Vaccination av pojkar mot HPV

Folkhälsomyndigheten bedömer att vaccination mot HPV bör erbjudas även pojkar inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn, istället för som idag enbart flickor. Ett förslag om detta med underlag för beslut skickades till regeringen i slutet av september 2017. Ett kompletterande underlag skickades in den 1 april 2019.

Vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010 med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi utvecklats betydligt. Idag vet man att HPV-infektioner kan kopplas till en rad cancerformer som drabbar både kvinnor och män. Varje år drabbas över 300 män och över 700 kvinnor i Sverige av HPV-relaterad cancer. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Antal HPV-relaterade cancerfall i Sverige årligen

Cancerfall relaterade till HPV i Sverige årligen

Folkhälsomyndighetens utredning

Folkhälsomyndigheten bedömer efter att ha utrett frågan, att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med det menas att vaccinationen kan förebygga allvarlig sjukdom, är hållbar ur ett medicinetiskt perspektiv och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Bedömningen baseras på ett kunskapsunderlag och en hälsoekonomisk analys som tagits fram vid myndigheten.

Eftersom flickor vaccineras så skyddas pojkar redan delvis mot att smittas av HPV. Om pojkar ges möjlighet att vaccinera sig på lika villkor får de också ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset. Därutöver förväntas spridningen av viruset minska, vilket ger ett ökat indirekt skydd för både ovaccinerade pojkar och flickor.

Tre fjärdedelar av cancer som orsakas av HPV beräknas kunna förebyggas med dagens vaccinationsprogram för flickor. Ytterligare 120 cancerfall per år kan förhindras om även pojkar vaccineras mot HPV.

Läs beslutsunderlaget: Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Beslutsunderlaget baseras på:

En komplettering av beslutsunderlaget publicerades i april 2019 och redogör för olika vaccinationsalternativ.

Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar

Läs mer om HPV och HPV-vaccin:

Vaccin mot HPV

Frågor och svar om HPV

Gå till toppen av sidan