Uppdaterad 7 oktober 2022

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga

Föräldrar och andra närstående till barn och unga spelar en viktig roll i det förebyggande arbetet för att förhindra spel om pengar. Ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen där föräldrar engagerar sig och sätter gränser fungerar som en skyddsfaktor. Föräldrars egna spelvanor och inställning till spel påverkar ungas relation till spel om pengar.

Film: Vuxna är viktiga i det spelförebyggande arbetet bland barn och unga

Fakta

Med föräldrar avses föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som barn lever varaktigt med eller har nära relationer till. Det kan vara vuxna runt barn, som inom olika professioner och vuxna i föreningslivet.

Goda relationer mellan barn och föräldrar är grunden

Universella skyddsfaktorer för spelproblem bland unga är till exempel:

  • en nära relation till föräldrarna
  • social och ekonomisk trygghet
  • trygg skolmiljö och goda skolprestationer, som att lämna skolan med godkända betyg.

Att ha en förtroendefull och trygg relation med föräldrar och att föräldrar är aktiva i barnens liv är en skyddsfaktor inom en rad områden, bland annat spel om pengar. Genom att rikta förebyggande åtgärder mot flera problembeteenden samtidigt, och stärka skyddsfaktorerna kan vi minska risken att barn och unga utvecklar spelproblem. Därför är det universella föräldraskapsstödet centralt även för att förebygga spelproblem.

Åldersgränser och normalisering av spel 

Åldersgränser

Följande åldersgränser gäller på spel om pengar enligt spelregleringen:

  • 18-årsgräns för att spela om pengar
  • 20-årsgräns för att spela på internationellt kasino.

Mer om spelregleringen

Ungdomar spelar om pengar på de flesta spelformer trots att man måste vara minst 18 år för att få spela om pengar. Ungefär en tredjedel av killarna och en femtedel av tjejerna i åldern 16-17 år har spelat om pengar senaste året. Bland de unga som spelar om pengar har spelproblemen ökat senaste åren. Andelen som spelar om pengar har dock sjunkit.

Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Trots att föräldrar överlag ser positivt på åldersgränser på spel om pengar, ser man generellt inte spelande bland unga som ett större problem. Speciellt uppfattar man inte alltid lotter och bingospel som spel om pengar. Spel om pengar associerar man mer till kasinospel och poker. Föräldrar introducerar ofta sina barn till spel om pengar och spelar även ofta med barnen genom att till exempel köpa lotter eller spela på vadhållning och sportspel. Spel om pengar kan för en del familjer vara ett sätt att umgås på och kan upplevas som ett sätt att stärka familjeband.

Unga exponeras även för spel om pengar via marknadsföring, media och vissa inslag i dataspel och tv-spel, som kasinoliknande inslag och lootlådor. Köp av lootlådor har påvisats ha ett samband med spel om pengar och spelproblem. Därför kan det finnas anledning att inkludera lootlådor i det förebyggande arbetet om spel om pengar. 

Samband mellan dataspel och spel om pengar

Länsstyrelsens kunskapsstöd till föräldrar

Länsstyrelserna har tagit fram material och stöd till föräldrar och yrkesgrupper som möter föräldrar i sin profession. Materialet består av broschyr, filmer och handledningar som kan användas för att öka kunskapen och skapa dialog om barns spel om pengar, dataspelande och skärmanvändning.

Spel om pengar (lansstyrelsen.se)

Föräldrars egna spelande påverkar barnen

Föräldrars spelbeteende och inställning till spel påverkar ungas egna spelande och i förlängningen kan det påverka spelproblemen bland unga vuxna. Att ha föräldrar som spelar ökar sannolikheten att ungdomarna själva börjar spela. Coping, det vill säga förmåga att hantera stressfyllda eller kritiska situationer, och goda föräldrapraktiker, som positiv förstärkning, engagemang i barnen och gränssättning, kan skydda unga mot spelproblem.

En restriktiv hållning till spel om pengar hos vuxna påverkar ungas inställning och spelande, liksom om föräldrarna vet vad deras ungdomar gör på fritiden. Att sätta gränser kan bidra till att förebygga spelproblem hos unga. Undersökningar visar även att det är vanligt att föräldrar inte pratar med sina barn om spel om pengar eller uppfattar frågan som så viktig. Att många föräldrar inte pratar om spel om pengar med sina barn gör att många unga inte vet hur deras föräldrar ställer sig till spel. I Stockholmsenkäten 2020 framgår att drygt var tredje elev inte vet hur deras föräldrar ställer sig till att de spelar om pengar. Av de unga som hade en uppfattning om föräldrarnas attityd uppgav många att den var icke-tillåtande till spel om pengar.

Föräldrars egna spelande och spelproblem kan även skapa direkta problem för barn och unga. Det är viktigt att lyfta att barn och unga som är anhöriga till vuxna med spelproblem har en utsatthet och risk för ohälsa och har rätt till information, råd och stöd enligt HSL 5 kap, 7§.

