Uppdaterad 24 augusti 2021

Ny sida med stöd för budget- och skuldrådgivare

På spelprevention.se finns ny målgruppsanpassad information om spel om pengar till personer som i sitt arbete möter människor med ekonomiska problem. Det inkluderar de som jobbar direkt med ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning, men även andra yrkesgrupper inom till exempel socialtjänsten eller inom vissa föreningsverksamheter.

Sambandet mellan spelproblem och ekonomiska problem är tydligt. De ekonomiska problemen kan kvarstå över längre tid och drabbar även närstående. Spelproblem kan få allvarliga konsekvenser, som psykisk ohälsa och suicid. Ju tidigare spelproblem upptäcks, desto större är möjligheten att minska skadeverkningar av spel om pengar.

– Yrkesgrupper som möter personer med ekonomiska problem har en möjlighet att fånga upp tecken på spelproblem och kan därmed bidra till att problem och negativa konsekvenser mildras eller förebyggs. Därför är den här målgruppen viktig, säger Magdalena Lagerlund, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Innehåll på sidan

På sidan finns information om att jobba förebyggande med ekonomi och spel om pengar, hur man kan fråga om spelproblem och vikten av att uppmärksamma eventuell psykisk ohälsa, alkoholproblem och närstående. På sidan finns också hänvisningar till andra kunskapsstöd och informationssidor som är relevanta för målgruppen.

I arbetet med att ta fram denna sida har Folkhälsomyndigheten inhämtat synpunkter från en fokusgrupp med budget- och skuldrådgivare i olika kommuner i Sverige.

På spelprevention.se, Folkhälsomyndighetens kunskapswebb om att förebygga spelproblem, finns även information om bland annat spelproblem, unga och spel, statistik, material och stöd och mer om förebyggande arbete.

Läs mer