ANDT och spel om pengar

Spel om pengar har tydliga samband med alkohol, narkotika och tobak. Enligt ANDTS-strategin 2022-2025 ska spel om pengar integreras i övrigt ANDT-förebyggande arbete. Genom att samordna arbetet kan vi bidra till en god och jämlik folkhälsa.

För att det spelförebyggande arbetet ska bli mer effektivt behöver vi lära oss mer om hur spel om pengar hänger ihop med bland annat alkohol, narkotika och tobak. Effektiva insatser mot spelproblem behöver inkluderas i både ANDT- och annat folkhälsoarbete men behöver också utformas utifrån spel om pengar specifikt.

Det finns samband när det gäller orsaker, användning och problem kopplade till alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS). Dessutom finns kopplingar mellan ANTS och andra områden, som psykisk hälsa.

Ett hälsofrämjande och förebyggande arbete inom ett område kan därför samtidigt gynna andra folkhälsoområden. Med ett samordnat hälsofrämjande och förebyggande arbete kan vi bidra till en bättre folkhälsa, det vill säga att fler mår bättre och att skillnaderna i hälsa minskar.

Insatser för att förebygga problem med ANDTS kan behöva utformas på olika sätt beroende på område, men arbetet blir mer effektivt om det samordnas och omfattar flera nivåer. Det behöver vara systematiskt och bygga på vetenskaplig grund.

Läs mer om förebyggande arbete:

Särskilt tydliga är likheterna mellan spel om pengar och alkohol. Exempelvis är målen för båda områdena enligt regeringens ANDTS-strategi 2022-2025 minskade skadeverkningar. Detta till skillnad från narkotika och dopning där målet är ett samhälle fritt från narkotika och dopning, och tobak där målet är minskat bruk. Alkohol är också tillgängligt på många av de ställen där spel om pengar erbjuds, som internationella kasinon, restaurangkasino och spelautomater. Därför får sambanden mellan alkohol och spel om pengar extra utrymme på denna sida.

Det finns mycket få studier om dopning och spel om pengar. Därför diskuterar vi inte eventuella samband mellan dopning och spel om pengar här utan fokuserar på ANTS.

Kommuner har ett ansvar för förebyggande ANDTS-arbete

Kommuner har samma ansvar att förebygga spelproblem som man har för att förebygga problem med alkohol och andra beroendeframkallande medel. Detta utifrån socialtjänstlagen (SoL).

År 2022 beslutade regeringen en ANDTS-strategi för perioden 2022–2025 där spel om pengar inkluderats för första gången. Detta kan innebära en förstärkning av spelförebyggande insatser samt att spel om pengar fortsätter inkluderas i ANDTS-arbetet.

Spel om pengar i ANDTS-strategin 2022–2025

Problem med ANDTS är lättare att förebygga om de upptäcks tidigt. Det är ofta lämpligt att ställa frågor till personer som identifieras med ett skadligt bruk inom ett område om det även finns ett skadligt bruk eller en riskkonsumtion inom andra områden.

Tydligt samband mellan spel, alkohol, narkotika och tobak

Det finns samband mellan användning av alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar. Det visar analyser av den nationella folkhälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV).

Andelen med ett riskabelt spelande är två till tre gånger högre bland personer som har använt cannabis senaste året eller har en riskkonsumtion av alkohol eller dagligt bruk av tobak, jämfört med dem som inte har det (figur 1). Sambanden gäller båda könen med undantag av alkohol och spel om pengar där sambandet är tydligast bland män. Det är också genomgående vanligare bland män att använda ANTS än bland kvinnor.

Sambanden mellan de olika ANTS-områdena gäller även för unga.

Risk- och skyddsfaktorer för ANTS (folkhalsomyndigheten.se)

Figur 1. Andel med dagligt tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol och som använt cannabis senaste året utifrån riskabelt spelande.

Förklaring finns i texten.

Källa: Nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor (HLV), Folkhälsomyndigheten (2021).

I Sverige har forskning visat att 17 procent av dem med diagnosen spelberoende också har problem med alkohol och att 7 procent har problem med någon form av narkotika. Även internationella sammanställningar av behandlingsstudier visar tydliga samband mellan spelberoende, alkohol, narkotika och även tobak.

ANTS kan agera riskfaktorer åt varandra

En förutsättning för att kunna förebygga användning av eller problem med alkohol, narkotika, tobak och spel om pengar (ANTS) är kunskap om risk- och skyddsfaktorer. Alkohol, narkotika och tobak är riskfaktorer för spelproblem.

Det finns även gemensamma risk- och skyddsfaktorer för ANTS.

Risk- och skyddsfaktorer för ANTS (folkhalsomyndigheten.se)

Konsekvenser för hela samhället

Problem med alkohol, narkotika, tobak, dopning och spel om pengar kostar varje år samhället flera miljarder kronor. Kostnaderna för problem som orsakas av ANDTS har beräknats till:

 • 14 miljarder för spelproblem år 2018.
 • 60,3 miljarder kronor för alkohol år 2017
 • 31,5 miljarder kronor för rökning år 2015
 • 38,5 miljarder för narkotikaanvändning år 2020
 • 0,3 miljarder kronor för dopning år 2017 (avvikande metod för skattning)

Spelproblem ger stora samhällskostnader

Sambandet mellan problem med alkohol och spel om pengar

Andelen med riskkonsumtion av alkohol blir högre ju allvarligare spelproblemen är (figur 2). Riskkonsumtion av alkohol verkar framför allt ha samband med graden av spelproblem.

Figur 2. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt PGSI (Swelogs 2021).

