Även framöver har arbetsgivare ett generellt ansvar att motverka spridning av smittsamma sjukdomar på arbetsplatsen. Arbetsgivaren behöver dessutom ha en fortsatt beredskap att hantera fall och utbrott av covid-19 enligt tidigare tillvägagångssätt.

Vaccin är bästa skyddet

De allmänna råden, som gäller från och med 29 september, riktar sig till enskilda personer, dvs. var och en av oss. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att en arbetsgivare kan underlätta för de anställda att följa dessa råd.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd till 2 kap. 1 och 2 §§ smittskyddslagen (2004:168) om covid-19

Den höga vaccinationstäckningen är en central utgångspunkt för de förändringar som gäller från och med 29 september. Det är därför fortsatt viktigt att alla som har möjlighet vaccinerar sig.

Råd till den som inte är vaccinerad

Råden till personer som inte är fullvaccinerade är mer omfattande eftersom de löper en större risk att smittas och smitta andra. Att godkänna att en anställd vid behov kan vaccinera sig under arbetstid kan vara ett sätt för en arbetsgivare att underlätta för anställda att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Gör det möjligt att stanna hemma vid symtom på covid-19

Var och en bör vara uppmärksam på symtom på covid-19. Den som misstänker att hen har covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. En arbetsgivare kan underlätta för de anställda att stanna hemma vid symtom på sjukdomen.

Att erbjuda digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19 underlättar för de anställda att följa de allmänna råden. Det är också viktigt att vara tydlig med vikten av att de anställda är helt friska när de befinner sig på arbetsplatsen.

Bevara lärdomar från ett gott förebyggande arbete

Ta vara på erfarenheterna från det förebyggande arbete som redan har gjorts under pandemin, t.ex. goda hygienrutiner. Förebyggande åtgärder kan motverka inte bara spridningen av covid-19, utan även andra smittsamma sjukdomar som vanligtvis sprids under framför allt vinterhalvåret.

Det är upp till en arbetsgivare att avgöra vilka förebyggande åtgärder som kan vara kvar och vilka som bör fasas ut. Det kan bland annat bero på hur verksamheten är utformad och storleken på lokaler. Om verksamheter har en pågående smittspridning av covid-19 kan ytterligare åtgärder och anpassningar vara motiverade.

Arbetsmiljön

Arbetsgivare bör vara medvetna om att de anställda kan känna sig fortsatt oroliga för smittspridning. Det kan därför vara lämpligt att undvika alltför stora evenemang den närmaste perioden, efter att restriktionerna har hävts.

Arbetsplatser kommer även fortsättningsvis behöva genomföra riskbedömningar utifrån ett arbetsmiljöperspektiv när det gäller risken för att utsättas för smitta. Detta är något som bedöms och hanteras i varje enskild verksamhet och regleras i arbetsmiljölagstiftningen.

För ytterligare information se Arbeta med arbetsmiljön (Arbetsmiljöverket)

Åtgärder på arbetsplatsen kan bli aktuella efter dialog med regionernas smittskydd i samband med utbrott av covid-19.

Förslag på allmänt förebyggande åtgärder

Nedan följer förslag på åtgärder som en arbetsgivare kan vidta för att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar:

  • Informera de anställda om att det är viktigt att de stannar hemma när de är sjuka.
  • Erbjud digitala alternativ och möjlighet till hemarbete vid symtom på covid-19.
  • Upprätthåll möjligheterna till god handhygien: Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt med tillgång till tvål och pappershanddukar.
  • Sätt upp affischer om handtvätt.
  • Se till att ventilationssystemen fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna. Ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risken för sjukdom. Ändamålet med att städa lokaler är att minska en rad föroreningar i inomhusmiljön, t.ex. mögel, kvalster, bakterier, pollen, pälsdjursallergen och virus. Det är ämnen som kan påverka människors hälsa negativt. Läs mer i Folkhälsomyndighetens tillsynsvägledning till miljö- och hälsoskyddsnämnderna.

Läs mer

Vägledning för användning av antigentester vid covid-19