Nyheter under 2021

Nyheter publicerade under 2021.

 • Uppdaterad kunskap om spelens riskpotential

  Publicerad

  De flesta spel kan ge spelproblem, men vissa är mer riskabla än andra. På Folkhälsomyndighetens kunskapswebb spelprevention.se finns information om vad som gör spel riskfyllda. Denna är nu uppdaterade utifrån den nyligen publicerade Swelogs-rapporten…

 • Utlandsfödda och personer med ADHD intervjuas

  Publicerad

  Just nu görs fördjupade intervjuer med två av riskgrupperna för spelproblem, personer med en ADHD-diagnos respektive utlandsfödda. Genom ökade kunskaper om utsatta grupper får Folkhälsomyndigheten bättre möjligheter att vidareutveckla det förebyggande…

 • Ökad andel skolelever spelar om pengar

  Publicerad

  Andelen unga som har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna har ökat i årskurs 9 och år 2 på gymnasiet sedan år 2019. Det visar nya siffror från CAN:s nationella skolundersökning som i år fyller 50 år. Att ha spelat för 100 kronor eller mer de…

 • Levnadsomständigheter påverkar spelvanor

  Publicerad

  Psykiskt välbefinnande, stödjande relationer och meningsfull sysselsättning kan underlätta att ta sig ur destruktiva spelvanor. Detta framkommer i en fördjupande kvalitativ studie bland personer som deltagit i tidigare Swelogs-undersökningar.

 • Longitudinella resultat från Swelogs 2008–2014 och 2015–2018

  Publicerad

  Andelen som spelar om pengar under ett år har minskat över tid. Samtidigt är det en stor del av den svenska befolkningen som någon gång har spelat om pengar. Konsekvenserna av spelproblem, såsom ekonomiska problem, finns ofta kvar under flera år.

 • Fyra procent har ett riskabelt spelande

  Publicerad

  Ny statistik från nationella folkhälsoenkäten visar att fyra procent av befolkningen mellan 16-84 år har ett riskabelt spelande. Det är på samma nivå som de föregående mätningarna år 2020 och 2018. Andelen som spelar och har ett riskabelt spelande är…

 • Webbinarium om ny rapport från Swelogs befolkningsstudie

  Publicerad

  Den 26 november hålls ett webbinarium där resultat från en ny Swelogsrapport presenteras. Fokus är förändringar i spel om pengar mellan 2008 och 2018.

 • Undersökning om spel om pengar bland föräldrar och unga

  Publicerad

  I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt…

 • Ny Swelogsuppföljning om spel och hälsa

  Publicerad

  Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudie när det gäller relationen om spel om pengar och hälsa. I dagarna går det ut en inbjudan till 30 000 personer att delta i en ny undersökning.

 • Ny sida med stöd för budget- och skuldrådgivare

  Publicerad

  På spelprevention.se finns ny målgruppsanpassad information om spel om pengar till personer som i sitt arbete möter människor med ekonomiska problem. Det inkluderar de som jobbar direkt med ekonomiskt bistånd och budget- och skuldrådgivning, men även…

 • Ansökan öppen för bidrag riktat mot spelförebyggande arbete

  Publicerad

  Organisationer som arbetar med att förebygga spelproblem kan nu ansöka om bidrag från Folkhälsomyndigheten för 2022. Sista dag för att ansöka är den 30 september 2021.

 • Swelogs ingår nu i Folkhälsodata och FolkhälsoStudio

  Publicerad

  Swedish longitudinal gambling study (Swelogs) är en av världens mest omfattande långsiktiga befolkningsstudier när det gäller relationen mellan spel om pengar och hälsa. Nu finns statistik från tre undersökningsperioder tillgängligt i Folkhälsomyndighetens…

 • Kasinospel online mest problematiskt visar årsrapport

  Publicerad

  Stödlinjens årsrapport för 2020 visar att antalet kontakter sjönk under våren bland både spelare och anhöriga. Liksom tidigare år utgör män majoriteten av de spelare som söker hjälp. Kasinospel online fortsätter att vara den spelform som spelarna anser…

 • Folkhälsomyndigheten vill se fler åtgärder för spelreglering

  Publicerad

  Folkhälsomyndigheten är positiv till flera av regeringens förslag för att öka skyddet och stärka regleringen på spelmarknaden. Samtidigt anser myndigheten att det behövs fler åtgärder för att minska risken för skadeverkningar av överdrivet spelande.

 • Länsstyrelsen lanserar kunskapsstöd till föräldrar om spel om pengar

  Publicerad

  Den 16 april lanserade länsstyrelserna ett nytt kunskapsstöd om spel om pengar, men där även skärmtid och digitalt spelande tas upp. Kunskapsstödet vänder sig till yrkesgrupper som möter föräldrar, och till föräldrar och andra vuxna i barn och ungas…

 • Inför förnyad ANDTS-strategi 2021-2025

  Publicerad

  Idag publicerar Folkhälsomyndigheten en film med kommentarer om myndigheternas uppdrag kopplat till propositionen för en förnyad och breddad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar (ANDTS).

 • Regeringen föreslår att spel ska ingå i nya ANDTS-strategin

  Publicerad

  Den 18 mars lämnade regeringen en proposition om en förnyad strategi för områdena alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel om pengar till riksdagen. För första gången ingår området spel om pengar i strategin, som riksdagen förväntas fatta beslut…

 • Spelproblemen ökade i vissa grupper under pandemin

  Publicerad

  Under covid-19-pandemin har varken spelproblem eller behov av stöd på grund av spelproblem förändrats på befolkningsnivå. Men i vissa grupper har problemen ökat. Det gäller de som redan haft ett problemspelande, de som har blivit arbetslösa samt de som…

 • Vuxna i barns närhet är viktiga i det spelförebyggande arbetet

  Publicerad

  Idag publiceras en flik på spelprevention.se om varför föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga inom spelprevention. Det handlar både om att goda relationer är en skyddsfaktor och om att vuxnas egna spelvanor och inställning till spel påverkar…

 • Beslut om bidrag kring spelproblem 2021

  Publicerad

  Två ideella organisationer får bidragsmedel om 3,5 miljoner kronor att dela på för att förebygga skadeverkningar av överdrivet spelande om pengar. Folkhälsomyndigheten har också beslutat att fördela 15 miljoner kronor till en organisation som tillhandahåller…