Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga

Föräldrar och andra vuxna närstående till barn och unga spelar en viktig roll i arbetet att förebygga spelproblem. Ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen där föräldrar engagerar sig och sätter gränser fungerar som en skyddsfaktor. Föräldrars egna spelvanor och inställning till spel påverkar ungas relation till spel om pengar.

Definition av föräldrar

Med föräldrar avses föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som barn lever varaktigt med eller har nära relationer till. Det kan vara vuxna runt barn, som inom olika professioner och vuxna i föreningslivet. USUF 2021 visar att omkring nio av tio unga mellan 16–19 bor med minst en förälder.

Att ha en förtroendefull och trygg relation med föräldrar och att föräldrar är aktiva i barnens liv är en skyddsfaktor inom en rad områden, bland annat spel om pengar. Därför är det universella föräldraskapsstödet viktigt även för att förebygga spelproblem. Förutom detta kan föräldrar och andra vuxna i barns närhet bidra till det förebyggande arbetet genom att vara medvetna om att:

  • åldersgränserna spelar en viktig roll
  • vuxna är förebilder. En restriktiv hållning till spel om pengar hos vuxna kan påverka ungas inställning till spel och ungas spelande.
  • det är viktigt att ha en dialog med barn och unga om riskerna med spel om pengar, spelreklam, åldersgränser och inställning till spel om pengar
  • det kan vara bra att prata med barn och unga om likheter och skillnader mellan datorspel (gaming) och spel om pengar (gambling)
  • unga behöver förberedas på att ta ansvar för sin ekonomi och hantera exponering för spel när de blir myndiga.

Det kan också vara värdefullt att föräldrar diskuterar spel om pengar och ungas spelande med andra föräldrar och vuxna.

Nationella strategin för föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ansvarar för den nationella strategin för föräldraskapsstöd. Strategin lyfter att det behövs både universellt som stöder föräldrar generellt i sin föräldraroll och mer specifika riktade stöd till föräldrar, till exempel för att tala med sina barn om ANDTS-frågor.

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (mfof.se)

Föräldraskapsstöd, ett gemensamt arbete för barnets bästa (mfof.se)

Unga och föräldrar tycker att åldersgränserna på spel är bra

Åldersgränser för spel har ett stort stöd bland både föräldrar och unga i undersökningen, visar USUF 2021. Över 90 procent av unga tycker att åldersgränser är bra eller borde vara högre. Andelen som tycker gränserna borde vara högre är större bland de som fyllt 18 år och som därmed får spela enligt nuvarande åldersgräns.

Följande åldersgränser gäller på spel om pengar enligt spelregleringen:

  • 18-årsgräns för att spela om pengar
  • 20-årsgräns för att spela på internationellt kasino.

Mer om spelregleringen

Föräldrar spelar med sina barn – trots åldersgränser

Trots att föräldrar ser positivt på åldersgränser introducerar de ofta sina barn till spel om pengar och spelar även ofta med barnen. Var femte 16–17-åring uppger att de har spelat tillsammans med en förälder under det senaste året. Vanligast är att unga är med vid spel på lotterier, men även bingo, sportspel och hästspel är vanligt. Det förekommer även att de unga är med när föräldrarna spelar poker, kasinospel eller spelautomater.

Föräldrars egna spelande påverkar barnen

Föräldrars spelbeteende och inställning till spel påverkar ungas egna spelande och i förlängningen kan det påverka spelproblemen bland unga vuxna. Att ha föräldrar som spelar ökar sannolikheten att ungdomarna själva börjar spela eller att som underårig ha intentionen att börja spela när man fyller 18 år. En restriktiv hållning till spel om pengar hos vuxna påverkar ungas inställning och spelande på ett sätt som skyddar mot spelproblem.

Föräldrars egna spelande och spelproblem kan även skapa direkta problem för barn och unga. Barn och unga som är anhöriga till vuxna med spelproblem har en utsatthet och risk för ohälsa, vilket innebär att de har rätt till information, råd och stöd enligt HSL 5 kap, 7§.

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Spel om pengar finns i ungas vardag

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet har en viktig roll i att minska exponeringen för spel om pengar och problematisera normaliseringen av spel om pengar. Minskad exponering kan handla om att man inte spelar med sina barn och problematisering av spel om pengar kan handla om att prata med unga om spel om pengar och risker med spel. Spel om pengar finns i ungas liv. 14 procent av unga 16–19 år har en person i sin närhet som har eller har haft spelproblem och vi vet att cirka en tredjedel av unga i denna ålder har spelat om pengar senaste året. Barn och unga kommer, oavsett om föräldrarna spelar, i kontakt med spel om pengar genom media och vänner.

