Innan du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet

Smitta kan ske på många olika platser i samhället. Om utbredningen och spridningen av covid-19 är stor i samhället kommer fall av covid-19 även att förekomma i skolmiljö. Troligen har de flesta skolor i Sverige i dagsläget haft konstaterade sjukdomsfall av covid-19.

Sjukfrånvaro bland personal eller elever innebär inte nödvändigtvis att de är smittade med covid-19, även om så kan vara fallet. Under vintersäsong cirkulerar även andra luftvägsvirus som kan ge upphov till symtom som liknar covid-19. Vid möjliga fall av covid-19 i din skolmiljö är det viktigt att ta reda på omfattningen av smittan samt relevanta detaljer som kan underlätta ställningstagande om vilka åtgärder som bör vidtas.

När du som rektor/skolchef misstänker smittspridning och utbrott i skolmiljön rekommenderas att du tar kontakt med regionens smittskyddsenhet alternativt annan samordnande aktör, exempelvis kommunen. Innan du tar kontakt med smittskyddet i din region är det önskvärt att du har en så detaljerad bild av situationen som möjligt. Förbered därför svar på frågorna i dokumentet nedan. Enstaka fall föranleder sällan behov av direkt kontakt med smittskyddsenheten.

Frågor att ta ställning till inför kontakt med regionens smittskyddsenhet (PDF, 231 kB)

Vad innebär smittspårning på skola och när sker detta?

Om covid-19 bekräftas hos en person kan det i vissa fall bli aktuellt att genomföra en smittspårning på skolan. Syftet med en sådan smittspårning är att bryta nya smittkedjor genom att den eller de personer som kan ha blivit utsatta för smitta ska få information om detta. På så sätt kan dessa personer vara särskilt uppmärksamma på om de själva får symtom och i så fall stanna hemma och undvika kontakter samt testa sig.

En person med bekräftad covid-19 är enligt smittskyddslagen skyldig att delta i en smittspårning. Smittspårningen utförs oftast via telefon av en smittspårare eller via digitalt formulär. För att det ska blir aktuellt att smittspåra på skolan, måste personen med covid-19 ha varit på skolan under smittsam fas. Med smittsam fas menas tiden då personen haft symtom samt 48 timmar innan första symtom.

Personen med covid-19 kan då själv informera de personer på skolan som kan ha utsatts för smitta, men kan också välja att ta kontakt med exempelvis rektor för att få hjälp med detta. Av praktiska skäl blir det då det handlar om fall bland elever och lärare ofta rektor eller annan person i skolledningen som informerar andra elever via vårdnadshavare med bibehållen sekretess.

Det förekommer även att du som rektor kontaktas av den regionala smittspårningsenheten eller regionens smittskyddsenhet för att vara behjälplig med utredningen av smittkedjor eller vid misstanke om utbrott. I vilken utsträckning detta sker varierar mellan regioner och beror bland annat på det aktuella epidemiologiska läget i regionen.

Skulle du som rektor bli ombedd att hjälpa till med smittspårning, innebär det följande:

  1. Identifiera vilka personer som den smittade har varit i närkontakt med i den smittsamma fasen (närkontakt = inom två meters avstånd i mer än 15 minuter).
  2. Förmedla information till berörda personer om att de kan ha utsatts för smitta. Observera att du aldrig får uppge vem den smittade personen som gett upphov till smittspårningen är.

Åtgärder och kommunikation i samband med smittspridning

I samband med ökad smittspridning hos lärare eller elever kan det, efter samråd med smittskyddsenheten, bli aktuellt att en eller flera klasser under en begränsad tidsperiod får övergå till distansundervisning. Det är huvudman, ibland delegerat till rektor, som fattar ett sådant beslut. Enstaka fall i en grupp eller klass föranleder generellt inte behov av distansundervisning. Då flera fall har konstaterats, eller flera i en och samma klass eller grupp är frånvarande av okänd anledning, spelar lokala faktorer så som klassens storlek, skolans storlek och lokaler in i bedömningen av i vilken omfattning distansundervisningen ska genomföras. Det kan exempelvis innebära att en specifik klass, ett antal parallellklasser som blandats i undervisningen, eller klasserna i en viss skolbyggnad behöver undervisas på distans under en begränsad tid.

Även vid stor frånvaro av personal med anledning av covid-19, kan skolan också hållas stängd eller delvis stängd baserat på Förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Då närundervisning har många fördelar för eleverna är det viktigt att se över möjligheterna till indelning i mindre grupper och andra förebyggande åtgärder som alternativ till distansundervisning.

För att undvika oro och rädsla behöver skolans huvudman planera för om, när och hur man bör informera om smitta på skolan och hur skolan, med bibehållen sekretess, ska hantera de frågor som uppkommer från lärare, annan personal, vårdnadshavare och eventuellt media. Flera av de regionala smittskyddsenheterna har tagit fram informationsmaterial som kan användas för att informera vårdnadshavare.

Det är fortsatt viktigt att påminna om att elever och personal ska stanna hemma även vid milda symtom. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att elever med symtom på covid-19 testas. Syftet med provtagningen är att barn snabbare ska kunna återgå till skolan efter en sjukdomsperiod och att förhindra vidare smittspridning. I vilken mån även symtomfria personer som exponerats för smitta uppmanas att testa sig varierar mellan regionerna. Om en elev bor i en familj eller i ett hushåll där någon är sjuk i covid-19 ska hen få förhållningsregler och stanna hemma från skolan i enlighet med vägledning från Folkhälsomyndigheten.

Läs mer