fåtal fallrapporter om blodproppar i kombination med blödning. Den misstänkta och sällsynta biverkan har framför allt rapporterats hos yngre personer.

Efter Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utlåtande och avstämningar med experter i både Sverige och andra länder beslutade Folkhälsomyndigheten att återuppta vaccinationerna för personer 65 år och äldre.

I Europa har Vaxzevria getts i över 20 miljoner doser. Vaccinet ger ett mycket bra skydd mot allvarlig covid-19. Det bedöms minska smittrisken och bidra till att minska spridningen av covid-19 i samhället.

Varje vaccination är ett steg mot att kunna återgå till ett liv utan de restriktioner som råder just nu.

Vaccination skyddar mot sjukdom

Att smittas av sjukdomen covid-19 och riskera svår sjukdom är en mycket allvarlig risk, särskilt för äldre personer (65 år och äldre).

Vaccination är ett av de mest effektiva sätten att förebygga och skydda mot sjukdomar. Alla läkemedel kan ge biverkningar och det gäller även vacciner. Säkerheten hos de vacciner som används i Sverige följs upp löpande av Läkemedelsverket.

Vaccinerna mot covid-19 ger ungefär samma typ av biverkningar som andra vacciner. De vanligaste biverkningarna är reaktioner som beror på vaccinets aktivering av immunsystemet, t.ex. smärta, svullnad eller värme vid injektionsstället, eller en allmän sjukdomskänsla med huvudvärk och feber. Biverkningarna är oftast milda och går över inom en dag.

Om nya biverkningar blir kända uppdateras den produktinformation som beskriver vaccinets egenskaper. Folkhälsomyndighetens rekommendationer för hur vaccinet används kan också uppdateras.

Läs mer om vaccinerna mot covid-19

Utredning om mycket sällsynta biverkningar

Den Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har konstaterat att det finns en möjlig koppling mellan covid-19-vaccinet Vaxzevria (Astra Zeneca) och mycket sällsynta fall av ovanliga blodproppar i kombination med låga blodplättar och ibland blödning som förekommit framför allt hos yngre personer. Symtomen förekommer i befolkningen även utan vaccination, men är mycket ovanliga.

Symtomen visar sig vanligtvis på ett eller flera ställen i kroppen med kraftiga symtom inom tre veckor efter vaccination.

Det är viktigt att vara uppmärksam på följande symptom: flera, nya och större blåmärken och/eller flera punktformade blödningar på huden eller t.ex. i munnen, långvarig näsblödning som är svår att stoppa, svullnad, rodnad eller tydlig ömhet i ben eller arm (inte kring injektionsstället), kraftig huvudvärk, dimsyn, kraftig buksmärta, plötslig andnöd och/eller bröstsmärta.

EMA, liksom Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten, bedömer att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid-19 och minska svår sjukdom och dödsfall. EMA fortsätter att övervaka rapporter om liknande fall och nya säkerhetsbedömningar görs kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten bedömer fortlöpande hur den nya kunskapen kan påverka rekommendationen för användandet i Sverige.

Läs mer på Läkemedelsverket: Säkerhetsutredningen om AstraZenecas vaccin fortgår

Kontakta sjukvården om du mår dåligt efter en vaccination

Om du mår dåligt eller känner dig orolig efter vaccination ska du alltid kontakta sjukvården så att dina symtom kan utredas, oavsett om de kan kopplas till vaccinationen eller inte. Berätta att du nyligen vaccinerat dig. Du kan även kontakta 1177 Vårdguiden. Känner du dig akut sjuk ska du ringa 112.

Läs mer