Enligt lag ska spelreklam inte vända sig till personer under 18 år. Detta innebär också att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år. Trots det visar undersökningar att barn och unga exponeras för reklam i hög utsträckning. Unga exponeras även för spel om pengar via marknadsföring, media och vissa inslag i dataspel och tv-spel, som kasinoliknande inslag och lootlådor. Över 75 procent av unga 16–17 år i Sverige har sett spelreklam senaste veckan och 6 procent uppger att reklamen fått dem att spela eller spela mer eller oftare än de tänkt sig.

Internationella studier visar en ögonkamerastudie från Nya Zeeland att 11- till 13-åringar exponerades för spelreklam cirka sju gånger per dag. I en studie från Skottland var det endast 6 procent av unga mellan 11 och 24 år som uppgav att de inte sett någon spelreklam senaste månaden. I genomsnitt kände ungdomarna igen över sex av tio ledande spelbolag.

Spelreklam och marknadsföring

Vuxna behöver prata mer med unga om spel om pengar

Många föräldrar pratar inte om spel med sina tonåringar och vet inte heller att deras barn spelar om pengar. Därmed kan föräldrar tro att frågan inte är så relevant i de ungas liv.

När föräldrar faktiskt pratar med unga om spel om pengar tycks det ofta vara kopplat till konflikter. Var femte ungdom som uppger att föräldrarna pratar med dem om spel om pengar anger också att det har varit konflikter kring spel om pengar under det senaste året. Av alla unga i USUF-undersökningen 2021 är det 2 procent som uppger att de har haft konflikter om spel om pengar inom familjen under det senaste året.

Länsstyrelserna har tagit fram material och stöd till föräldrar och yrkesgrupper som möter föräldrar i sin profession. Materialet består av en broschyr, filmer och handledningar som kan användas för att öka kunskapen och skapa dialog om barns spel om pengar, dataspelande och skärmanvändning.

Spel om pengar (lansstyrelsen.se)

En central del i spel om pengar är just pengar. Att tidigt börja reflektera över pengars värde lägger en grund för en god privatekonomi genom hela livet. Om vi pratar pengar i vardagen kan vi som vuxna bidra till att barn får bra förutsättningar att hantera ekonomiska risker i dagens samhälle - inklusive spel om pengar. Kronofogdens utbildningssida Skuldkollen har till exempel bra tips på hur föräldrar kan prata med sina barn om pengar.

När barn fyller 18 år har föräldrar inte längre insyn i barnens ekonomi och bankkonton. Samtidigt blir det nu lagligt att spela om pengar. Det blir då även lagligt att gå in på ställen där alkohol serveras och där det också kan finnas spelmöjligheter som restaurangkasino och spelautomater. När killar fyller 18 år ökar både andelen som spelar och andelen som har någon grad av spelproblem kraftigt (Figur 1). Det kan vara ett tecken på att skyddslagstiftning som åldersgränser fungerar. Det kan även bero på att unga inte är beredda på ansvaret de får när de blir myndiga, som ansvar för sin egen ekonomi. För tjejer är skillnaden inte lika dramatisk.

Figur 1. Andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem bland killar 16–17 år respektive killar 18–19 år (USUF 2021).

Staplarna i figuren visar att spelandet och någon grad av spelproblem är högre bland killar 18-19 år än bland killar 16-17 år.

Unga i familjer med spelproblem

Problem med spel om pengar kan ha en negativ inverkan på stora delar av barn och ungas liv. De unga som själva har spelproblem eller har föräldrar som har spelproblem uppger att deras relation till föräldrarna är sämre jämfört med andra unga.

Föräldrar eller andra vuxna som finns runt en ung person som spelar, uppvisar tecken på spelproblem eller har en närstående med spelproblem behöver visa att man är orolig och bryr sig. Samtalet kan planeras på förhand och det kan vara bra att be om stöd och råd av någon utomstående, till exempel via Stödlinjen. Lyssna och lyft fram tron på möjligheten till förändring och undvik att skuldbelägga.

Stöd finns att få hos Stödlinjen, hos kommunen och i stödföreningar som Spelberoendes riksförbund och Spelberoendegruppen.

Film: Vuxna är viktiga i det spelförebyggande arbetet bland barn och unga

Läs mer