Uppdaterad 2 februari 2021

Vuxna i barns närhet är viktiga i det spelförebyggande arbetet

Idag publiceras en flik på spelprevention.se om varför föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga inom spelprevention. Det handlar både om att goda relationer är en skyddsfaktor och om att vuxnas egna spelvanor och inställning till spel påverkar ungas relation till spel om pengar.

Målgrupp för fliken är de personer som utifrån sitt engagemang eller profession har kontakt med föräldrar eller andra vuxna som är viktiga för barn och unga. Med föräldrar avses föräldrar, vårdnadshavare eller andra vuxna som barn lever varaktigt med eller har nära relationer till. Det kan vara vuxna runt barn, som inom olika professioner och vuxna i föreningslivet.

Grunden är goda relationer

Barn och unga exponeras för spel om pengar på olika sätt och trots åldersgränser spelar barn och unga om pengar. Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Föräldrar och andra vuxna i barns närhet har en viktig roll i att minska exponeringen för och normaliseringen av spel om pengar. Den nationella strategin för föräldraskapsstöd lyfter att föräldrar kan behöva stöd för att tala med sina barn om ANDT-frågor. Det gäller även för spel. Men det behövs även universellt stöd till föräldrar.

– Ett föräldraskap med goda och nära relationer till barnen där föräldrar engagerar sig och sätter gränser fungerar som en skyddsfaktor. Därför är det universella föräldraskapsstödet centralt även för att förebygga spelproblem, säger utredaren Jessika Spångberg på Folkhälsomyndigheten.

Barn och unga har rätt till en spelfri miljö

Webbtexten tar upp vad vuxna i barns närhet bör vara medvetna om när det gäller spel om pengar och presenterar den kunskap som finns om vuxnas betydelse för att förebygga spelproblem bland unga. Webbtexten bygger på en kartläggning som Folkhälsomyndigheten tagit fram om behov av ett föräldraskapsstöd om spel om pengar. För att förankra kunskapen har fokusgrupper gjorts med både föräldrar och ungdomar.

Folkhälsomyndigheten har samverkat med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd samt den nationella samordningen om spel. Särskilt har samverkan skett med Länsstyrelserna som parallellt tagit fram material som vänder sig mer direkt till föräldrar. Länsstyrelsernas material kommer att publiceras under första kvartalen 2021.

Läs mer

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga