Vaccination av pojkar mot HPV

Regeringen har avsatt medel för införande av vaccination mot HPV för pojkar i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Målet är att alla barn ska erbjudas vaccination mot HPV från och med höstterminen 2020.

Idag erbjuds vaccination mot HPV endast till flickor, i årskurs 5 eller 6. Folkhälsomyndigheten arbetar nu för att alla barn ska erbjudas HPV-vaccination i årskurs 5 från och med augusti 2020. Genom att övergå till vaccination i enbart en årskurs förväntas risken för att barn blir utan HPV-vaccination i samband med skolbyten minska. En lägre ålder för vaccination är också att föredra eftersom barnen utvecklar ett starkare immunsvar om de vaccineras tidigare. Vaccination mot HPV kommer att omfatta pojkar födda 2009 och senare.

Detta förslag, som kräver en föreskriftsändring, skickades ut på remiss den 2 mars 2020. Efter att remissinstansernas synpunkter har sammanställts kan ett formellt beslut om ändrat vaccinationsprogram för barn fattas. Detta kommer preliminärt ske i maj 2020.

I samband med förändringen av vaccinationsprogrammet uppdaterar och utvecklar Folkhälsomyndigheten informations- och kunskapsmaterial på myndighetens webbplats, som stöd för arbetet med vaccination mot HPV.

Bakgrund

Vaccination av flickor mot humant papillomvirus (HPV) infördes i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn 2010 med syftet att ge skydd mot livmoderhalscancer. Sedan dess har kunskapen om HPV-relaterade cancerformer och deras epidemiologi utvecklats betydligt. HPV-infektioner kopplas till en rad cancerformer hos både kvinnor och män. Varje år drabbas över 300 män och över 700 kvinnor i Sverige av HPV-relaterad cancer. Bland män rör det sig främst om cancer i svalg, penis och anus.

Antal HPV-relaterade cancerfall i Sverige årligen

Cancerfall relaterade till HPV i Sverige årligen

Folkhälsomyndighetens utredning

Folkhälsomyndigheten bedömde efter att vaccination av pojkar mot HPV uppfyller smittskyddslagens kriterier för att inkluderas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Med det menas att vaccinationen kan förebygga allvarlig sjukdom, är hållbar ur ett medicinetiskt perspektiv och är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Bedömningen har baserats på ett kunskapsunderlag och en hälsoekonomisk analys som tagits fram vid myndigheten.

Pojkar skyddas redan delvis mot att smittas av HPV genom att flickor vaccineras. Om pojkar ges möjlighet att vaccinera sig på lika villkor får de också ett eget skydd mot HPV och de cancerformer som kan kopplas till viruset. Därutöver förväntas spridningen av viruset minska, vilket ger ett ökat indirekt skydd för både ovaccinerade pojkar och flickor.

Tre fjärdedelar av cancer som orsakas av HPV beräknas kunna förebyggas med vaccinationsprogram för flickor. Ytterligare 120-130 cancerfall per år kan förhindras när även pojkar vaccineras mot HPV.

Läs beslutsunderlaget: Beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar i det nationella vaccinationsprogrammet

Beslutsunderlaget baseras på:

En komplettering av beslutsunderlaget publicerades i april 2019 och redogör för olika vaccinationsalternativ.

Komplettering av beslutsunderlag om HPV-vaccination av pojkar

Läs mer om HPV och HPV-vaccin:

Vaccin mot HPV

Frågor och svar om HPV

Gå till toppen av sidan