Ebola (Västafrika 2014-2016)

Lyssna

Detta utbrott av ebola är över.

I mars 2014 började ett utbrott av ebolafeber i Västafrika. Guinea, Liberia och Sierra Leone drabbades hårt och WHO klassade utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC, Public Health Emergency of International Concern). Efter stora insatser av de drabbade länderna, frivilligorganisationer och WHO lyckades man kontrollera utbrottet och den 29 mars 2016 deklarerade WHO att utbrottet i Västafrika var över. Detta innebar att de tillfälliga rekommendationer från WHO som tidigare varit i kraft upphävdes. Totalt hade WHO i mars 2016 noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall relaterade till ebolautbrottet i Västafrika.

Sjukdomen bröt ut i sydöstra Guinea i början av 2014 och har spridit sig till flera regioner i landet samt till flertalet regioner i grannländerna Sierra Leone och Liberia. Alla dessa tre länder har därefter sett ett stort antal fall av ebolafeber. Sjukvården klarade länge inte av situationen, men med hjälp av flera internationella aktörers aktiva bistånd lyckades man få utbrottet under kontroll. Utbrottet är det överlägset mest omfattade utbrottet av ebolafeber, sett till antal fall, sedan viruset identifierades i mitten av sjuttiotalet. Det orsakas av en typ av ebolafeberviruset, Ebola Zaire, som även tidigare orsakat utbrott med hög dödlighet i bland annat Demokratiska Republiken Kongo (f.d. Zaire).

Som en konsekvens av utbrotten i Västafrika har ett ökande antal personer utretts på misstanke om ebolafeber i resten av världen. I Sverige har ett tjugotal fall utretts för ebolafeber men ingen har visat sig vara smittad. Skulle misstanken om ebola uppstå i Sverige har vi kapaciteten att snabbt diagnostisera, isolera och vårda patienten så att det inte sker någon spridning i det svenska samhället.

Ebolafebervirus sprids mellan människor via kontakt med blod och andra kroppsvätskor från infekterade personer samt föremål som nyligen varit i kontakt med infekterade kroppsvätskor. Smittan sker i första hand vid vård och omhändertagande av sjuka personer. Det är framförallt den sjukes familjemedlemmar och oskyddad sjukhuspersonal som löper störst risk att smittas. Smittrisken för resenärer är mycket begränsad. I de drabbade områdena i Västafrika förekommer flera sjukdomar där symtomen initialt kan tolkas som ebolafeber vilket innebär att det antal ebolafeberfall som redovisas ibland senare korrigeras.

Läs mer

23 september 2016

De sista ebolafallen rapporterades från Liberia och Guinea i mars 2016. Inga nya fall rapporterades under den följande nedräkningsperioden på 42-dagar. I juni 2016 förklarade WHO Guinea och Liberia fritt från ebola.

I juni påbörjades en utökad övervakningsperiod om 90 dagar för alla länder som drabbades av ebolautbrottet 2014-2016. Alla misstänkta ebolafall testades och rapporterades till WHO.

Under den utökade övervakningsperioden rapporterades inget ytterligare ebolafall som kunde kopplas till utbrottet. Den utökade övervakningsperioden avslutades i september 2016.

Guinea, Sierra Leone och Liberia tillhör nu de delar av världen där VHF måste misstänkas hos patienter med symtom förenliga med VHF och som besökt området. Även demokratiska republiken Kongo är ett riskområde där dock minskad rörlighet i befolkningen torde leda till att eventuella framtida utbrott får en lägre magnitud.

18 augusti 2016

Sedan den senaste uppdateringen (1 juli) har det inte rapporterats några händelser. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen vid större förändringar av läget.

1 juli 2016

Sedan den senaste uppdateringen (23 juni) har det inte rapporterats några händelser. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen vid större förändringar av läget.

23 juni 2016

Sedan den senaste uppdateringen (10 juni) har det inte rapporterats några händelser. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen vid större förändringar av läget.

10 juni 2016

WHO förklarade Liberia som fritt från ebola den 9 juni.

WHO förklarade Guinea som fritt från ebola den 1 juni.

Sierra Leone hade sitt sista utbrott i mars 2016 och har förklarats som fritt från ebola.

Alla länderna fortsätter med utökad övervakning i 90 dagar där alla misstänkta fall provtas och rapporteras skyndsamt.

WHO bedömer att det fortsatt föreligger risk för ytterligare utbrott i regionen (orsakat av kontakt med kroppsvätskor från ebolasmittade som har överlevt).

WHO: End of the most recent Ebola virus disease outbreak in Liberia (who.int)

20 maj 2016

Inga ytterligare fall har rapporterats från det senaste utbrottet i Guinea och Liberia. Liberia kan förklaras som fritt från Ebola den 9 juni om inga nya fall identifieras. Guinea kan förklaras fritt från ebola den 31 maj om inga nya fall identifieras. Sierra Leone hade sitt sista utbrott i mars 2016 och fortsätter med utökad övervakning där alla misstänkta fall provtas och rapporteras skyndsamt.

WHO bedömer att det fortsatt föreligger risk för ytterligare utbrott i regionen (orsakat av kontakt med kroppsvätskor från ebolasmittade som har överlevt).

WHO: Situation report 19 May 2016

11 maj 2016

Inga ytterligare fall har rapporterats från det senaste utbrottet i Guinea och Liberia. Det sista fallet i Liberia har uppvisat ett andra negativt provresultat och landet har påbörjat en 42-dagars nedräkningsperiod innan landet kan förklaras som fritt från Ebola (9 juni om inga nya fall identifieras). Guinea kan förklaras fritt från ebola den 31 maj om inga nya fall identifieras.

WHO bedömer att det fortsatt föreligger risk för ytterligare utbrott (orsakat av kontakt med kroppsvätskor från ebolasmittade som har överlevt).

WHO: Situation report 5 May 2016

29 april 2016

Inga ytterligare fall har rapporterats från det senaste utbrottet i Guinea och Liberia. En patient behandlas fortfarande i Liberia och har uppvisat ett negativt provresultat hittills (ett till negativt provresultat behövs för att patienten ska kunna friskförklaras helt). I Guinea har den sista patienten skrivits ut från sjukhuset och landet har påbörjat en 42-dagars nedräkningsperiod innan landet kan förklaras som fritt från Ebola (31 maj om inga nya fall identifieras). Totalt identifierades det 13 fall och 9 dödsfall i utbrottet och över 1000 kontakter till fallen har smittspårats. Alla identifierade kontakter har nu genomfört den obligatoriska övervakningsperioden på 21 dagar och avskrivits från utbrottsutredningen.

WHO: Situation report 28 April 2016

15 april 2016

Sedan den 8 april har det inte rapporterats några större händelser. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen vid större förändringar av läget.

8 april 2016

I den pågående utredningen av ebolautbrottet i Guinea har myndigheterna fortsatt smittspårningsarbetet och man har identifierat 9 ebolafall av vilka 8 har dött. Till dags dato har över 1400 kontakter till verifierade fall vaccinerats i Guinea. I Liberia har man även identifierat ebolafall som kan kopplas till utbrottet i Guinea. 3 fall har verifierats i landet varav 1 dödsfall (tillhörandes samma familj). Över 100 kontakter till de konfirmerade fallen i Liberia har identifierats och är placerade under frivillig medicinsk observation. Myndigheterna i Liberia planerar även att vaccinera kontakter till fallen.

