Alla verksamheter ska säkerställa att de vidtar lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19.

Generella åtgärder mot smittspridning är till exempel:

  • informera om att det är viktigt att stanna hemma vid sjukdom,
  • planera verksamheter utifrån lokalernas och deltagarnas förutsättningar,
  • upprätthålla möjligheterna till god handhygien till exempel genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.

Föreskrifter och allmänna råd till fritids- och kulturverksamhet

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum, en konsthall, en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska, utöver vad som framgår av förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19, från den 23 december 2021:

  1. informera sina besökare om hur smittspridning kan undvikas,
  2. erbjuda sina besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
  3. skriftligen dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verk samheten har vidtagit,
  4. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna,
  5. säkerställa att personalen får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta, och
  6. hålla sig informerad om särskilda rekommendationer från Folk-hälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Förordning (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (Riksdagen.se)

Beräkna max antal besökare

Den som bedriver verksamhet som är öppen för allmänheten i form av en gym- eller sportanläggning, en badanläggning, ett museum, en konsthall, en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning ska också beräkna det maximala antalet besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus och som inte utgörs av handels-platser eller serveringsställen (maxantalet).

Beräkna maxantalet så att varje besökare, inom varje avgränsat område inomhus, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Maxantalet och hur beräkningen har gjorts ska dokumenteras skriftligt. Maxantalet ska anslås tydligt och den som är ansvarig för verksamheten ska säkerställa att maxantalet inte överskrids.

Beräkningen av maxantal ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokalerna där människor uppehåller sig.

Undantag för verksamhet som riktar sig till barn

Bestämmelserna ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för verksamhet som riktar sig tillbarn och ungdomar födda 2002 eller senare eller för sådan undervisning som avses i skollagen (2010:800).

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande besökare.

Läs mer