Barnvaccinationsprogram - Allmänt program för barn

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot nio sjukdomar.

De vacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot nio sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarlig sjukdom orsakad av pneumokocker. Flickor erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Folkhälsomyndigheten rekommenderar dessutom vaccination mot hepatit B till alla spädbarn och sedan 2016 erbjuds denna vaccination inom regionala vaccinationsprogram i hela landet.

Läs mer om sjukdomarna under rubriken Smittsamma sjukdomar

Vacciner

De flesta vacciner som ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet ges som kombinationsvacciner, dvs. vaccin mot flera sjukdomar ges i samma spruta. Det finns flera fördelar med kombinationsvacciner. Den största anledningen till att ge kombinationsvacciner är att barnet inte behöver lika många sprutor.

Vaccinerna ges enligt nedanstående schema

Barnhälsovård Elevhälsa
Ålder 3 mån 5 mån 12 mån 18 mån 5 år
Årskurs 1-2 5-6 8-9
Vaccin mot
Difteri Dos 1Dos 2Dos 3 Dos 4 Dos 5
Stelkramp
Kikhosta
Polio
Hib (Haemophilus influenzae typ b)
Pneumokocker Dos 1Dos 2Dos 3
Mässling,
Påssjuka,
Röda hund
Dos 1 Dos 2
HPV (Humant papillomvirus) Dos 1+2

Vaccin mot hepatit B ingår i kombinationsvaccin som ger skydd mot totalt sex sjukdomar: difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Hib och hepatit B; och som ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Läs mer om enskilda vacciner här

Föreskrifter om vaccination av barn

De nuvarande föreskrifter om vaccination av barn (HSLF-FS 2016:51) trädde i kraft den 1 juni 2016. De viktigaste ändringarna jämfört med tidigare föreskrifter är:

  • Skyldigheten att erbjuda kompletterande vaccination avseende HPV och pneumokocker utökas upp till 18 respektive 6 års ålder. Kompletterande vaccination mot Hib begränsas till barn under 6 år.
  • En praktisk konsekvens av den senaste regleringen är att sjuksköterskor som enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel har behörighet att ordinera vaccin, nu även självständigt kan ordinera kompletterande vaccinationer.

Till Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn

Ladda ner vaccinationsschema som PDF (PDF, 119 kB)

Vägledning som stöd till föreskrifterna

För att ge stöd vid vaccination av barn har Folkhälsomyndigheten tagit fram en vägledning. I vägledningen beskrivs allmänna principer vid vaccination och anvisningar om hur vaccination läggs upp för de barn och ungdomar som inte har följt vaccinationsprogrammet (kompletterande vaccinationer).

Till vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer