I sammanfattningen väljer rådgivaren ut det mest väsentliga som sagts i samtalet. Den blir en gemensam utgångspunkt, en bild som beskriver det klienten förmedlat.

Ett exempel:

Så det är flera saker som du oroar dig för kring dina levnadsvanor just nu ... du har funderat på att börja ändra dina vanor ... och du skulle vilja veta mer om ...

Ett viktigt syfte med sammanfattningar är att klienten får höra vad denne själv har sagt. Detta fördjupar ofta förståelsen av problemet. Rådgivaren kan välja att sammanfatta på ett sådant sätt att klienten får ett nytt perspektiv på sin berättelse.

I ett samtal som handlar om förändring är det särskilt viktigt att sammanfatta det som stärker självkompetensen och det som talar för en positiv förändring. Genom att sammanfatta förändringsyttranden får klienten höra sina egna tankar och funderingar om en positiv förändring vilket förstärker dem ytterligare.

Sammanfattningar används även när ett område skall avrundas, som en markering för att flytta fokus. Till exempel vid avslutningen av ett möte.

Sammanfattningar är särskilt viktiga när klienten är ambivalent eller tvetydig i sina yttranden. Använd och eller samtidigt som i stället för men när du redogör för två sidor av ambivalensen. Då likställer du båda sidor i ambivalensen utan att värdera. Lägg dig också vinn om att placera det som talar för förändringen sist i sammanfattningen, samtalet fortsätter i allmänhet på det temat.