Uppdaterad kunskap om spel om pengar och ANDT

Det spelförebyggande arbetet ska vara en integrerad del i det ANDTS-förebyggande arbetet. Insatserna kan behöva utformas på olika sätt beroende på område inom ANDTS. För att insatserna ska bli effektiva behövs kunskap om likheter och skillnader mellan områdena.

För att det spelförebyggande arbetet ska bli mer effektivt behövs kunskap om hur spel om pengar hänger ihop med bland annat alkohol, narkotika och tobak. Effektiva insatser mot spelproblem behöver inkluderas i ANDT- och annat folkhälsoarbete, men behöver också utformas utifrån aspekter som är specifika för just spel om pengar.

Spelprevention.se är Folkhälsomyndighetens kunskapsstöd om spel om pengar och spelproblem. Kunskapsstödet uppdateras nu utifrån att spel om pengar alltmer integreras i ANDTS-arbetet.

Uppdaterad flik om spel om pengar och ANDT

Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Det finns också likheter i de övergripande politiska målen och vad gäller risk- och skyddsfaktorer. Särskilt tydliga är likheterna mellan spel om pengar och alkohol.

– Till exempel är målen för båda områdena enligt regeringens ANDTS-strategi 2022-2025 minskade skadeverkningar. Alkohol är också tillgängligt på många av de ställen där spel om pengar finns, som internationella kasinon och på restauranger som har restaurangkasino och spelautomater. Därför får sambanden mellan alkohol och spel om pengar extra utrymme på sidan, säger Jessika Spångberg, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Den tidigare fliken om alkohol och spel har vidgats till att inkludera alla ANDTS-områden. Fokus är fortfarande på alkohol utifrån de tydliga kopplingarna mellan spel om pengar och alkohol. Det finns mycket lite kunskap om relationen mellan spel om pengar och dopning, vilket gör att fliken inte innehåller information om detta.

Ny sida om ANDTS-strategin 2022-2025

År 2022 beslutade regeringen om en ny ANDTS-strategi för perioden 2022–2025 där spel om pengar inkluderas för första gången. Förhoppningsvis kan detta innebära en förstärkning av spelförebyggande insatser, samt att spel om pengar fortsätter att inkluderas i ANDTS-arbetet.

På den nya sidan om strategin på spelprevention.se presenteras hur just spel har integrerats i strategin.

På spelprevention.se finns även information om spelproblem, unga och spel, förebyggande arbete och arenor, statistik, material och stöd.

Läs mer