Uppdatering 21 november 2018

Utbrottet utgör nu det mest omfattande i landets historia, med över 370 fall rapporterade i mitten av november. Utbrottet har fortsatt att sprida sig inom de redan drabbade provinserna Norra Kivu och Ituri, men inga fall har påvisats i omgivande provinser eller grannländer. Uganda har nu påbörjat förebyggande vaccination av vårdpersonal i landets västra distrikt som gränsar mot Demokratiska Republiken Kongo, en beredskapsåtgärd som landet förberett sedan september 2018.

Det råder fortsatt oro för okontrollerad smittspridning i Béni, utbrottsområdets epicenter, då säkerhetssituationen präglas av våldshandlingar mellan rebellgrupper, regeringsstyrkor och civila. Från utbrottsområdet rapporteras om fortsatt misstro hos delar av befolkningen mot sjukvårdspersonal och fältarbetare vilket försvårar utbrottsarbetet.

Sveriges regering har beslutat att avsätta 40 miljoner kronor till Världshälsoorganisationens krishanteringsfond (Contingency Fund for Emergencies).

Relaterad läsning

Sverige förstärker WHO:s krisfond med 40 miljoner (Regeringskansliet)

Uganda Vaccinates Front-line health-workers against Ebola (WHO Uganda)

Uppdatering 19 oktober 2018

Utbrottet har hittills under oktober inte mattats av trots arbete på alla smittskyddsfronter inklusive fortsatta vaccinationsinsatser. Säkerhetssituationen som bland annat präglas av våldshandlingar mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor har under september och oktober förhindrat utbrottshantering i vissa områden. Dessutom har landets hälsoministerium och WHO beskrivit svårigheter att få en del smittutsatta individer i Béni, staden som utgör utbrottets nuvarande epicentrum, att följa smittskyddsråd och söka vård.

Med anledning av läget hölls ett möte den 17 oktober med WHO IHR (International Health Regulation) Emergency Committee för att bedöma om utbrottssituationen kan klassificeras som ett PHEIC (Public Health Emergency of International Concern), en lägesbeskrivning som tillämpades under ebolautbrottet 2014–2016. Efter genomlysningen av utbrottsarbetet beslutades att situationen inte motsvarar nivån för ett PHEIC. I utlåtandet uppmanas till fortsatta ansträngningar för bland annat förbättrad säkerhet för både befolkning och sjukvårdspersonal, intensifierat smittspårningsarbete samt fortsatt beredskapsplanering i grannländer till Demokratiska Republiken Kongo.

Enligt WHO är risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder mycket hög, men risken för global spridning bedöms fortfararande vara låg. Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten. För aktuella uppgifter om antal fall, se vidstående länkar till WHO och Demokratiska Republiken Kongos hälsoministerium.

WHO IHR Emergency Committee Statement 17 October 2018

Uppdatering 2 oktober 2018

WHO har uppgraderat riskbedömningen för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder från hög till mycket hög, men fortsatt låg gällande risken för global spridning. Förändringen görs på grund av svårigheter som man stött på i utbrottsbekämpningen under de senaste veckorna. Till exempel har ebolafall undsluppit smittspårning och sedan dykt upp på nya orter i östra DR Kongo, bland annat två bekräftade fall som identifierats i hamnstad vid Albertsjön som utgör gräns mot Uganda. Våldshandlingar mellan rebellgrupper och regeringsstyrkor i staden Béni förhindrade allt smittskyddsarbete under flera dagar i slutet av september. Parallellt med detta noterar dock WHO att epidemikurvan under de gångna veckorna ändå visar ett sjunkande antal nyinsjuknade per vecka, även om dessa data måste tolkas med stor försiktighet med tanke på säkerhetssituationen och dess inverkan på utbrottsarbetet.

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DRC kontinuerligt och bedömer fortfarande risken för importfall till Sverige som mycket liten.

Uppdatering 26 september 2018

Under september har ett mindre kluster av ebolafall rapporterats från staden Butembo, söder om utbrottets nuvarande epicentrum i samhället Béni. Fall med koppling till Béni har även rapporterats från samhället Tchomia nära gränsen till Uganda. Enligt rapporter från DR Kongos hälsoministerium utgörs dessa fall av individer som motsatt sig sjukvård och erbjudande om vaccination.

Under september har WHO tillsammans med landets hälsoministerium tagit fram en beredskapsplan för de fem provinser i östra DR Kongo som ligger närmast det utbrottsdrabbade området, så att man där snabbt kan upptäcka och sätta in åtgärder för att förhindra och begränsa eventuella nya utbrott.

Som ett led i arbetet med att förebygga gränsöverskridande hälsohot genomför Uganda nu förberedelser för att snabbt kunna ringvaccinera sjukvårdspersonal och kontakter vid ett eventuellt utbrott. Skärpt övervakning och beredskap för eventuella utbrott pågår även i andra grannländer till DR Kongo; utöver Uganda föreligger enligt WHO högst risk för import av ebolafall i Rwanda, Sydsudan och Burundi.

Över 11000 personer har vaccinerats under augusti och september i de två drabbade provinserna. Specialiserade behandlingskliniker för ebolafall finns nu på fyra platser i utbrottsområdet och man har där behandlat ett flertal patienter med något av de tre läkemedel som fortfarande är under utprovning men som ges i DR Kongo efter särskilt etiskt godkännande.