30 mars 2016

Den 29 mars 2016 deklarerade WHO att utbrottet av ebolafall i Västafrika inte längre utgör ett internationellt hot mot människors hälsa (en s.k. PHEIC, Public Health Emergency of International Concern). Detta innebär att de tillfälliga rekommendationer från WHO som tidigare varit i kraft nu upphävs. I de drabbade länderna har det nu förflutit 42 dagar (motsvarande två inkubationstider) och en period på 90 dagar med höjd vaksamhet sedan det senaste identifierade fallet av ebola med koppling till utbrottet som startade i mars 2014. WHO bedömer därför nu att Guinea, Liberia och Sierra Leone alla har lyckats med att stoppa smittspridningen av ebola kopplat till det ursprungliga utbrottet och att länderna har god kapacitet att hantera eventuella nya utbrott av ebola.

WHO bedömer dock att det kan förväntas fler mindre utbrott den kommande tiden, likt det utbrott som rapporterades från Guinea den 17 mars 2016. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna.

Totalt hade WHO i mars 2016 noterat 28 603 fall och 11 301 dödsfall relaterade till ebolautbrottet i Västafrika. Majoriteten av fall rapporterades mellan augusti och december 2014.

Statement on the 9th meeting of the IHR Emergency Committee regarding the Ebola outbreak in West Africa (who.int)

24 mars 2016

I det pågående utbrottet av ebolafall i Guinea har myndigheterna fortsatt smittspårningen kring de två laboratoriekonfirmerade fallen. Antalet misstänkta och konfirmerade dödsfall är nu 5. Till dags dato har över 800 kontakter identifierats (främst från hushåll i närheten av de två första bekräftade fallen). Över 100 av dessa bedöms som högriskkontakter.

En av dessa högriskkontakter har rest till annan del av landet, avlidit och därefter konfirmerats med ebola. Det pågår därför även en smittspårning av ca 50 personer kring detta fall också.

ECDC - Epidemiological update: New Ebola cluster in Guinea (23 mars 2016)

18 mars 2016

Den 17 mars deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att smittspridningen mellan människor är över i Sierra Leone, det land i Västafrika som hade det senaste fallet av ebola. Strax efter WHO:s kungörelse rapporterades dock två nya bekräftade fall från Guinea. WHO betonar att faran ännu inte är helt över och att det kan förväntas fler mindre utbrott den kommande tiden. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

19 januari 2016

Den 14 januari deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) att smittspridningen mellan människor är över i Liberia, det land i Västafrika som hade det senaste fallet av ebola. Det är tredje gången sedan i maj 2015 som Liberia förklaras fritt från ebola. Strax efter WHO:s kungörelse rapporterades dock ett nytt misstänkt fall från Sierra Leone. Detta fall bekräftades av WHO den 15 januari. WHO betonar att faran ännu inte är helt över och att det kan förväntas fler mindre utbrott den kommande tiden. Det är därför viktigt med en fortsatt utökad övervakning och med ett fortsatt arbete för att stärka hälso- och sjukvårdens kapacitet i de drabbade länderna.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget

WHO – New Ebola case in Sierra Leone. WHO continues to stress risk of more flare-ups (15 januari 2015)

WHO – Latest Ebola outbreak over in Liberia; West Africa is at zero, but new flare-ups are likely to occur (14 januari 2015)

22 december 2015

Inga fall har rapporterats från de drabbade länderna sedan slutet av november då Liberia rapporterade tre fall av ebola. Smittspårningen kring detta utbrott är nu avslutad och inga nya fall har identifierats.

Om inga nya fall rapporteras kommer spridningen av smitta mellan människor att förklaras som över den 28 december i Guinea och den 14 januari i Liberia. Sierra Leone kunde förklara sitt utbrott som avslutat den 7 november.

WHO konstaterar dock efter sitt åttonde möte om ebolautbrottet att det fortsatt föreligger risk för ytterligare fall och utbrottet klassas fortfarande som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Källor:

  • Statement on the 8th meeting of the IHR Emergency Committee regarding the Ebola outbreak in West Africa (21 december 2015)
  • Ebola Situation Report (16 december 2015)

27 november 2015

Tre fall av ebola har rapporterats från Liberia under veckan som gått. Fallen kommer från samma familj men hur någon i familjen först blev smittad är okänt. Utbrottet i Liberia hade tidigare förklarats vara över. Inga fall har rapporterats från Guinea sedan början av november och Sierra Leone är fortsatt fritt från ebola. Att fall på nytt dyker upp i ett av länderna som drabbats av ebola visar på vikten av fortsatt vaksamhet även efter det att utbrottet förklarats över.

Källor: WHO Ebola Situation Reports

9 november 2015

Den 7 november hade två inkubationstider (42 dagar) förflutit sedan det senast rapporterade fallet av Ebola i Sierra Leone. WHO förklarade därför landet fritt från Ebola. Nu följer en period på 90 dagar med höjd vaksamhet. WHO har sedan tidigare förklarat Liberia fritt från Ebola. Under veckan fram till 4 november rapporterades endast ett fall från Guinea.

Källor:
WHO Sierra Leone stops transmission of Ebola virus
WHO Ebola Situation Reports

8 oktober 2015

Under föregående vecka (fram till 4:e oktober) har inga konfirmerade fall rapporterats. Detta är första gången som en hel vecka har förflutit utan konfirmerade fall sedan mars 2014.

Antalet konfirmerade fall har hållit sig under 10 per vecka de senaste 11 veckorna. Smittspridningen under dessa veckor har skett i geografiskt avgränsade områden i västra Guinea och Sierra Leone.

De senaste fyra fallen i Guinea rapporterades den 26 och 27 september.

Sierra Leone har inte haft några konfirmerade fall för tredje veckan i rad.

Liberia förklarades fritt från ebola den 3 september, 42 dagar efter att landets senaste laboratoriekonfirmerade fall genomgått behandling och friskförklarats.

WHO konstaterar att det fortsatt föreligger risk för ytterligare fall och utbrottet klassas fortfarande som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

30 juli 2015

Under den gångna veckan har det från Guinea och Sierra Leone rapporterats om totalt sju fall vilket är det lägsta antalet rapporterade fall på över ett år. Från Liberia har inga nya fall rapporterats sedan den 29 juni. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

17 juli 2015

Liberia rapporterar om ytterligera tre fall denna vecka och landet som i början av maj kunde betraktas som fritt från Ebolafebervirus har nu rapporterat om total sex fall som är epidemiologiskt kopplade till varandra. Ebolavirusepidemin fortsätter på en relativt låg nivå i grannländerna Sierra Leone och Guinea. Under den gångna veckan har det från dessa länder rapporterats om totalt 27 fall. Arbetet med att bli ännu bättre på att smittspåra och att följa upp kontakter som kan ha blivit smittade fortgår. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

9 juli 2015

Ytterligare tre fall, varav två bekräftade och ett misstänkt, rapporteras denna vecka från Liberia. Liberia som i början av maj kunde betraktas som fritt från Ebolafebervirus har nu rapporterat om total fyra nya fall som är epidemiologiskt kopplade till varandra. Ebolavirusepidemin fortsätter på en relativt låg nivå i grannländerna Sierra Leone och Guinea. Under den gångna veckan rapporterades totalt 30 fall. Det är första gången sedan mitten av maj som så många fall rapporterats under en vecka. Detta tros dock bero på att man nu är bättre på att smittspåra och att följa upp kontakter som kan ha blivit smittade. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

2 juli 2015

Nu har återigen ett fall rapporterats från Liberia, det första sedan 20 mars. Det var en sjuttonåring som diagnosticerades med Ebola efter det att han avlidit. Enligt vad man vet hade han inte rest utomlands innan det att han insjuknade. Smittspårning pågår och man följer också upp kontakter som kan ha blivit smittade innan han avled. Ebolaepidemin fortsätter på en relativt låg nivå i grannländerna Sierra Leone och Guinea. Under den gångna veckan rapporterades totalt 20 fall. Folkhälsomyndigheten kommer att uppdatera informationen om utbrottet vid större förändringar av läget.

