Läs om musik- och orkesterverksamhet nedan

Körverksamhet

Det kan finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med körsång. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man sjunger. Dessutom står man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar.

Under coronapandemin har många körer pausat sin verksamhet eller funnit nya vägar att sjunga tillsammans, t.ex. utomhus, i mindre grupper, med större avstånd mellan deltagarna eller digitalt.

Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom följsamhet till rekommendationer och adekvata åtgärder.

Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.

Generella rekommendationer för körledare och andra verksamhetsansvariga

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd till varandra men man bör försöka så gott det går.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter, instrument och annat material.
 • Se till att mikrofonerna endast används individuellt, alternativt att mikrofonerna står på avstånd från deltagarna.
 • Minska tiden som kören sjunger tillsammans.
 • I pauser och andra sociala sammanhang (t.ex. kaffestunder) gäller samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.

Deltagare som haft bekräftad covid-19, är vaccinerade, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.

Generella rekommendationer till dig som sjunger i kör

 • Delta endast om du är helt symtomfri.
 • Sjung helst utomhus.
 • Använd rymliga lokaler med god ventilation om ni vistas inomhus.
 • Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna ska hålla avstånd. Om de är med och sjunger (t ex vid babysång) gäller rekommendationen två meters avstånd till andra, som vid annan körsång.
 • Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att samlas många samtidigt. Kören kan med fördel delas in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen.
 • Använd en individuell mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra.

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser

De här rekommendationerna gäller elever som träffas dagligen i skolans lokaler även utanför musik- och sångundervisningen.

 • Delta inte i verksamheten om du känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även milda sådana. Då ska du heller inte vara i skolan.
 • Håll en armlängds avstånd mellan varandra.
 • Var noggrann med din handhygien.
 • Hosta och nys i armvecket. Vänd dig bort, eller gå gärna iväg, så att du inte nyser eller hostar i riktning mot någon annan.
 • Använd egen mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra.

Musik- och orkesterverksamhet

Det kan, liksom vid körsång, finnas en ökad risk för smittspridning av covid-19 i samband med musik- och orkesterverksamhet. Särskilt blåsinstrument innebär en större risk. Det beror på att salivdroppar sprids med större kraft när man t ex spelar flöjt eller blåsinstrument. Dessutom står eller sitter man ofta tätt tillsammans inomhus och övar under lång tid, vilket bidrar till att risken för smitta ökar.

Musicerande och orkesterspel har bedrivits på olika sätt under pandemin och önskemål om en nationell vägledning för att bedriva verksamheten på ett så smittsäkert sätt som möjligt har framkommit.

Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom följsamhet till rekommendationer och adekvata åtgärder.

Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.

Generella rekommendationer till verksamhetsansvariga

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolornas musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga minst 2 meters avstånd mellan varandra. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd till varandra men man bör försöka så gott det går.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in orkestern i mindre grupper som spelar vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter, instrument och annat material. Detta gäller särskilt blåsinstrument. Det är klokt att tvätta eller sprita händerna före och efter musicerandet och att regelbundet rengöra handtag, tangenter mm.
 • Se till att mikrofonerna står på avstånd från deltagarna.
 • Minska tiden som gruppen eller orkestern spelar tillsammans.
 • I pauser och andra sociala sammanhang (t.ex. kaffestunder) gäller samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.

Deltagare som haft bekräftad covid-19, är vaccinerade, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.

Generella rekommendationer till dig som spelar i orkester

 • Spela helst utomhus.
 • Delta endast om du är helt symtomfri.
 • Använd rymliga lokaler med god ventilation om ni vistas inomhus.
 • Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna ska hålla avstånd på minst 2 m till andra.
 • Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att samlas många samtidigt. Gruppen/orkestern kan med fördel delas in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen.
 • Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra, detta gäller särskilt blåsinstrument. Det är klokt att tvätta eller sprita händerna före och efter musicerandet och att regelbundet rengöra handtag, tangenter mm.

För dig som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp är de särskilda rekommendationerna borttagna sedan 22 oktober 2020. Musicerande i grupp innebär dock alltjämt en risk för smittspridning vilket bör beaktas vid deltagande.

Rekommendationer till skolans musikundervisning

De här rekommendationerna gäller elever som träffas dagligen i skolans lokaler även utanför musik- och sångundervisningen.

 • Delta inte i verksamheten om du känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även milda sådana. Då ska du heller inte vara i skolan.
 • Håll minst en armlängds avstånd till varandra.
 • Var noggrann med din handhygien.
 • Hosta och nys i armvecket. Vänd dig bort, eller gå gärna iväg, så att du inte nyser eller hostar i riktning mot någon annan.
 • Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra, detta gäller särskilt blåsinstrument. Det är klokt att tvätta eller sprita händerna före och efter musicerandet och att regelbundet rengöra handtag, tangenter mm.