2022-12-22

Hittills har 30 fall av shigellainfektion med resekoppling till Kap Verde rapporterats i Sverige sedan mitten av november. Elva bakterieisolat har hittills artbestämts: nio Shigella sonnei och två Shigella boydii. Smittspridning på Kap Verde har även uppmärksammats av flera andra europeiska länder och tagits upp med ECDC och WHO.

Bland svenska resenärer har infektioner med andra tarmpatogener, exempelvis EHEC, Campylobacter, Cryptosporidium och Giardia också noterats. Smitta med Shigella i samband med resor till Kap Verde har varit ett återkommande problem. Detta och förekomst av olika Shigella-arter och andra tarmpatogener talar för smitta via livsmedel.

Ytterligare information

Shigella sonnei och Shigella boydii är två av fyra bakteriearter som kan orsaka tarminfektionen dysenteri. Shigellainfektion är en anmälningspliktig sjukdom.