Källa: WHO Ebola Situation Report, 1 July 2015

28 maj 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt tolv fall, nio från Guinea och tre från Sierra Leone. Detta var en nedgång jämfört med veckan dessförinnan då 35 fall rapporterades. Fallen i Guinea kommer framför allt från Forecariah distriktet som ligger strax söder om huvudstaden Conakry och i Sierra Leone från fattigare områden i huvudstaden Freetown. WHO bedömer det som en framgång att utbrottet inför den stundade regnperioden begränsats till dessa relativt lätt åtkomliga platser. Mycket arbete återstår dock för att helt avsluta utbrottet, WHO gör bedömningen att detta kan ta till slutet av 2015. Folkhälsomyndigheten övergår nu från att regelbundet uppdatera informationen om utbrottet till att göra det vid större förändringar av läget.

Källa: WHO Ebola Situation Report, 27 May 2015

CIDRAP: Ebola cases drop, but battle remains in two tough hot spots

15 maj 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt nio fall, sju från Guinea och två från Sierra Leone, vilket är det lägsta antalet fall per vecka i år. Efter att 42 dagar förflutit sedan det senaste fallet förklarade WHO Liberia fritt från Ebola den 9:e maj. WHO kommer att försätta att ha en förhöjd vaksamhet i landet, särskilt i områden som gränsar till Sierra Leone och Guinea, fram till slutet av 2015. Italien rapporterade den 12:e maj att en sjuksköterska som arbetat med Ebolasmittade patienter i Sierra Leone insjuknat i Ebola efter det att hon återvänt till Italien.

Källa: WHO Ebola Situation Reports

30 april 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt 33 fall och veckan dessförinnan också 33. Under veckan som gått rapporterades 22 fall från Guinea och 11 fall från Sierra Leone. För femte veckan i rad rapporterades inget fall från Liberia.

Källa: WHO Ebola Situation Reports

16 april 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt 37 fall och veckan dessförinnan 30. Under veckan som gått rapporterades 28 fall från Guinea och 9 fall från Sierra Leone. Sedan 22 februari har Liberia endast haft ett fall (den 22 mars). I det stora hela har situationen förbättrats, men utbrottet är inte över och det kvarstår fortfarande en risk för smittspridning till andra länder. Mot bakgrund av detta konstaterade WHO den 10 april att utbrottet i Västafrika fortsatt är ett internationellt hot mot människors hälsa. För att förhindra internationell smitta fortsätter WHO att rekommendera till exempel hälsokontroller vid utresa från Guinea, Liberia och Sierra Leone.

Källa: WHO Ebola Situation Reports

2 april 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt 82 fall och veckan dessförinnan 79. Under veckan som gått rapporterades 57 fall från Guinea och 25 fall från Sierra Leone. Under den gångna veckan rapporterades inget fall från Liberia men veckan dessförinnan rapporterades ett fall. Detta är det enda fall som rapporterats från Liberia de senaste veckorna där utbrottet nu är under god kontroll.

19 mars 2015

Under den gångna veckan rapporterades totalt 150 fall och veckan dessförinnan 116. Under veckan som gått rapporterades 95 fall från Guinea och 55 fall från Sierra Leone. Inga nya fall har rapporterats från Liberia och det är nu två veckor sedan den sista kända Ebola patienten tillfrisknade. Två inkubationsperioder (42 dagar) måste förflyta innan landet kan förklaras fritt från Ebola.

5 mars 2015

132 nya fall rapporterades under den gångna veckan. Från Liberia rapporterades inte något nytt fall. Från Guinea rapporterades 51 nya fall och från Sierra Leone rapporterades 81 nya fall. Från Guinea rapporterades att 16 av 30 dödsfall i Ebola skett utan att de sjuka uppsökt sjukvård. Från Sierra Leone rapporterades att 14 dödsfall skett utan att de sjuka uppsökt vård. Detta är ett tecken på att misstron hos befolkningen mot insatser mot Ebola gör att de som insjuknar inte uppsöker vård. Det ökar risken för att de ska smitta anhöriga. Från Guinea rapporterades också 16 osäkra begravningar och från Sierra Leone 14.

Källa: WHO, 4 mars

26 februari 2015

99 nya fall rapporterades från i Liberia, Guinea och Sierra Leone under den gångna veckan vilket var en minskning jämfört med föregående vecka. Från Liberia, där nu utbrottet är under bäst kontroll, rapporterades endast ett nytt fall. Från Sierra Leone där smittspridningen är som störst rapporterades 63 fall och från Guinea 35 fall. Från Guinea och Sierra Leone rapporterades 19 respektive 15 osäkra begravningar vilket var en minskning jämfört med veckan dessförinnan. 16 fall diagnosticerades också först efter att de avlidit i dessa två länder. Detta var också en minskning jämfört med föregående vecka. Även om mycket arbete återstår för att nå noll nya fall i Sierra Leone och Guinea tycks nu utbrottet gå mot sitt slut. Man arbetar hårt för att stoppa utbrottet helt innan regnsäsongen börjar i mitten av april. Under regnsäsongen kommer vägarna att bli sämre och transport av utrustning och personal bli svårare vilket försvårar arbetet.

Källa: WHO, 26 februari 2015

19 februari 2015

128 nya fall rapporterades från i Liberia, Guinea och Sierra Leone under den gångna veckan vilket var en minskning jämfört med föregående vecka. Från Liberia, där nu utbrottet är under bäst kontroll, rapporterades endast två nya fall. Alla tre länderna rapporterade ett ökat motstånd bland befolkningen mot ebolainsatser vilket försvårar smittspårning och möjligheterna att genomföra begravningar av de som avlidit av Ebola på ett säkert sätt. Från Guinea och Sierra Leone rapporterades 39 respektive 45 osäkra begravningar. 40 fall diagnosticeras också först efter att de avlidit i dessa två länder. Detta innebär att de avlidna gått miste om potentiellt livräddande behandling och att risken för smitta hos de anhöriga som vårdat dem ökat.

Källa: WHO, 18 februari 2015

12 februari 2015

144 nya fall rapporterades från i Liberia, Guinea och Sierra Leone under den gångna veckan vilket var en ökning jämfört med föregående vecka. Ökningen berodde framförallt på en ökning i Guinea där antalet fall ökade från 39 fall veckan dessförinnan till 65 rapporterade fall under den gångna veckan. I Guinea har sju fall rapporterats från distriktet Lola som gränsar till Elfenbenskusten. Ett team från WHO finns nu i Elfenbenskusten för att hjälpa landet med att förbereda sig om smittan skulle spridas över gränsen. Det arbete som gjorts med att kartlägga ebolavirusets arvsmassa har hittills inte visat att några större förändringar skett under utbrottets gång.

Källa: WHO, 11 februari 2015

5 februari 2015

124 nya fall rapporterades från i Liberia, Guinea och Sierra Leone under den gångna veckan vilket var en ökning jämfört med föregående vecka. Totalt har nu 22460 fall varav 8966 dödsfall rapporterats från dessa länder. En ökad geografisk spridning i Guinea och en fortsatt stor spridning i Sierra Leone visar att mycket arbete återstår för att få stopp på utbrottet. I Guinea finns också en misstänksamhet mot smittskyddsåtgärder vilket försvårar arbetet där.

Källa: WHO, 4 februari 2015

29 januari 2015

Situationen i Liberia, Guinea och Sierra Leone bedöms som stabil och för första gången sedan 29 juni 2014 rapporteras färre än 100 fall totalt från dessa tre länder. Sedan utbrottet startade för drygt ett år sedan har det per den 29 januari 2015 totalt rapporterats 22057 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 8795 dödsfall.

