Fritidsaktiviteter, kultur och fysisk aktivitet främjar både den fysiska och psykiska hälsan. Folkhälsomyndigheten har vägt samman hälsoeffekterna och med hjälp av förebyggande smittskyddsåtgärder kan många av barns och ungas fritidsaktiviteter även fortsatt bedrivas.

Åtgärder från 23 december

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Därför är det viktigt att restriktioner som berör barn och unga är proportionerliga och att barns och ungas bästa alltid beaktas. Barn och unga kan smittas av covid-19, men blir sällan allvarligt sjuka. Den viktigaste åtgärden för att minska riskerna för smittspridning och allvarlig sjukdom av covid-19 är vaccination, där vaccination av vuxna bidrar till att skydda även ovaccinerade barn från att smittas. Det är därför viktigt att vuxna i barns och ungas omgivning tar ett stort ansvar genom att vaccinera sig.

Det är viktigt att barns och ungas vardagsaktiviteter såsom träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen fortsatt bedrivs. Även enstaka matcher, endagstävlingar, seriespel, föreställningar och liknande kan fortsatt genomföras, förutsatt att deltagarna är symtomfria, för att främja barns och ungas fritidsaktiviteter och fysisk aktivitet. Av de nya allmänna råden som gäller från 23 december 2021 framgår däremot att det inte är lämpligt med cuper, läger eller andra större aktiviteter inomhus som blandar många deltagare som annars inte träffas (förlängs med omprövning till och med den 31 januari 2022).

När du anordnar fritidsaktiviteter är det viktigt att känna till de smittskyddsåtgärder som bör vidtas enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer. Aktiviteter som samlar många människor inomhus behöver särskilt planeras, riskbedömas och anpassas genom att vidta förebyggande smittskyddsåtgärder. Detta är särskilt viktigt nu när smittspridningen ökar så att vi alla hjälps åt att minska risken för ytterligare smittspridning och möjliggöra för barns och ungas fritidsaktiviteter att fortsatt anordnas.

Utöver detta har var en ett ansvar för att motverka smittspridning enligt gällande råd och rekommendationer.

Verksamhetsansvariga har ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar i verksamheten, och behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19.

Vissa fritidsaktiviteter kan utgöra allmän sammankomst eller offentlig tillställning. Mer information avseende vad som betraktas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning finns på polisens webbplats.

Enligt 16 § covid-19-lagen kan länsstyrelsen både besluta om begränsningar och förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt platser för fritids- och kulturverksamheter.

För att veta hur fritidsaktiviteter kan genomföras på ett sätt som minskar risken för smittspridning kan man ta stöd av samma föreskrifter och allmänna råd som riktar sig till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Dessa innefattas av de förebyggande åtgärder som anordnare av fritidsaktiviteter bör tillämpa och som beskrivs i avsnittet Förebyggande smittskyddsåtgärder vid fritidsaktiviteter. Användning av vaccinbevis kan endast tillämpas på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och under vissa förutsättningar.

Mer om Förebyggande smittskyddsåtgärder vid fritidsaktiviteter (genväg till rubriken)

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning

De allmänna råden riktar sig till enskilda personer, dvs. var och en av oss. Det innebär till exempel att alla ska stanna hemma när de är sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar även att alla som får symtom på covid-19 testar sig. Rekommendationen att testa sig gäller för vuxna och för barn från förskoleklass.

Råden till vuxna personer som inte är vaccinerade mot covid-19 är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra och dessutom löper ovaccinerade större risk för allvarlig sjukdom. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittade; undvik platser med trängsel, till exempel konserter och föreställningar.

Förebyggande smittskyddsåtgärder vid fritidsaktiviteter

Sedan tidigare finns både anpassningar och rutiner utarbetade av anordnare av fritidsaktiviteter för att minska risken för smittspridning. Många organisationer har också vidareutvecklat och förfinat dessa rutiner under pandemins gång.

Här finns en lista med förebyggande smittskyddsåtgärder som anordnare bör tillämpa vid genomförandet av fritidsaktiviteter:

 • Informera deltagare och ledare om att det är viktigt att stanna hemma när de är sjuka och om vikten av att vara uppmärksam på symtom.
 • Informera om att Folkhälsomyndigheten har allmänna råd som innebär att personer över 18 år som kan vaccinera sig, men som inte gjort det, bör ta särskild hänsyn och vidta försiktighetsåtgärder. För ovaccinerade vuxna är det extra noga att skydda sig själva och andra mot att bli smittad och undvika platser med trängsel.
 • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer exempelvis lag eller motsvarande samt att dessa inte blandas med varandra mer än vad aktiviteten kräver.
 • Undvik större samlingar inomhus och möjliggör för deltagare, ledare och besökare att hålla avstånd till exempel genom att glesa ut sittplatser. Det kan gälla i caféer, entréer, omklädningsrum och andra gemensamma utrymmen.
 • Begränsa antalet besökare som till exempel vårdnadshavare i så stor utsträckning som möjligt.
 • Personer i en eventuell publik har ett eget ansvar att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer.
 • Arrangörens ansvar för publiken framgår av begränsningsförordningen och Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:87) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
 • Uppmana deltagare att inte dela utrustning eller exempelvis frukt eller vattenflaska med varandra.
 • Undvik lokaler med bristfällig ventilation.
 • Förlägg så mycket som möjligt av aktiviteten utomhus.
 • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien genom att se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar, och genom att placera ut handdesinfektionsmedel på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel i entréer och där mat förtärs.

Utgångspunkten för dessa rekommendationer är Folkhälsomyndighetens aktuella bedömning. Skulle läget i smittspridningen förändras behöver anordnare av fritidsaktiviteter vara beredda på att planera om.