Under coronapandemin har många körer pausat sin verksamhet eller funnit nya vägar att sjunga tillsammans, t.ex. utomhus, i mindre grupper, med större avstånd mellan deltagarna eller digitalt.

Det är viktigt att betona att verksamheterna själva ansvarar för att aktiviteterna kan ske enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd och att man gör en lokal riskbedömning. Smittfrihet kan aldrig garanteras utan risken för smittspridning kan endast minskas genom information och adekvata åtgärder.

Om ett tillfälle bedöms vara osäkert ur smittsynpunkt bör verksamhetsansvarig överväga att ställa in aktiviteten, alternativt vidta åtgärder som minskar risken för smitta. Om ett tillfälle upplevs osäkert ur smittsynpunkt för den enskilda individen bör man undvika att delta.

Generella rekommendationer för körledare och andra verksamhetsansvariga

 • Uppmuntra till god handhygien. Tillhandahåll möjlighet till handtvätt. Handsprit kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Se till att deltagarna kan hålla avstånd till varandra. I skolkörer och musikklasser rekommenderas en armlängds avstånd, för övriga 2 meters avstånd mellan varandra. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd till varandra men man bör försöka så gott det går.
 • Håll själv avstånd till deltagarna på minst 2 meter.
 • Håll verksamheten utomhus om det går. Om det inte är möjligt kan en ordentligt stor, väl ventilerad lokal användas.
 • Dela med fördel in kören i mindre grupper som sjunger vid olika tidpunkter för att undvika att vara för många samtidigt.
 • Tillhandahåll individuella noter, instrument och annat material.
 • Se till att mikrofonerna endast används individuellt, alternativt att mikrofonerna står på avstånd från deltagarna.
 • Minska tiden som kören sjunger tillsammans.
 • I pauser och andra sociala sammanhang (t.ex. kaffestunder) gäller samma regler om att hålla avstånd till varandra, god handhygien m.m.

Deltagare som haft bekräftad covid-19, eller har gjort ett antikroppstest som visar att man har antikroppar mot sjukdomen, deltar på samma premisser som övriga kördeltagare.

Generella rekommendationer till dig som sjunger i kör

 • Delta endast om du är helt symtomfri.
 • Sjung helst utomhus.
 • Använd rymliga lokaler med god ventilation om ni vistas inomhus.
 • Håll minst 2 meters avstånd till varandra, även i pauser. För barn 0-6 år kan det vara svårt att hålla avstånd men man bör försöka så gott det går. Medföljande vårdnadshavare och andra äldre barn eller vuxna ska hålla avstånd. Om de är med och sjunger (t ex vid babysång) gäller rekommendationen två meters avstånd till andra, som vid annan körsång.
 • Tillämpa god handhygien. Hosta och nys i armvecket.
 • Undvik att samlas många samtidigt. Kören kan med fördel delas in i mindre grupper och träna vid olika tillfällen.
 • Använd en individuell mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra.

För dig som är 70 år och äldre eller tillhör en riskgrupp är de särskilda rekommendationerna borttagna sedan 22 oktober 2020. Körsång innebär dock alltjämt en risk för smittspridning vilket bör beaktas vid deltagande.

Rekommendationer till skolkörer och musikklasser

De här rekommendationerna gäller elever som träffas dagligen i skolans lokaler även utanför musik- och sångundervisningen.

 • Delta inte i verksamheten om du känner dig sjuk eller har symtom på infektion, även milda sådana. Då ska du heller inte vara i skolan.
 • Håll en armlängds avstånd mellan varandra.
 • Var noggrann med din handhygien.
 • Hosta och nys i armvecket. Vänd dig bort, eller gå gärna iväg, så att du inte nyser eller hostar i riktning mot någon annan.
 • Använd egen mikrofon. Dela inte noter, instrument eller annat material med varandra.