Från Storbritannien rapporterades det om ett konfirmerat fall av ebolafeber i Glasgow, Skottland i slutet av förra året. Patienten, en sjukvårdare som arbetat och smittats i Sierra Leone, har efter sjukhusvistelse i London tillfrisknat och kunnat skrivas ut. Personer som varit i kontakt med den smittade följs fortfarande upp.

Inga nya fall har rapporterats från Senegal, Nigeria, Spanien eller USA och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber. Inte heller från Mali har det rapporterats några nya fall och per den 18 januari 2015 betraktas landet vara fritt från ebolafeber.

Källa: WHO, 28 januari 2015

22 januari 2015

Situationen i Liberia, Guinea och Sierra Leone bedöms som stabil och man har de senaste veckorna kunnat se en minskning i antalet rapporterade fall. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 21690 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 8626 dödsfall.

Från Storbritannien rapporteras om ett konfirmerat fall av ebolafeber i Glasgow, Skottland den 29 december. Patienten, en sjukvårdare som arbetat och smittats i Sierra Leone, har isolerats och vårdas nu på sjukhus i London. Personer som varit i kontakt med den smittade följs fortfarande upp.

Inga nya fall har rapporterats från Senegal, Nigeria, Spanien eller USA och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber. Inte heller från Mali har det rapporterats några nya fall och per den 18 januari 2015 betraktas landet vara fritt från ebolafeber.

Källa: WHO, 21 januari 2015

15 januari 2015

Situationen i Liberia bedöms som stabil och antalet rapporterade fall har successivt minskat sedan mitten av november. Även i Guinea och Sierra Leone har man de två senaste veckorna kunnat se en minskning i antalet rapporterade fall. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 21261 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 8414 dödsfall.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De 7 senast rapporterade fallen som alla tillhör det utbrott som drabbat huvudstaden Bamako är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Inga nya fall har rapporterats från Mali, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp.

Från Storbritannien rapporteras om ett konfirmerat fall av ebolafeber i Glasgow, Skottland den 29 december. Patienten, en sjukvårdare som arbetat och smittats i Sierra Leone, har isolerats och vårdas nu på sjukhus i London.

Inga nya fall har rapporterats från Senegal, Nigeria, Spanien eller USA och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber.
Källa: WHO, 14 januari 2015

8 januari 2015

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 20712 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 8220 dödsfall.

Situationen i Liberia bedöms som stabil och antalet rapporterade fall har successivt minskat sedan mitten av november. I Guinea har antalet fall varierat sedan september och det är svårt att se någon tydlig upp- eller nedåtgående trend vad gäller antalet rapporterade fall. I Sierra Leone fortsätter antalet att öka men spridningstakten verkar ha avtagit något.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De 7 senast rapporterade fallen som alla tillhör det utbrott som drabbat huvudstaden Bamako är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Inga nya fall har rapporterats från Mali, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp.

Från Storbritannien rapporteras om ett konfirmerat fall av ebolafeber i Glasgow, Skottland den 29 december. Patienten, en sjukvårdare som arbetat och smittats i Sierra Leone, har isolerats och vårdas nu på sjukhus i London.

Inga nya fall har rapporterats från Senegal, Nigeria, Spanien eller USA och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.
Källa: WHO, 7 januari 2015

29 december 2014

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 19463 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 7573 dödsfall.

Situationen i Liberia bedöms som stabil och antalet rapporterade fall har successivt minskat sedan mitten av november. I Guinea har antalet fall varierat sedan september och det är svårt att se någon tydlig upp- eller nedåtgående trend vad gäller antalet rapporterade fall. I Sierra Leone fortsätter antalet att öka men spridningstakten verkar ha avtagit något.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De 7 senast rapporterade fallen som alla tillhör det utbrott som drabbat huvudstaden Bamako är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Inga nya fall har rapporterats från Mali, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp.

Inga nya fall har rapporterats från Senegal, Nigeria, Spanien eller USA och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 29 december 2014.
Källa: WHO, 24 december 2014

18 december 2014

Guinea, Sierra Leone och Liberia

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 18569 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 6900 dödsfall. Situationen i Liberia bedöms som mest stabil och antalet rapporterade fall minskar. I Guinea har antalet fall varierat sedan september och det är svårt att se någon tydlig upp- eller nedåtgående trend vad gäller antalet rapporterade fall. I Sierra Leone fortsätter antalet att öka men spridningstakten verkar ha avtagit något.

Mali

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De 7 senast rapporterade som alla tillhör det utbrott som drabbat huvudstaden Bamako är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Inga nya fall har rapporterats från Mali, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp.

USA

Inga nya fall har rapporterats från USA, men även här sker en fortsatt uppföljning av personer som varit i kontakt med de smittade.

Senegal, Nigeria eller Spanien

Inga nya fall har rapporteras från Senegal, Nigeria eller Spanien och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber.

Equateurprovinsen

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 18 december 2014.
Källa: WHO, 17 december 2014

11 december

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 17908 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 6373 dödsfall. Situationen i Liberia bedöms som mest stabil och antalet rapporterade fall minskar. I Sierra Leone och Guinea fortsätter antalet rapporterade fall att öka, men nivån i Sierra Leone är väsentligt högre.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De 7 senast rapporterade fallen som är kopplade till varandra är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Det har nu passerat 21 dagar utan att några nya fall rapporterats bland de personer som haft kontakt med de smittade.

Inga nya fall har rapporterats från USA, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp. Inga nya fall har rapporteras från Senegal, Nigeria eller Spanien och dessa länder betraktas nu vara fria från ebolafeber.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 11 december 2014.
Källa: WHO, 10 december 2014

4 december

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 17111 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 6055 dödsfall. Situationen i Liberia bedöms som mest stabil medan antalet fall i Sierra Leone fortsätter att öka. Även i Guinea har man den senaste veckan noterat en svag ökning av antalet fall.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De senast rapporterade fallen som är kopplade till varandra är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Det har nu passerat 21 dagar utan att några nya fall rapporterats bland de personer som haft kontakt med de smittade.

I Spanien har nu 42 dagar (2 x inkubationstiden) passerat utan att några nya fall rapporterats och landet betraktas därför fritt från ebolafeber. Inte heller från USA har det rapporterats några nya fall, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp. Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 4 december 2014.
Källa: WHO, 3 december 2014

27 november

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 15901 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 5674 dödsfall. Situationen i Guinea och Liberia bedöms som stabil medan antalet fall i Sierra Leone fortsätter att öka.

Från Mali rapporteras 8 fall (7 konfirmerade och 1 troligt) varav 6 har avlidit. De senast rapporterade fallen är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober.

Inga nya fall har rapporterats från USA eller Spanien, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp. Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 27 november 2014.
Källa: WHO, 26 november 2014

20 november

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolafeber. Totalt från dessa tre länder rapporteras nu 15113 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 5406 dödsfall. Situationen i Guinea och Liberia bedöms som stabil medan antalet fall i Sierra Leone fortsätter att öka.

Från Mali rapporteras 6 fall (5 konfirmerade och 1 troligt) varav 5 har avlidit. De senast rapporterade fallen är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober.

Inga nya fall har rapporterats från USA eller Spanien, men personer som varit i kontakt med de smittade följs fortfarande upp. Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Det oberoende ebolafeberutbrottet som drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK) betraktas nu vara över då inga nya fall rapporterats. Totalt omfattade utbrottet 66 fall varav 49 döda.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 20 november 2014.
Källa: WHO, 19 november 2014

13 november

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolafeber och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 14068 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 5147 dödsfall. Situationen i Guinea och Liberia bedöms som stabil medan antalet fall i Sierra Leone fortsätter att öka.

