Jämlikhetskommissionen vill se åtgärder på spelområdet

Jämlikhetskommissionen lämnade den 6 augusti förslag som syftar till att långsiktigt öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet. På spelområdet föreslås bland annat riktade resurser till kommuner och regioner för att arbeta med spelmissbruk, restriktioner kring spelreklam och en statligt administrerad spelportal.

Jämlikhetskommissionen tillsattes av regeringen 2018 och har letts av Per Molander med huvuduppdraget att lämna förslag som långsiktigt bidrar till ökad jämlikhet och ökar den sociala rörligheten. Möjlighet till utbildning och den enskildes rätt gentemot ekonomiska intressen samt en förbättrad jämlik hälsa är några av de saker som kommissionen har tittat på.

Kommissionen identifierade tidigt att spel om pengar kan påverka möjligheterna till jämlikhet och initierade då bland annat en samhällsekonomisk studie av spel om pengar som medfinansierades av Folkhälsomyndigheten.

Spelproblem ger stora samhällskostnader

Flera av åtgärderna  avseende spel om pengar är i linje Folkhälsomyndighetens yttranden på spelområdet.

– Det är glädjande att kommissionen lyfter att spelproblem bidrar till ojämlikhet och även ger konkreta förslag på området, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Jämlikhetskommissionen förslår inom spelområdet att

  • staten ger ett riktat bidrag till kommuner och regioner för att ge dem förutsättningar att bygga upp och utveckla förebyggande metoder och behandlande insatser
  • marknadsföring av kommersiella spel ska kombineras med varningstexter av samma slag som alkohol och tobak
  • en statligt administrerad spelportal skapas, till vilken samtliga statliga och licensierade bolag är knutna.

Allt godkänt spel skulle då ske via denna portal. Tillsynsmyndigheterna skulle enligt utredningen lättare få överblick över spelverksamheten och snabbt kunna identifiera avvikelser som motiverar vidare åtgärder. Med en portal skapas enligt kommissionen också möjligheter att begränsa den generella tillgängligheten, genom att till exempel ha stängt vissa tider eller genom att ett maximalt spelbelopp avsätts för de närmaste 24 timmarna för spel på samtliga tillgängliga spelformer när en person loggar in via plattformen.

Kommissionen föreslår att regeringen ger Spelmarknadsutredningen i uppdrag att konkretisera de lagda förslagen. Spelmarknadsutredningens uppdrag är att överväga fler åtgärder som minskar skadeverkningarna av spel online och på värdeautomater. Utredningen ska även föreslå åtgärder som kan begränsa spelreklamen i samhället. Utredningen ska presentera sina förslag för regeringen den 16 december 2020.

Kommissionen har också föreslagit åtgärder inom till exempel överskuldsättning som indirekt har bäring på spelområdet.

Spelproblem bidrar till ojämlikhet

Spelproblem förekommer i alla samhällsgrupper, men är samtidigt ojämnt fördelade i befolkningen och drabbar grupper som redan är utsatta. Det gäller särskilt personer utan högskoleutbildning, med lägre inkomst och personer som är födda utanför Norden. Dessa personer kan också ha svårare att ta sig ur spelproblem. 

Det finns också socioekonomiska skillnader i vilka konsekvenserna blir av spelproblem. De med lägre inkomst som har ett problemspelande har betydligt större risk att drabbas av allvarlig psykisk ohälsa och utveckla en riskkonsumtion av alkohol.

Läs mer