På grund av säkerhetsläget i området uttrycker nationella och internationella myndigheter fortsatt oro för att utbrottet ännu kan spridas till nya områden i regionen. Därför bedömer WHO fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg för global spridning.

Uppdatering 31 augusti

Enligt den utbrottsövervakning som landets hälsoministerium genomför tillsammans med WHO är utbrottet fortfarande begränsat till ett antal närliggande områden i provinserna Norra Kivu och Ituri. Under de gångna veckorna har misstänkta fall även utretts i andra delar av östra DR Kongo inklusive i provinshuvudstaden Goma liksom i grannländerna Uganda, Rwanda, Burundi och Centralafrikanska Republiken, men hittills har förekomst av ebola kunnat uteslutas i dessa områden. För aktuella uppgifter om antal fall, var god se nedanstående länkar till WHO och DR Kongos hälsoministerium.

Övervakning av möjligen smittutsatta i utbrottsområdet fortsätter parallellt med erbjudande om vaccination till dessa. Under de gångna veckorna har det från enstaka platser rapporterats om uppkomna konfliktsituationer mellan lokalbefolkning och den personal som sköter utbrottsövervakningen men särskilda kommunikationsinsatser har ändå möjliggjort fortsatt smittspårningsarbete. Över 4000 smittutsatta har kunnat vaccineras under de tre första veckorna som vaccinet har varit tillgängligt i utbrottsområdet.

Vid behandlingsklinikerna i utbrottsområdet har tre läkemedel som fortfarande är under utprovning givits till patienter efter särskilt etiskt godkännande inom DR Kongo.

På grund av säkerhetsläget i området uttrycker nationella och internationella myndigheter fortfarande oro för att utbrottet ännu kan spridas till nya områden i regionen. Därför bedömer WHO fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg för global spridning.

WHO lägesuppdatering från DR Kongo

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo

Uppdatering 17 augusti

Landets hälsoministerium, WHO och andra samarbetsorganisationer arbetar för att fastställa den fulla omfattningen av detta utbrott som varit känt sedan början av augusti. För närvarande har fall rapporterats från sex områden i provinsen Norra Kivu (Masereka, Beni, Butembo, Oicha, Mabalako och Musienene) samt från Mandima i provinsen Ituri.

På grund av pågående konflikter i området kan arbetet med kartläggning och bekämpning av utbrottet försvåras. Men tack vare goda erfarenheter från det nyss avslutade utbrottsarbetet i västra DR Kongo har nu personal och utrustning snabbt mobiliserats för att bemanna såväl mobila laboratorier som ebola-behandlingskliniker i utbrottsområdet. Vaccination av hälsovårdspersonal och smittutsatta har påbörjats i Mabalako, Beni och i Mandima.

För aktuella uppgifter om antal fall, var god följ nedanstående länkar till WHO och DR Kongos hälsoministerium. I det totala antalet fall som anges ingår både bekräftade och misstänkta fall. Skillnaden mellan dessa är att de bekräftade fallen har verifierats vara ebolasmittade genom ett positivt blodprov. De misstänkta fallen har symtom som stämmer med ebola, men har av olika anledningar inte provtagits.

WHO koordinerar arbetet mellan DR Kongo och dess grannländer för att minska risken för smittspridning över landgränserna. WHO bedömer fortfarande risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

WHO lägesuppdateringar från DR Kongo

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo

Uppdatering 8 augusti

Den 7 augusti bekräftade WHO att det handlar om ett utbrott av ebola. Genetisk analys har visat att det handlar om en virusstam skild från den som i början av sommaren spreds i västra DR Kongo, vilket bekräftar att det är ett nytt utbrott och inte en fortsättning på det tidigare. Det är dock samma typ av ebolavirus (Ebola Zaire) som i det tidigare utbrottet, vilket innebär att samma sorts vaccin som användes i maj-juni kan sättas in även denna gång för att motverka fortsatt smittspridning.

Hittills har 16 av de 43 misstänkta fallen bekräftats vara smittade av ebola. Totalt 36 personer har avlidit.

WHO bedömer risken för fortsatt smittspridning inom landet och till närliggande länder som hög, men låg på det globala planet.

Läs mer

Peter Salama WHO (twitter)

WHO situation report

Hälsoministeriet i Demokratiska Republiken Kongo

3 augusti

En vecka efter att utbrottet i provinsen Equateur förklarades avslutat har ett kluster av sannolik ebola även blivit känt i den krigsdrabbade provinsen norra Kivu i DR Kongo. Det är i dagsläget oklart om det finns någon koppling med det tidigare utbrottet. Ett expertteam från DR Kongos hälsoministerium är på plats för att kartlägga situationen tillsammans med bland annat WHO. Det komplicerade säkerhetsläget försvårar en insats, och WHO bedömer risken för fortsatt spridning i DR Kongo, och även till närliggande Uganda, som hög.

Fallen har rapporterats från staden Mangina, cirka tre mil från storstaden Beni och cirka 10 mil från gränsen till Uganda. Hittills har det rapporterats om 26 personer som insjuknat. Ebolavirus har bekräftats i fyra av sex testade prover. Totalt rapporteras 20 personer ha avlidit.

Folkhälsomyndighetens bedömning

Risken för importfall till Sverige bedöms i nuläget som mycket liten.

Övervakning

Folkhälsomyndigheten följer händelseutvecklingen i DR Kongo kontinuerligt och uppdaterar informationen här vid behov.

Läs mer

WHO:s informationssida om ebola

Folkhälsomyndigheten om det tidigare utbrottet i DR Kongo