Från Mali rapporteras ytterligare 3 fall av ebolafeber. Dessa fall är inte relaterade till den patient som avled i ebolafeber i Mali slutet av oktober. Totalt rapporteras nu 4 fall (2 konfirmerade och 2 troliga) varav 4 dödsfall.

I USA har två personer insjuknat efter att ha smittats i Västafrika. Två sjukvårdare vilka varit involverade i vården av en av dessa patienter har själva insjuknat. Även i Spanien har en sjukvårdare smittats efter att ha vårdat en ebolafeberinfekterad patient som flyttats hem från Västafrika. I Mali, USA och Spanien fortsätter man följa ett antal personer som kan ha exponerats för smittan.

Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Ett till ovanstående oberoende ebolafeberutbrott har samtidigt drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Utbrottet omfattar vid den sista uppdatering den 9 november 66 fall varav 49 döda. Utbrottet har nu bekräftats vara orsakat av en virusstam som tidigare gett upphov till utbrott av ebolafeber i DRK. Den påvisade virusstammen är inte densamma som cirkulerar i Västafrika, och följaktligen är de två utbrotten inte relaterade till varandra.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 13 november 2014.
Källa: WHO, 12 november 2014

6 november

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt, om än inte lika intensiv, spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 13015 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 4808 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. I Sierra Leone fortsätter antalet fall att öka medan de i Liberia verkar sjunka.

I USA har två personer insjuknat efter att ha smittats i Västafrika. Två sjukvårdare vilka varit involverade i vården av en av dessa patienter har själva insjuknat. Även i Spanien har en sjukvårdare smittats efter att ha vårdat en ebolainfekterad patient som flyttats hem från Västafrika. Den 23 oktober bekräftade Mali ett första fall av ebola. Det rör sig om ett importfall från grannlandet Guinea. Mali är det sjätte västafrikanska land att rapportera fall av ebolasmitta. I Mali, USA och Spanien fortsätter man följa ett antal personer som kan ha exponerats för smittan.

Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Ett till ovanstående oberoende ebolautbrott har samtidigt drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Utbrottet omfattar vid den sista uppdatering den 29 oktober 66 fall varav 49 döda. Utbrottet har nu bekräftats vara orsakat av en virusstam som tidigare gett upphov till utbrott av ebola i DRK. Den påvisade virusstammen är inte densamma som cirkulerar i Västafrika, och följaktligen är de två utbrotten inte relaterade till varandra.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 6 november 2014.

Källa: WHO, 5 november 2014

30 oktober uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 13676 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 4910 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna.

I USA har två personer insjuknat efter att ha smittats i Västafrika. Två sjukvårdare vilka varit involverade i vården av en av dessa patienter har själva insjuknat. Även i Spanien har en sjukvårdare smittats efter att ha vårdat en ebolainfekterad patient som flyttats hem från Västafrika. Den 23 oktober bekräftade Mali ett första fall av ebola. Det rör sig om ett importfall från grannlandet Guinea. Mali är det sjätte västafrikanska land att rapportera fall av ebolasmitta. I Mali, USA och Spanien fortsätter man följa ett antal personer som kan ha exponerats för smittan.

Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

Ett till ovanstående oberoende ebolautbrott har samtidigt drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Utbrottet omfattar vid den sista uppdatering den 26 oktober 66 fall varav 49 döda. Utbrottet har nu bekräftats vara orsakat av en virusstam som tidigare gett upphov till utbrott av ebola i DRK. Den påvisade virusstammen är inte densamma som cirkulerar i Västafrika, och följaktligen är de två utbrotten inte relaterade till varandra.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 30 oktober 2014.

Källa: WHO, 29 oktober 2014

24 oktober uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 9911 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 4868 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. Inga nya fall har rapporteras från Senegal eller Nigeria och utbrotten i dessa länder betraktas nu vara över.

I USA och i Spanien har två respektive en sjukvårdare som vårdat ebolainfekterade patienter insjuknat. I båda länderna följer man nu ett antal personer som kan ha exponerats för smittan. Det har även bekräftats att en sjukvårdare som arbetat som volontär i Guinea återvänt hem till USA där denne insjuknat i ebola.

Mali bekräftar ett första fall av ebola. Fallet tros vara ett importfall från grannlandet Guinea.

Ett till ovanstående oberoende ebolautbrott har samtidigt drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Utbrottet omfattar vid den sista uppdatering den 20 oktober 66 fall varav 49 döda. Utbrottet har nu bekräftats vara orsakat av en virusstam som tidigare gett upphov till utbrott av ebola i DRK. Den påvisade virusstammen är inte densamma som cirkulerar i Västafrika, och följaktligen är de två utbrotten inte relaterade till varandra.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 22 oktober 2014.
Källa: WHO, 22 oktober 2014

16 oktober uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 8973 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 4484 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. Inga nya fall rapporteras från Senegal eller Nigeria. Ett begränsat antal fall av ebola har också identifierats i Nigeria, initialt kring en ebolasjuk man som rest från Liberia. Nu har 37 dagar förflutit utan att några nya fall bekräftats bland personer som varit i kontakt med ebolasjuka i Lagos och Port Harcourt. I Senegal har ett fall av ebola konstaterats hos en man som rest landvägen från Guinea. 40 dagar har nu förflutit utan att några nya fall bekräftats i landet. En tidsperiod på 42 dagar (2 x inkubationstiden) ska dock passera för att förklara landet som smittfritt.

Ett till ovanstående oberoende ebolautbrott har samtidigt drabbat en isolerad del av Equateurprovinsen i norra delen av Demokratiska Republiken Kongo (DRK). Utbrottet omfattar vid den sista uppdatering den 9 oktober 68 fall varav 49 döda. Utbrottet har nu bekräftats vara orsakat av en virusstam som tidigare gett upphov till utbrott av ebola i DRK. Den påvisade virusstammen är inte densamma som cirkulerar i Västafrika, och följaktligen är de två utbrotten inte relaterade till varandra.

De aktuella siffrorna har rapporterats per den 15 oktober 2014.

Källa: WHO, 15 oktober 2014

09 oktober uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 8011 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 3857 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. Inga nya fall rapporteras från Senegal eller Nigeria. De aktuella siffrorna har rapporterats per den 8 oktober.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1298 (1044 konfirmerade, 180 troliga och 74 misstänkta fall) varav 768 dödsfall (587 konfirmerade, 179 troliga och två misstänkta fall). 26% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 2789 (2455 konfirmerade, 37 troliga och 297 misstänkta fall) varav 879 dödsfall (725 konfirmerade, 123 troliga och 31 misstänkta fall). 40% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 3924 (941 konfirmerade, 1795 troliga och 1188 misstänkta fall) varav 2210 dödsfall (1018 konfirmerade, 701 troliga och 491 misstänkta fall). 34% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 20 (19 konfirmerade och ett troligt fall) varav åtta dödsfall (sju konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till ett. Inget dödsfall har rapporterats.

USA

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till ett. Ett dödsfall har rapporterats.

Spanien

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till ett. Inget dödsfall har rapporterats.

Källa: WHO, 08 oktober 2014

02 oktober uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 7157 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 3330 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. De aktuella siffrorna har rapporterats per den 28 september. Inga nya fall rapporteras från Senegal eller Nigeria.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1157 (950 konfirmerade, 170 troliga och 37 misstänkta fall) varav 710 dödsfall (535 konfirmerade, 170 troliga och fem misstänkta fall). 23% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 2304 (2076 konfirmerade, 37 troliga och 191 misstänkta fall) varav 622 dödsfall (574 konfirmerade, 37 troliga och 11 misstänkta fall). 39% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 3696 (927 konfirmerade, 1656 troliga och 1113 misstänkta fall) varav 1998 dödsfall (890 konfirmerade, 664 troliga och 444 misstänkta fall). 44% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 20 (19 konfirmerade och ett troligt fall) varav åtta dödsfall (sju konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till ett. Inget dödsfall har rapporterats.