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Barn och unga har rätt till en spelfri miljö

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet har en viktig roll i att minska exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Barn och unga kommer, oavsett om föräldrarna spelar, i kontakt med spel om pengar genom media och vänner. Framförallt kan killar introduceras mer av vänner medan det är vanligare att tjejer introduceras till spel av föräldrar. Enligt lag ska spelreklam inte vända sig till personer under 18 år. Detta innebär också att sponsringsavtal ska säkerställa att spellogotyper, spelprodukter och speltjänster inte förekommer på produkter avsedda för personer under 18 år. Trots det visar undersökningar att barn och unga exponeras för reklam i hög utsträckning. Till exempel fann en ögonkamerastudie från Nya Zeeland att 11-13-åringar exponerades för spelreklam cirka sju gånger per dag. I en studie från Skottland var det endast 6 procent av unga mellan 11 och 24 år som uppgav att de inte sett någon spelreklam senaste månaden. I genomsnitt kände ungdomarna igen över sex av tio ledande spelbolag.

Spelreklam och marknadsföring

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet kan bidra till att unga får en spelfri miljö genom att vara medvetna om att:

  • åldersgränserna spelar en viktig roll
  • vuxna är förebilder. En restriktiv hållning till spel om pengar hos vuxna kan påverka ungas inställning till spel och ungas spelande.
  • det är viktigt att ha en dialog med barn och unga om riskerna med spel om pengar, spelreklam, åldersgränser och inställning till spel om pengar
  • det kan vara bra att prata med barn och unga om likheter och skillnader mellan dataspel (gaming) och spel om pengar (gambling)
  • unga behöver förberedas på att ta ansvar för sin ekonomi och hantera exponering för spel när de blir myndiga.

Det kan också vara värdefullt att föräldrar diskuterar spel om pengar och ungas spelande med andra föräldrar och vuxna.

Att förbereda unga för vuxenlivet

En central del i spel om pengar är just pengar. Att tidigt börja reflektera över pengars värde lägger en grund för en god privatekonomi genom hela livet. Om vi pratar pengar i vardagen kan vi som vuxna bidra till att barn får bra förutsättningar att hantera ekonomiska risker i dagens samhälle - inklusive spel om pengar. Kronofogdens utbildningssida Skuldkollen har till exempel bra tips på hur föräldrar kan prata med sina barn om pengar.

Skuldkollen föräldrar (Kronofogden.se)

När barn fyller 18 år har föräldrar inte längre insyn i barnens ekonomi och bankkonton. Samtidigt blir det nu lagligt att spela om pengar. Det blir då även lagligt att gå in på ställen där alkohol serveras och där det också kan finnas spelmöjligheter som restaurangkasino och spelautomater. När killar fyller 18 år ökar både andelen som spelar och andelen som har någon grad av spelproblem kraftigt (Figur 1). Det kan vara ett tecken på att skyddslagstiftning som åldersgränser fungerar. Det kan även bero på att unga inte är beredda på ansvaret de får när de blir myndiga, som ansvar för sin egen ekonomi. För tjejer är skillnaden inte lika dramatisk.

Figur 1. Andelen som spelat senaste året och andelen med någon grad av spelproblem bland killar 16–17 år respektive killar 18–19 år (USUF 2021).

Staplarna i figuren visar att spelandet och någon grad av spelproblem är högre bland killar 18-19 år än bland killar 16-17 år.

Barn som spelar eller har spelproblem

Problem med spel om pengar kan ha en negativ inverkan på stora delar av barn och ungas liv: relationer med vänner och familj, skolgång och ekonomi. Om en ungdom spelar om pengar eller visar tecken på spelproblem är det bra att ta upp frågan så snart som möjligt innan situationen hinner förvärras. 

Tecken på problem (Vad är spelproblem)

Det är viktigt att visa att man är orolig och bryr sig. Samtalet kan planeras på förhand och det kan vara bra att be om stöd och råd av någon utomstående, som Stödlinjen. Lyssna och lyft fram tron på möjligheten till förändring och undvik att skuldbelägga.

Stöd finns att få hos Stödlinjen, hos kommunen och i stödföreningar som Spelberoendes riksförbund och Spelberoendegruppen.

Stödlinjen.se

Nationella strategin för föräldraskapsstöd

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ansvarar för den nationella strategin för föräldraskapsstöd. Strategin lyfter att det behövs både universellt och riktade stöd till föräldrar. Stöden ska bygga på ett kunskapsbaserat arbetssätt och vara tillgängliga. Strategin lyfter också att föräldrar kan behöva stöd för att tala med sina barn om ANDT-frågor. Det gäller även för spel.

Nationell strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd (mfof.se)

Föräldraskapsstöd, ett gemensamt arbete för barnets bästa (mfof.se)

Läs mer