Stapeldiagrammet visar en ökande grad av riskkonsumtion av alkohol med ökande grad av spelproblem. Från 10 procent bland dem utan problem till 30 procent bland dem med, och däremellan 16 och 20 procent bland dem med viss risk och dem med förhöjd risk för spelproblem.

Dricka alkohol vid spel kan öka risken för spelproblem

Alkohol säljs i många spelmiljöer. Till exempel måste den som vill ha tillstånd för Vegas spelautomater också ha ett serveringstillstånd för alkohol.

Det är oklart hur alkoholkonsumtion vid spelande påverkar risken för skadeverkningar av spel. De flesta studier som finns är utförda i laboratoriemiljöer med uppgifter som mäter risktagande, inte faktiskt spelande eller spelproblem. Det behövs mer kunskap om hur spelmiljön och sammanhanget påverkar olika gruppers spelande under alkoholpåverkan.

Att konsumera alkohol medan man spelar gör det svårare att komma ur spelproblem. Andelen med fortsatt problemspelande vid uppföljning efter ett år var fyra gånger större bland dem som drack alkohol medan de spelade jämfört med dem som inte drack (Swelogs).

Bland dem som spelat om pengar senaste året har 8 procent druckit alkohol samtidigt (Swelogs 2021). Att ha druckit alkohol samtidigt som man spelar är vanligast bland dem som spelar poker, vare sig det gäller spelande online eller live (35 procent), och spelautomater/kasino på lokal (32 procent) eller online (24 procent).

Andelen som har ett problemspelande är högre bland dem som druckit alkohol samtidigt som de spelat än bland dem som inte druckit samtidigt (10 procent jämfört med 2 procent). För vissa spelformer är dock sambandet motsatt, som för poker live där andelen med problemspel är högre hos dem som inte druckit när de spelat (Figur 3). Eventuellt är de pokerspelare som spelar live och som har problemspel så fokuserade på sitt spel att man avstår alkohol för att behålla fokus på spelet.

Högst andel med problemspelande har de som druckit samtidigt som de har spelat på spelautomater eller kasino online (42 procent) jämfört med dem som inte druckit medan de spelat (15 procent). Bland dem som spelar på hästar finns också en stor skillnad i problemspelande mellan de som druckit samtidigt (13 procent) och de som inte druckit samtidigt (2 procent).

Figur 3. Andel med problemspelande bland dem som druckit alkohol och spelat samtidigt under det senaste året jämfört med dem som spelat utan att dricka alkohol senaste året (Swelogs 2021).

Att konsumera alkohol medan man spelar gör det svårare att komma ur spelproblem. Andelen med fortsatt problemspelande vid uppföljning efter ett år var fyra gånger större bland dem som drack alkohol medan de spelade jämfört med dem som inte drack (Swelogs).

Vissa spelformer har starkare samband med alkohol

Sambandet mellan spelproblem och riskkonsumtion av alkohol ser olika ut beroende på spelform (Figur 4). Att ha en riskkonsumtion av alkohol är mest vanligt bland dem som spelar poker, kasinospel och på spelautomater. Det är relativt vanligt även för dem som spelat på sportspel, vadslagning och hästar. Sambanden kvarstår när vi kontrollerat för ålder och kön.

Eftersom det inte handlar om kön eller ålder är det rimligt att koppla förekomsten av riskkonsumtion av alkohol för dessa spelformer till spelmiljön. Både poker, kasinospel och spelautomater finns ofta i en miljö där man kan köpa och dricka alkohol.

 • För spel på bingo och lotterier/nummerspel är andelarna med riskkonsumtion av alkohol (14 procent) ungefär som för alla som spelat om pengar senaste året (15 procent).
 • För spel på hästar, sportspel och vadslagning är riskkonsumtionen av alkohol något högre (18 respektive 22 procent) än bland samtliga som spelat om pengar senaste året.
 • För spel på spelautomater och kasino, samt för poker är riskkonsumtionen av alkohol betydligt högre (32 respektive 34 procent) än bland samtliga som spelat om pengar senaste året.

Det finns även skillnader inom spelformer när vi jämför andelen med riskkonsumtion av alkohol hos personer med respektive utan ett problemspelande (figur 4).

 • För bingo, lotterier/nummerspel och hästar är riskkonsumtionen av alkohol betydligt högre bland dem med problemspelande än bland dem utan problemspelande.
 • För sportspel, vadslagning och poker är andelen med riskkonsumtion av alkohol ungefär lika hög bland dem med problemspelande som bland dem utan problemspelande.
 • För spelautomater och kasinospel är andelen med riskkonsumtion av alkohol högre bland dem med problemspelande än bland dem utan problemspelande, men skillnaden är inte statistiskt signifikant. Detta är grupper med relativt lågt antal personer, vilket gör det svårt att nå statistisk signifikans.

Utifrån detta är det rimligt att anta att det inom vissa spelformer, som poker och sportspel, finns en miljö eller kultur där alkohol ingår. Inom de spelformer som generellt inte har ett samband med riskkonsumtion av alkohol, kan alkoholen bli ett problem för dem som har ett problemspelande. Denna kunskap är viktig att ha i åtanke när det gäller upptäckt och förebyggande av problem med spel respektive alkohol.

Figur 4. Andel med riskkonsumtion av alkohol efter spelform och problemspelande eller ej (Swelogs 2021). Samma person kan förekomma i mer än en spelform.

Förklaring finns i texten.

Det finns hjälp att få

Stödlinjen

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Stödlinjen (stodlinjen.se)

Spelpaus.se

Via Spelpaus kan du stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Spelpaus.se

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen

Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen har lokala stödföreningar och fysiska och digitala självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.

Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se)

Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com)