Ekonomisk rådgivning och stöd

Du som i ditt arbete möter människor med ekonomiska problem eller arbetar förebyggande för att personer ska slippa bli skuldsatta, kan spela en viktig roll för att minska skadeverkningar vid spel om pengar.

Erfarenheter bland budget- och skuldrådgivare

Ta del av några kollegors upplevelser och reflektioner kring spelprevention:

Spelproblem bland personer med ekonomiska problem – ett förebyggande perspektiv

Kommuner har ett ansvar enligt socialtjänstlagen att förebygga spelproblem och ge stöd till personer som drabbats av spelproblem. Den här sidan vänder sig till dig som arbetar med ekonomiskt bistånd eller budget- och skuldrådgivning i kommuner. Informationen vänder sig även till dig som i andra sammanhang möter människor med ekonomiska problem, som t.ex. låneinstitut och socialtjänsten.

Uppmärksamma tecken på spelproblem

Ekonomiska problem och spelproblem har tydliga samband med varandra. Bland personer i ekonomisk kris är andelen med riskabelt spelande tre gånger så stor som bland personer som inte är i ekonomisk kris. De som har spelproblem är också mer skuldsatta och har tagit så kallade snabblån i högre utsträckning än andra. Både att förlora kontrollen över sitt spelande och över sin ekonomi är många gånger förenat med skamkänslor. Spelproblem döljs därför ofta för omgivningen och kan vara svåra att berätta om. Den som spelar kan även förneka eller förminska problemet, både för sig själv och sin omgivning.

Person vid sin laptop
Fotograf: Scandinav bildbyrå

Ekonomi och spelproblem

För att öka möjligheten till tidig upptäckt är det därför bra att känna till tecken på spelproblem, som att personer med spelproblem ofta försöker "jaga förluster". Tillgången till pengar såväl som bristen på pengar kan vara anledningar till att spelproblemen fortsätter. Därför är det viktigt att uppmärksamma eventuella spelproblem hos personer som återkommande söker ekonomiskt bistånd eller lån trots att de borde ha tillräckliga inkomster för att klara sina löpande utgifter. Ju tidigare spelproblem upptäcks desto större är möjligheten att minska skadeverkningar och förebygga att problemen förvärras.

Vad är spelproblem

Fråga om spelproblem

Om den hjälpsökande aldrig tidigare talat om spelande som ett problem kan problemen vara svåra att upptäcka. Ett effektivt sätt att upptäcka spelproblem är att använda korta frågeformulär om spelproblem på två till fyra frågor.

Mäta och upptäcka spelproblem

På Kunskapsguiden finns tips på bemötande och tillvägagångssätt för att uppmärksamma spelproblem. Där betonas vikten av att lyssna aktivt och bekräfta det personen berättar för att bygga upp en tillräckligt god och trygg kontakt för att kunna ställa frågor om spelande och dess konsekvenser. Det är även viktigt att förmedla att spelproblem är ganska vanligt och att problemen inte beror på bristande moral eller förmåga.

Uppmärksamma spelproblem (kunskapsguiden.se)

Verktyg för att få kontroll på sitt spelande

För att skapa förutsättningar för en förbättrad ekonomi och skuldsanering är det viktigt att den hjälpsökande får hjälp och stöd för att komma till rätta med spelproblemen. Stöd finns både online och i samtalsform.

Förutom behandling finns även verktyg som självtester för att skatta riskabelt spelande (bl.a. via Stödlinjen). I Spelinspektionens avstängningsverktyg Spelpaus kan man stänga av sig från allt spel som kräver registrering hos licensierade bolag under olika långa tidsperioder. Den som är avstängd på spelpaus ska även slippa få direktreklam från spelbolag.

Viktigt att kunna hänvisa vidare

Den som söker hjälp för ekonomiska problem kan också ha annan ohälsa eller sjuklighet vid sidan av spelproblem. Både riskabel alkoholkonsumtion och allvarlig psykisk ohälsa är vanligt bland personer som har ett spelproblem.

Även om sådana hälsoproblem faller utanför ditt ansvarsområde är det bra om den hjälpsökande får information om vart man kan vända sig för att få hjälp, såväl för eventuella spelproblem, som för alkoholproblem, psykisk ohälsa och suicidtankar.

Arbeta förebyggande med ekonomi och spel om pengar

Kommunerna har samma ansvar att förebygga och motverka spelmissbruk som de har för att motverka missbruk av alkohol och andra beroendeframkallande medel. Barn och unga pekas särskilt ut som en viktig grupp i det förebyggande arbetet. I kommunernas utåtriktade verksamhet, t.ex. vid besök på skolorna, finns möjlighet att ta upp frågan om spel om pengar och överskuldsättning. Man behöver arbeta förebyggande med unga inför att de fyller 18 år och spel därmed blir tillåtet för dem. Spel om pengar ökar markant bland unga när de blir myndiga, och får tillgång till sin egen ekonomi. Ökningen är störst bland killar.

Kommunernas arbete för att förebygga spel

Viktiga delar i det förebyggande arbetet är lagar och tillsyn. Vi har samlat översiktlig information om spelreglering, spelbolagens ansvar och marknadsföring. Spelinspektionen har ansvar för tillsyn på spelmarknaden och ska säkerställa att spelbolagen följer lagar och föreskrifter. På deras hemsida finns till exempel en lista med de bolag som har licens i Sverige.

Uppmärksamma närstående till personer med spelproblem

Den som har eller söker stöd eller lån på grund av ekonomiska problem kan vara anhörig till en person med spelproblem. Bland närstående till personer med spelproblem är det också vanligare med psykisk ohälsa och utsatthet för våld än i den allmänna befolkningen. Det är inte minst viktigt att uppmärksamma barn och unga, som utgör nästan hälften av alla närstående till personer med problemspelande. Även närstående kan kontakta Stödlinjen vid behov. Där finns stöd och information om var lokal hjälp kan finnas.

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Kunskapsstöd för förebyggande arbete

På spelprevention.se hittar du mer information om spel om pengar och spelproblem. Under Material och stöd finns filmer, infografik, statistik och annat material som kan användas kostnadsfritt i det förebyggande arbetet.

Material och stöd för att förebygga spelproblem

Grafisk illustration över innehållet på spelprevention.se

Läs mer