Källa: WHO, 01 oktober 2014

25 september uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 6242 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 2909 dödsfall. Situationen i Guinea bedöms som mest stabil av de tre länderna. De aktuella siffrorna har rapporterats per den 21 september. Inga nya fall rapporteras från Senegal eller Nigeria.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1022 (832 konfirmerade, 162 troliga och 28 misstänkta fall) varav 635 dödsfall (468 konfirmerade, 162 troliga och fem misstänkta fall). 29% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1940 (1745 konfirmerade, 37 troliga och 158 misstänkta fall) varav 597 dödsfall (552 konfirmerade, 34 troliga och 11 misstänkta fall). 38% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 3280 (890 konfirmerade, 1469 troliga och 921 misstänkta fall) varav 1677 dödsfall (671 konfirmerade, 593 troliga och 413 misstänkta fall). 52% av det totala antalet fall har tillkommit de senaste 21 dagarna.

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 20 (19 konfirmerade och ett troligt fall) varav åtta dödsfall (sju konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till ett. Inget dödsfall har rapporterats.

Källa: WHO, 24 september 2014

17 september uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och från dessa tre länder rapporterats nu totalt 4963 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 2453 dödsfall. De aktuella siffrorna har rapporterats per den 13 september från Guinea och Sierra Leone, siffrorna från Liberia är daterade till 9 september. Från Senegal rapporteras ett bekräftat fall. De två tidigare misstänkta fallen är avskrivna. Den person som bekräftats ha ebolavirussjukdom är ursprungligen från Guinea och tog sig landvägen till Dakar i Senegal där han diagnosticerades med sjukdomen. Inga nya fall rapporteras från Nigeria.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 936 (743 konfirmerade, 162 troliga och 31 misstänkta fall) varav 595 dödsfall (429 konfirmerade, 162 troliga och fyra misstänkta fall).

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1620 (1464 konfirmerade, 37 troliga och 119 misstänkta fall) varav 562 dödsfall (514 konfirmerade, 37 troliga och 11 misstänkta fall).

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 2407 (790 konfirmerade, 1078 troliga och 539 misstänkta fall) varav 1296 dödsfall (563 konfirmerade, 472 troliga och 261 misstänkta fall).

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 21 (19 konfirmerade, ett troligt och ett misstänkt fall) varav åtta dödsfall (sju konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till tre (ett konfirmerat och två misstänkt fall). Inget dödsfall har rapporterats.

Källa. WHO, 16 september 2014

16 september uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och per den 7 september 2014 har från dessa tre länder rapporterats totalt 4366 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 2218 dödsfall. Sedan föregående rapport har ytterligare fall verifierats från Nigeria. Från Senegal rapporteras tre fall, ett av fallen är bekräftat, övriga två betecknas som misstänkta. Den person som bekräftats ha ebolavirussjukdom är ursprungligen från Guinea och tog sig landvägen till Dakar i Senegal där han diagnosticerades med sjukdomen.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 861 (678 konfirmerade, 151 troliga och 32 misstänkta fall) varav 557 dödsfall (403 konfirmerade, 150 troliga och fyra misstänkta fall).

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1424 (1287 konfirmerade, 37 troliga och 100 misstänkta fall) varav 524 dödsfall (478 konfirmerade, 34 troliga och 12 misstänkta fall).

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 2081 (654 konfirmerade, 974 troliga och 453 misstänkta fall) varav 1137 dödsfall (498 konfirmerade, 428 troliga och 211 misstänkta fall).

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 21 (19 konfirmerade, ett troligt och ett misstänkt fall) varav åtta dödsfall (sju konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till tre (ett konfirmerat och två misstänkt fall). Inget dödsfall har rapporterats.

Källa. WHO, 12 september 2014

5 september uppdatering

I länderna Guinea, Sierra Leone och Liberia sker en fortsatt spridning av ebolavirussjukdom och per den 31 augusti 2014 har från dessa tre länder rapporterats totalt 3685 fall (konfirmerade, troliga och misstänkta) varav 1841 dödsfall. Sedan föregående rapport har även ytterligare fall rapporterats från Nigeria. Vidare har Senegal rapporterat ett bekräftat fall av sjukdomen, patienten är ursprungligen från Guinea och tog sig landvägen till Dakar i Senegal där han diagnosticerades med sjukdomen.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 771 (579 konfirmerade, 150 troliga och 42 misstänkta fall) varav 494 dödsfall (343 konfirmerade, 149 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1216 (1107 konfirmerade, 37 troliga och 72 misstänkta fall) varav 476 dödsfall (430 konfirmerade, 34 troliga och 12 misstänkta fall).

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1698 (403 konfirmerade, 815 troliga och 480 misstänkta fall) varav 871 dödsfall (271 konfirmerade, 373 troliga och 227 misstänkta fall).

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 21 (16 konfirmerade, ett som bedöms troligt, och fyra misstänkta fall) varav sju dödsfall (sex konfirmerade och ett troligt fall).

Senegal

Ett bekräftat fall, inget dödsfall och inget misstänkt fall.

Källa. WHO, 4 september 2014

1 september uppdatering

Ett stort antal nya fall av ebolavirussjukdom rapporteras från de fyra drabbade länderna i Västafrika, Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i dessa fyra länder var per den 26 augusti 2014, 3069 varav 1552 dödsfall.

Guinea

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 648 (482 konfirmerade, 141 troliga och 25 misstänkta fall) varav 430 dödsfall (287 konfirmerade, 141 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1026 (935 konfirmerade, 37 troliga och 54 misstänkta fall) varav 422 dödsfall (380 konfirmerade, 34 troliga och åtta misstänkta fall).

Liberia

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1378 (322 konfirmerade, 674 troliga och 382 misstänkta fall) varav 694 dödsfall (225 konfirmerade, 301 troliga och 168 misstänkta fall).

Nigeria

Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 17 (13 konfirmerat, ett som bedöms troligt, och tre misstänkta fall) varav fem dödsfall (fem konfirmerade, ett troligt fall).

Källa. WHO, 26 augusti 2014

25 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 20 augusti rapporteras 142 nya fall av ebola från Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i dessa fyra länder var per den 18 augusti 2014, 2615 varav 1427 dödsfall.

Guinea

Mellan den 19-20augusti har 28 nya sjukdomsfall och 10 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 607 (443 konfirmerade, 139 troliga och 25 misstänkta fall) varav 406 dödsfall (264 konfirmerade, 139 troliga och tre misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 19-20 augusti har 3 nya sjukdomsfall och 18 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 910 (804 konfirmerade, 40 troliga och 66 misstänkta fall) varav 392 dödsfall (353 konfirmerade, 34 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 19-20 augusti har 110 nya sjukdomsfall samt 48 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 1082 (269 konfirmerade, 554 troliga och 259 misstänkta fall) varav 624 dödsfall (222 konfirmerade, 267 troliga och 135 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 19-20 augusti har ett nytt sjukdomsfall och ett dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 16 (12 konfirmerade, inga som bedöms troliga och fyra misstänkta fall) varav fem dödsfall (fem konfirmerade).

Källa. WHO, 22 augusti 2014

22 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 19 augusti rapporteras 221 nya fall av ebola från Guinea, Liberia, Sierra Leone. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i dessa tre länder samt Nigeria var per den 18 augusti 2014, 2473 varav 1350 dödsfall.

