Syftet med Folkhälsomyndighetens rekommendation om prioritering av vaccination är att de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom och död ska vaccineras först. Därför prioriteras de äldsta först, följt av andra riskgrupper för covid-19. Syftet med att vaccinera personalgrupper i fas 1 och fas 2 är att ge ett förstärkt skydd till dessa riskgrupper.

Enligt prioriteringsordningen ska personal som arbetar nära riskgrupper i fas 1 och fas 2 under längre tidsperioder ges vaccination. Ytterligare vägledning i hur personalgrupperna ska avgränsas är viktig då olika tolkningar har gjorts.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vaccination av personalgrupper inom fas 2 fokuserar på medarbetare inom somatisk slutenvård som har stor risk att föra virus vidare till riskgruppspersoner (65 år och äldre) inom fas 1 och 2

Detta avser LSS-personal och annan personal som på daglig basis deltar i omvårdnad (eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt) av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Vaccinering av övriga medarbetare inom vård och omsorg har inte ansetts påverka risken för att de med hög risk för allvarlig sjukdom ska smittas och dessa har därför inte ingått i prioriteringen.