Vaccination av pojkar mot HPV

Lyssna

Från och med höstterminen 2020 erbjuds vaccination mot HPV till både flickor och pojkar. Vaccination mot HPV omfattar pojkar födda 2009 och senare.

Tidigare erbjöds HPV-vaccination flickor i årskurs 5 eller 6. Från och med augusti 2020 erbjuds HPV-vaccination alla barn i årskurs 5. Genom att övergå till vaccination i enbart en årskurs förväntas risken för att barn blir utan HPV-vaccination i samband med skolbyten minska. En lägre ålder för vaccination är också att föredra eftersom barnen utvecklar ett starkare immunsvar mot HPV om de vaccineras tidigare.

I samband med förändringen av vaccinationsprogrammet uppdaterade och utvecklade Folkhälsomyndigheten informations- och kunskapsmaterial på myndighetens webbplats, som stöd för arbetet med vaccination mot HPV. Materialet finns samlat på sidan:

Vaccin mot humant papillomvirus (HPV)

Bakgrund

Vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010 med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi utvecklats betydligt. HPV-infektioner kopplas till en rad cancerformer hos både kvinnor och män. Varje år drabbas över 800 kvinnor och över 300 män i Sverige av HPV-relaterad cancer. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Folkhälsomyndighetens utredning

Folkhälsomyndigheten bedömde efter en utredning att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med det menas att vaccinationen kan förebygga allvarlig sjukdom, är hållbar ur ett medicinetiskt perspektiv och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Bedömningen har baserats på ett kunskapsunderlag och en hälsoekonomisk analys som tagits fram vid myndigheten.

Pojkar skyddas redan delvis mot att smittas av HPV genom att flickor vaccineras. Om pojkar ges möjlighet att vaccinera sig på lika villkor får de också ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset. Därutöver förväntas spridningen av viruset minska, vilket ger ett ökat indirekt skydd för både ovaccinerade pojkar och flickor.

Tre fjärdedelar av cancer som orsakas av HPV beräknas kunna förebyggas med vaccinationsprogram för flickor. Ytterligare 120-130 cancerfall per år kan förhindras när även pojkar vaccineras mot HPV.

Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Beslutsunderlaget baseras på kunskapsunderlag:

En komplettering av beslutsunderlaget publicerades i april 2019 och redogör för olika vaccinationsalternativ.

Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar

Läs mer