Guinea

Mellan den 17-18 augusti har 36 nya sjukdomsfall och två dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 579 (423 konfirmerade, 140 troliga och 16 misstänkta fall) varav 396dödsfall (254 konfirmerade, 140 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 17-18 augusti har 59 nya sjukdomsfall och nio dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 907 (783 konfirmerade, 52 troliga och 72 misstänkta fall) varav 374 dödsfall (335 konfirmerade, 34 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 17-18 augusti har 126 nya sjukdomsfall samt 95 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 972 (242 konfirmerade, 502 troliga och 228 misstänkta fall) varav 576 dödsfall (212 konfirmerade, 239 troliga och 125 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 17-18 augusti har inga nya sjukdomsfall eller dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 15 (12 konfirmerade, inga som bedöms troliga och tre misstänkta fall) varav fyra dödsfall (fyra konfirmerade).

Källa. WHO, 20 augusti 2014

20 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 15 augusti rapporteras 113 nya fall av ebola från Guinea, Liberia, Sierra Leone och Nigeria. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de fyra länderna var per den 16 augusti 2014, 2240 varav 1229 dödsfall.

Guinea

Mellan den 14-16 augusti har 24 nya sjukdomsfall och 14 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 543 (396 konfirmerade, 140 troliga och sju misstänkta fall) varav 394 dödsfall (252 konfirmerade, 140 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 14-16 augusti har 38 nya sjukdomsfall och 17 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 848 (775 konfirmerade, 34 troliga och 39 misstänkta fall) varav 365 dödsfall (326 konfirmerade, 34 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 14-15 augusti har 48 nya sjukdomsfall samt 53 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 834 (200 konfirmerade, 444 troliga och 190 misstänkta fall) varav 466 dödsfall (178 konfirmerade, 202 troliga och 86 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 14-16 augusti har tre nya sjukdomsfall men inga nya inga nya dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 15 (12 konfirmerade, inga som bedöms troliga och tre misstänkta fall) varav fyra dödsfall (fyra konfirmerade).

Källa. WHO, 19 augusti 2014

11 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 6 augusti rapporteras 69 nya fall av ebola från Guinea, Liberia och Sierra Leone. Nigeria rapporterar inga nya fall. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de fyra länderna var per den 9 augusti 2014, 1848 varav 1013 dödsfall.

Guinea

Mellan den 7-9 augusti har 11 nya sjukdomsfall och sex dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 506 (362 konfirmerade, 133 troliga och 11 misstänkta fall) varav 373 dödsfall (238 konfirmerade, 133 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 7-9 augusti har 13 nya sjukdomsfall och 17 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 730 (656 konfirmerade, 37 troliga och 37 misstänkta fall) varav 315 dödsfall (276 konfirmerade, 34 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 7-9 augusti har 45 nya sjukdomsfall samt 29 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 599 (158 konfirmerade, 306 troliga och 135 misstänkta fall) varav 323 dödsfall (146 konfirmerade, 125 troliga och 52 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 7-9 augusti har inga nya sjukdomsfall/dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 13 (inget konfirmerat, tio troliga och tre misstänkta fall) varav två dödsfall (inget konfirmerat, båda fallen rapporteras som troliga).

Källa. WHO, 11 augusti 2014

6 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering rapporteras fortsatt nya fall av ebola från Guinea samt höggradig spridning i Liberia och Sierra Leone. I Nigeria misstänks fem nya fall. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de fyra länderna var per den 4 augusti 2014, 1711 varav 932 dödsfall.

Guinea

Mellan den 2-4 augusti har 10 nya sjukdomsfall och fem dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 495 (351 konfirmerade, 133 troliga och 11 misstänkta fall) varav 363 dödsfall (228 konfirmerade, 133 troliga och två misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 2-4 augusti har 45 nya sjukdomsfall och 13 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 691 (576 konfirmerade, 49 troliga och 66 misstänkta fall) varav 286 dödsfall (247 konfirmerade, 34 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 2-4 augusti har 48 nya sjukdomsfall samt 27 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 516 (143 konfirmerade, 252 troliga och 121 misstänkta fall) varav 282 dödsfall (128 konfirmerade, 110 troliga och 44 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 2-4 augusti har fem nya sjukdomsfall men inga nya dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till nio (inget konfirmerat, två troliga och sju misstänkta fall) varav ett dödsfall (inget konfirmerat, ett troligt och inget misstänkt fall).

Källa. WHO, 6 augusti 2014

4 augusti uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 25 juli rapporteras ett fåtal nya fall av ebola från Guinea samt fortsatt höggradig spridning i Liberia och Sierra Leone. I Nigeria misstänks två nya fall förutom den person som avled i Nigeria i befarad ebola efter resa från Liberia. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de fyra länderna var per den 31 juli 2014, 1440 varav 826 dödsfall.

Guinea

Mellan den 28-30 juli har fem nya sjukdomsfall och tre dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 472 (337 konfirmerade, 122 troliga och 13 misstänkta fall) varav 346 dödsfall (220 konfirmerade, 122 troliga och fyra misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 28-30 juli har 17 nya sjukdomsfall och nio dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 574 (507 konfirmerade, 41 troliga och 26 misstänkta fall) varav 252 dödsfall (209 konfirmerade, 34 troliga och nio misstänkta fall).

Liberia

Mellan 28-30 juli har 31 nya sjukdomsfall samt 46 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 391 (109 konfirmerade, 181 troliga och 101 misstänkta fall) varav 227 dödsfall (103 konfirmerade, 88 troliga och 36 misstänkta fall).

Nigeria

Mellan 28-30 juli har två nya sjukdomsfall men inga nya dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till tre (inget konfirmerat, ett troligt och två misstänkta fall) varav ett dödsfall (inget konfirmerat, ett troligt och inget misstänkt fall).

Källa. WHO, 31 juli 2014

29 juli uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 18 juli rapporteras nu återigen nya fall av ebola från Guinea samt fortsatt höggradig spridning i Liberia och Sierra Leone. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de tre länderna var per den 23 juli 2014, 1201 varav 672 dödsfall. Från Nigeria rapporteras ett fall av ebola, denna person kom resande från Liberia och har sannolikt smittats i där.

Guinea

Mellan den 21-23 juli har 12 nya sjukdomsfall och fem dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 427 (311 konfirmerade, 99 troliga och 17 misstänkta fall) varav 319 dödsfall (208 konfirmerade, 99 troliga och 12 misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 21-23 juli har 71 nya sjukdomsfall och fem dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 525 (419 konfirmerade, 56 troliga och 50 misstänkta fall) varav 224 dödsfall (188 konfirmerade, 33 troliga och tre misstänkta fall).

Liberia

Mellan 21-23 juli har 25 nya sjukdomsfall samt två dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 249 (84 konfirmerade, 84 troliga och 81 misstänkta fall) varav 129 dödsfall (60 konfirmerade, 50 troliga och 19 misstänkta fall).

Källa. WHO, 25 juli 2014

22 juli uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 14 juli har antalet nya rapporterade fall av ebola minskat i Guinea (inga nya fall i denna uppdatering) men fortsatt höggradig spridning ses i Liberia och Sierra Leone. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de tre länderna är nu 1048 varav 632 dödsfall.

Guinea

Mellan den 15-17 juli har inga nya sjukdomsfall eller dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 410 (301 konfirmerade, 95 troliga och 14 misstänkta fall) varav 310 dödsfall (203 konfirmerade, 95 troliga och 12 misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 15-17 juli har 45 nya sjukdomsfall och nio dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 442 (368 konfirmerade, 48 troliga och 26 misstänkta fall) varav 206 dödsfall (165 konfirmerade, 35 troliga och sex misstänkta fall).

