Uppdaterad 6 oktober 2021

Undersökning om spel om pengar bland föräldrar och unga

I dagarna går det ut en inbjudan till 20 000 ungdomar och föräldrar om att delta i en ny undersökning om spel om pengar. Enkäten handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar, dataspel, skola, samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi.

Föräldrar och andra närstående till barn och unga spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet för att förhindra problem med spel om pengar. Sammanställd forskning visar att ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen där föräldrar engagerar sig och sätter gränser fungerar som en skyddsfaktor. Föräldrars egna spelvanor och inställning till spel påverkar ungas relation till spel om pengar. Syftet med enkäten är att stärka kunskapen om spelande och vilka samband som finns mellan spel och familjeförhållanden, livsvillkor och hälsa. Tanken är att få reda på mer om hur föräldrars spelvanor påverkar unga, föräldrars syn på unga och spel, men också om och hur man pratar om alkohol, narkotika och tobak, åldersgränser, dataspel och vilket betydelse relationen mellan föräldrar och barn har.

– Det saknas svenska data och studier på befolkningsnivå föräldrars roll för ungas spelvanor. Undersökningen är den första av sitt slag i Sverige och svaren kommer vara betydelsefulla i det förebyggande arbetet kring barn och unga, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Om studien

Studien om föräldrar och ungdomar ingår som en del i Folkmyndighetens uppdrag att utföra befolkningsundersökningar om spel om pengar. Syftet är att få tillförlitliga underlag för att beskriva förändringar i befolkningen i stort och i delgrupper under år 2021.

Urvalet till studien om föräldrar och ungdomar består av 20 000 personer, som valts ut slumpmässigt från Registret över totalbefolkningen (RTB). Ena hälften av urvalet består av ungdomar i åldern 16-19 år och andra hälften av föräldrar/vårdnadshavare till barn i samma ålder. Halva urvalet, 5 000 vuxna och 5 000 ungdomar, kommer att vara matchade. Det innebär att en förälder och ett barn i samma familj blir inbjudna till undersökningen, vilket gör det möjligt att koppla ihop svar från föräldrar och barn. Inbjudan till att delta går ut i dagarna och insamlingen pågår till slutet av november.

Studien handlar främst om spel om pengar, men inkluderar även frågor om relationen mellan unga och föräldrar/vårdnadshavare, dataspel, skola/sysselsättning samt frågor om hälsa, alkoholkonsumtion och ekonomi.

Mer om hur undersökningen går till: Undersökning om spel om pengar 2021 (Folkhälsomyndigheten) 

Resultaten kommer övergripande att redovisas i uppdragets återrapport till regeringen i slutet av februari 2022. De kommer också att publiceras på Folkhälsomyndighetens hemsida och på här på spelprevention.se.

Läs mer