Så ska man göra på gym och sportanläggningar, badhus, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar samt handelsplatser

Den som driver gym och sportanläggningar, badhus, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar samt handelsplatser

 1. beräkna det maximala antalet kunder eller besökare som samtidigt får vistas i verksamhetens lokaler inomhus eller inom ett anläggningsområde (maxantalet),
  • Med ett anläggningsområde menas samtliga verksamhetslokaler inomhus samt de avgränsade områden och utrymmen utomhus som den som driver en nöjespark, djurpark, temapark eller liknande anläggning disponerar.
 2. skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts,
 3. tydligt anslå maxantalet,
 4. säkerställa att maxantalet inte överskrids,
 5. informera sina kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas,
 6. erbjuda sina besökare och kunder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion,
 7. skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagit,
 8. följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna, och
 9. hålla sig informerade om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Åtgärderna enligt 1–4 ska göras för varje avgränsat utrymme i verksamhetslokaler inomhus där människor uppehåller sig.

Bestämmelserna i 1–4 gäller inte för gallerior och köpcentrum.

Bestämmelserna i 1–4 ska inte tillämpas under den tid som en verksamhetslokal uteslutande används för sådan undervisning som avses i skollagen

Allmänna råd

Ett sätt att säkerställa att antalet personer i lokalen inte överskrids är att räkna antalet in- och utpasserande kunder eller besökare.

Trängsel kan undvikas genom att

För fritids- och kulturverksamhet samt handelsplatser

 1. anvisa besökare till en särskilt angiven in- eller utgång,
 2. ta fram alternativa lösningar till fysiska köer,
 3. anvisa vilket avstånd som kunder eller besökare bör hålla till varandra t.ex. genom markeringar på golvet eller marken,
 4. informera kunder eller besökare om att handla ensamma och på tider med mindre beläggning,
 5. anvisa i vilken riktning som kunder eller besökare bör förflytta sig,
 6. informera kunder eller besökare om vilka dagar och tider det är mindre risk för trängsel, och
 7. begränsa sällskap vid guidade visningar till åtta personer.

För fritids- och kulturverksamheter

Utöver vad som anges ovan kan trängsel även undvikas genom att

 1. åtgärder vidtas för att sprida ut besökares ankomsttid,
 2. enbart ge tillträde till besökare som på förhand har reserverat plats eller köpt biljett, t.ex. via telefon eller annat boknings-system,
 3. åtgärder vidtas för att förhindra att spontana folksamlingar uppstår, och
 4. personal på plats vägleder besökare.

Så räknar man ut maxantalet

Maxantalet besökare ska beräknas på sådant sätt att varje besökare eller kund, inom varje avgränsat utrymme, ska kunna disponera minst 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Maxantalet för verksamhetens totala yta får aldrig överstiga 500 personer (gäller till den 31 maj 2021).

Maxantalet för nöjesparker, djurparker, temaparker

För nöjesparker, djurparker, temaparker eller liknande anläggningar gäller istället för det som står ovan att beräkning ska ske på sådant sätt att varje besökare inom anläggningsområdet ska kunna disponera minst 20 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Så ska man göra på gallerior, köpcentrum och varuhus

Gallerior, köpcentrum och varuhus ska spärra av eller ta bort möblemang och utrustning på inomhustorg och andra liknande områden där människor samlas. Detta gäller inte enstaka sittplatser för vila, hygienutrymmen eller andra liknande inrättningar

Sådana handelsplatser som avses i 1 § ska vidta lämpliga åtgärder för att sällskap med fler än 1 person inte besöker handelsplatsen samtidigt. Detta gäller dock inte barn eller andra personer som är i behov av stöd.

Åtgärderna ska dokumenteras och följas upp.

Allmänna råd

Lämpliga åtgärder för att endast en person besöker handelsplatsen samtidigt är:

 • aktivt informera och uppmana besökare och kunder att besöka handelsplatsen ensamma, och
 • verka för att sällskap med fler än 1 person delas upp, när det är möjligt (gäller till den 31 maj 2021).

Så ska man göra på tivoli och liknande attraktioner

Den som bedriver verksamhet som har en tivolianordning eller liknande attraktioner ska vidta åtgärder för att undvika trängsel i dessa.

Allmänna råd

Sådana åtgärder kan till exempel vara att:

 • sällskap kan kliva i och ur åkattraktionen med avstånd till andra sällskap,
 • sällskap har möjlighet att hålla ett avstånd på minst en meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap i åkattraktionen,
 • undvika placering av sällskap mitt emot varandra i åkattraktionen om avståndet är mindre än två meter, och
 • sällskap i inomhusattraktioner begränsas till högst fyra personer.

Här kan du läsa hela den formella versionen av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. (HSLF-FS 2021:2). (PDF, 248 kB)