Liberia

Mellan 15-17 juli har 22 nya sjukdomsfall samt 10 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 196 (76 konfirmerade, 56 troliga och 64 misstänkta fall) varav 116 dödsfall (54 konfirmerade, 40 troliga och 22 misstänkta fall).

Källa: WHO, 18 juli 2014

16 juli uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 10 juli har antalet nya rapporterade fall av ebola fortsatt vara lågt i Guinea men fortsatt höggradig spridning ses i Liberia och Sierra Leone. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de tre länderna är nu 964 varav 603 dödsfall.

Guinea

Mellan den 8-12 juli har sex nya sjukdomsfall och tre dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 406 (297 konfirmerade, 92 troliga och 17 misstänkta fall) varav 304 dödsfall (198 konfirmerade, 92 troliga och 14 misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 8-12 juli har 49 nya sjukdomsfall och 52 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 386 (339 konfirmerade, 37 troliga och 10 misstänkta fall) varav 194 dödsfall (151 konfirmerade, 38 troliga och fem misstänkta fall).

Liberia

Mellan 8-12 juli har 30 nya sjukdomsfall samt 13 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 172 (70 konfirmerade, 41 troliga och 61 misstänkta fall) varav 105 dödsfall (48 konfirmerade, 33 troliga och 24 misstänkta fall).

Källa: WHO, 14 juli 2014

9 juli uppdatering

Sedan föregående WHO-uppdatering den 3 juli har antalet nya rapporterade fall av ebola minskat i Guinea men fortsatt spridning ses i Liberia och Sierra Leone. Det totala antalet fall som hänförs till ebolasjukdom i de tre länderna är nu 844 varav 518 dödsfall.

Guinea

Mellan den 3-6 juli har inga nya sjukdomsfall men två dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 408 (294 konfirmerade, 96 troliga och 18 misstänkta fall) varav 307 dödsfall (195 konfirmerade, 96 troliga och 16 misstänkta fall).

Sierra Leone

Mellan 3-6 juli har 34 nya sjukdomsfall och 14 dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 305 (269 konfirmerade, 34 troliga och två misstänkta fall) varav 127 dödsfall (114 konfirmerade, 11 troliga och två misstänkta fall).

Liberia

Mellan 3-6 juli har 16 nya sjukdomsfall samt nio dödsfall rapporterats. Det totala antalet ebolafall i landet uppgår till 131 (63 konfirmerade, 30 troliga och 38 misstänkta fall) varav 84 dödsfall (41 konfirmerade, 28 troliga och 15 misstänkta fall).

Källa: WHO, 7 juli 2014

2 juli 2014: Uppdatering

Utbrottet av ebola fortsätter och nya fall av sjukdomen rapporteras kontinuerligt. Baserat på epidemiologiska studier utförda av WHO har tre huvudsakliga spridningsmönster identifierats och dessa anses vara avgörande för svårigheterna att begränsa och kontrollera utbrottet:

  • Spridning på landsbygden. Denna spridning orsakas till stor del av beteenden kopplat till kulturella och traditionella seder.
  • Spridning i de tätbefolkade områdena i anslutning till storstäderna Conakry i Guinea och Monrovia i Liberia
  • Spridning i gränsområdena mellan Guinea, Liberia och Sierra Leone i samband med kommersiella och sociala aktiviteter.

WHO, tillsammans med flertalet internationella organisationer, bistår de nationella hälsoministerierna med expertis inom bland annat epidemiologi, övervakning, infektionsmedicin, smittskydd och kommunikation. Därutöver ges även stöd i form av laboratoriekompetens och laboratoriekapacitet i syfte att stärka och effektivisera diagnostiken av sjukdomen.

Den 2-3 juli organiserar WHO ett omfattande möte med syftet att öka medvetenheten om olika spridningsmönster och förstärka samarbetet över gränserna. Till mötet, som kommer att hållas i Accra, Ghana har bland annat har hälsoministrarna från elva afrikanska länder inbjudits.

Mellan den 25 och 30 juni har totalt 22 nya fall rapporterats och 14 personer har avlidit. De nya fallen som omfattar både laboratorieverifierade, sannolika och misstänkta fall fördelar sig enligt: 3 i Guinea, 8 i Liberia och 11 i Sierra Leone.

Fram till och med den 30 juni har det totala antalet fall av ebolafeber i Guinea, Sierra Leone och Liberia uppgetts till 759 fall varav 467 har avlidit. Det totala antalet fall och dödsfall fördelar sig enligt följande:

  • Guinea:413 fall (293 bekräftade, 88 troliga och 32 misstänkta fall) samt 303 dödsfall.
  • Sierra Leone:239 fall (199 bekräftade, 31 troliga och 9 misstänkta) samt 99 dödsfall.
  • Liberia:107 fall (52 bekräftade, 21 troliga och 34 misstänkta fall) samt 65 dödsfall.

Källa: WHO, 1 juli 2014

24 juni 2014: Uppdatering

Guinea

Mellan den 18-20 juni har inga nya fall men tre dödsfall rapporterats från Guéckédou och Telimele. Det totala antalet fall i landet uppgår till 390 (260 konfirmerade, 87 troliga och 43 misstänkta fall) samt 270 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 17 juni har sex konfirmerade fall och sex dödsfall tillkommit.

Sierra Leone

Mellan 18-20 juni har inga nya fall men fyra dödsfall rapporterats från Kailahun och Kenema. Det totala antalet fall i landet uppgår till 158 (147 konfirmerade, åtta troliga och tre misstänkta fall) samt 34 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 17 juni har 55 konfirmerade fall tillkommit men dödsiffran reviderats ned med 15 dödsfall.

Liberia

Mellan 19-22 juni har 10 nya fall samt åtta dödsfall rapporterats från Lofa och Monteserrado. Det totala antalet fall i landet uppgår till 51 (34 konfirmerade, 10 troliga och sju misstänkta fall) samt 34 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 17 juni har 16 konfirmerade fall och 10 dödsfall tillkommit.

Källa: WHO, 23 juni 2014

19 juni 2014: Uppdatering

Guinea

Mellan den 14-16 juni har sju nya fall och fem dödsfall rapporterats från Guéckédou och Boffa. Det totala antalet fall i landet uppgår till 398 (254 konfirmerade, 88 troliga och 56 misstänkta fall) samt 264 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 10 juni har 44 konfirmerade fall och 38 dödsfall tillkommit.

Sierra Leone

Mellan 15-17 juni har 31 nya fall samt fyra dödsfall rapporterats från Kailahun, Kono och Western. Det totala antalet fall i landet uppgår till 97 (92 konfirmerade, tre troliga och två misstänkta fall) samt 49 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 10 juni har 59 konfirmerade fall och 42 dödsfall tillkommit.

Liberia

Mellan 11-16 juni har nio nya fall samt fem dödsfall rapporterats från Lofa och Monteserrado. Det totala antalet fall i landet uppgår till 33 (18 konfirmerade, åtta troliga och sju misstänkta fall) samt 24 dödsfall. Sedan föregående WHO uppdatering 10 juni har 12 konfirmerade fall och 13 dödsfall tillkommit.

Källa: WHO, 18 juni 2014

5 juni 2014: Ebolautbrottet i Västafrika fortsätter. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten, uppdaterad 11 juni 2014.)

27 maj 2014: Fall av ebola i Sierra Leone. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten)

9 maj 2014: Minskad spridning av ebola i västra Afrika. (Nyhet från Folkhälsomyndigheten)

23 mars 2014: Utbrott av ebolavirus i Guinea (Nyhet från Folkhälsomyndigheten, uppdaterad 30 april 2014.)

Folkhälsomyndigheten: Sjukdomsinformation och diagnostik