18 september

Tre fall har kopplats till utbrottet under senaste veckan. Två av fallen insjuknade i mitten av augusti och rapporteras från län/regioner som inte tidigare haft fall (Sörmland och Gävleborg). Det tredje fallet är en symtomfri familjemedlem till tidigare bekräftat fall. Senaste insjukningsdatum är den 23 augusti, samma som förra veckan, men det är fortfarande för tidigt att säga att utbrottet är över.

Figur. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=105), 2018-09-17

Antal bekräftade fall av ehec per insjukningsdatum eller provtagningsdatum

11 september

Under senaste veckan har 10 misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av de 102 fallen har insjuknat under juli, 16 personer har insjuknat i augusti varav det senaste den 23 augusti (se figur nedan). Fallen är från totalt 11 län/regioner (Västra Götaland, Uppsala, Kalmar, Halland, Skåne, Östergötland, Västernorrland, Stockholm, Gotland, Kronoberg, Jämtland).

Utöver de bekräftade fallen har fem fall epidemiologisk koppling till utbrottet. Även om misstänkta fall fortsätter att rapporteras så verkar takten ha mattats av den senaste veckan. Dock är det ännu för tidigt att säga att utbrottet är helt över.

Som ett led i utredningen analyserar Folkhälsomyndigheten tillsammans med landets smittskyddsenheter de insjuknade personernas livsmedelsintag veckan innan man insjuknade. De insjuknade får svara på frågor om vad de ätit och svaren jämförs sedan med vad friska kontrollpersoner ätit. Analysen visar att de sjuka personerna i högre utsträckning ätit på pizzerior jämfört med kontrollpersonerna. Troligen rör det sig om ett livsmedel som distribuerats till flera pizzerior men även till andra restauranger eller livsmedelsbutiker då inte alla fall ätit på pizzeria. Inget säkert samband med något misstänkt livsmedel har kunnat fastställas.

Figur. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=102), 2018-09-10.

Figur. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=102), 2018-09-10.

4 september

Sedan förra veckan har ytterligare sju misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av de 92 fallen har insjuknat under juli och senaste insjukningsdatum är fortfarande den 10 augusti. Flera fall har varit symtomfria och provtagits i samband med smittspårning inom familj, bland annat de fallen med provtagningsdatum efter den 10 augusti (se figur nedan). Fallen är från nio län med flest fall i Uppsala och Västra Götaland.

Ytterligare ett tiotal fall utreds för koppling till utbrottet. Resterande misstänkta fall som utreds har en ehec-infektion där epidemiologisk eller mikrobiologisk koppling till utbrottet ännu inte kunnat bekräftas eller uteslutas.

Samarbetet mellan Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter och kommuner samt övriga myndigheter för att försöka hitta smittkällan till utbrottet fortsätter. I utredningen intervjuas de smittade om vad de ätit innan de blev sjuka och gemensamma livsmedel spåras tillbaka via leverantör- och grossistled till producent. Hittills har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.

Figur. Antal bekräftade utbrottsfall av ehec O157 per insjukningsdatum alternativt provtagningsdatum om datum för insjuknande saknas (n=92), 2018-09-03.

Graf som visar antalet ehec-fall per insjukningsdatum

28 augusti

Genom helgenomsekvensering har ytterligare åtta misstänkta fall bekräftats tillhöra utbrottet. Majoriteten av fallen insjuknade under juli. Sex fall har insjuknat under augusti, det senaste den 10 augusti.

Ytterligare ett tiotal fall utreds för koppling till utbrottet. Resterande misstänkta fall som utreds har en ehec-infektion där epidemiologisk eller mikrobiologisk koppling till utbrottet ännu inte kunnat bekräftas eller uteslutas.

21 augusti

Totalt 77 fall har hittills bekräftats i det nationella utbrottet av ehec O157. Smittkällan är ännu okänd.

Hittills har 77 fall kunnat kopplas till utbrottet, ytterligare ett 50-tal fall misstänks tillhöra utbrottet. Det senaste bekräftade fallet insjuknade 5 augusti och det senaste misstänkta fallet en vecka senare.

Tillsammans med flera andra myndigheter samt berörda kommuner och landsting fortsätter nu Folkhälsomyndigheten att samordna smittspårningsarbetet för att identifiera smittkällan.

15 augusti

Nationellt utbrott av ehec O157 utreds. Smittkällan är ännu okänd.

Sedan början av juli har en ökning av antalet rapporterade fall av ehec setts i Sverige, framför allt av typen ehec O157:H7. Fallen har rapporterats in från flera län men främst från Uppsala och Västra Götaland. Både barn och vuxna har insjuknat men spridningen i åldrar varierar något mellan olika regioner.

Hittills har 54 fall, insjuknade under juli månad, kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien). Ytterligare ett femtiotal personer misstänks också tillhöra utbrottet. Eftersom den aktuella typen av ehec, O157:H7, har spridits till olika delar av landet rör det sig sannolikt om en livsmedelsburen smitta. Lokalt kan smittan även ha spridits från person till person via badvatten.

Berörda smittskyddsenheter och kommuner, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Läs mer

Utredningen i Uppsala

Utredningen i Västra Götaland

Vanliga frågor om ehec