ANDTS-användning kostsamt för samhället

ANDTS-användning kostar samhället drygt 180 miljarder om året. Det visar hälsoekonomiska beräkningar som Folkhälsomyndigheten sammanställt i ett nytt faktablad. Alkohol står för över hälften av kostnaderna. Enligt nya beräkningar uppskattas samhällskostnaderna för spelproblem till 11,5 miljarder kronor 2021.

Problem och skadeverkningar av ANDTS, det vill säga alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar, drabbar enskilda individer. De innebär även stora kostnader för samhället. Enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning för de olika områdena är kostnaderna för ANDTS-användning:

  • 103 miljarder kronor för alkoholkonsumtion år 2017
  • 38,5 miljarder kronor för narkotikaanvändning år 2020
  • 31,5 miljarder kronor för rökning år 2015
  • 9–11,5 miljarder kronor för spelproblem år 2021.

Samhällskostnaden för användning av anabola steroider bland 18–41-åringar som frekvent tränar på gym, uppskattas till 11 miljoner kronor enligt en beräkning från 2020.

Stora besparingar kan göras genom hälsofrämjande och ANDTS-förebyggande arbete

De immateriella kostnaderna, det vill säga förlorad livskvalitet, eventuellt förtida död bland personer med ANDTS-problem och påverkan på deras närstående, utgör den största andelen av kostnaderna för alkohol, narkotika och spel. Indirekta kostnader innebär olika former av produktionsbortfall och utgör den största kostnaden för rökning. Direkta kostnaderna inkluderar bland annat vård, omsorg och rättsväsende.

Både hälsomässiga och ekonomiska vinster kan göras genom att arbeta hälsofrämjande och förebyggande mot det skadliga bruket av alkohol och användningen av narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spelproblem.

Uppdaterade kostnader för spelproblem

Nya beräkningar visar att spelproblem kostade samhället 11,5 miljarder kronor år 2021, vilket motsvarar ungefär 1 102 kronor per invånare i Sverige. De indirekta kostnaderna utgjorde nästan hälften av kostnaderna (48 procent), medan de immateriella kostnaderna utgjorde 34 procent och de direkta kostnaderna 17 procent.

Den tidigare beräkningen för 2021 uppskattade kostnaden till 9,1 miljarder kronor. Motsvarande beräkning för 2018 uppskattades till 14 miljarder. I den uppdaterade beräkningen för 2021 användes data från den nationella hälsoenkäten Hälsa på lika villkor (HLV) som underlag för kostnader kopplade till arbetslöshet och olika former av arbetsfrånvaro. I tidigare beräkningar har data från befolkningsundersökningen Swedish longitudinell gambling study (Swelogs) använts som underlag för detta.

Sedan 2018 har dessutom datatillgången förbättrats, och flera svenska registerstudier över individer med spelproblem har genomförts. Ett förbättrat kunskapsläge ökar precisionen i beräkningarna, men försvårar samtidigt möjligheten att göra direkta jämförelser mellan åren.

Statens skatteintäkter från spel om pengar var 7 miljarder kronor 2021. Samhällskostnaderna för spelproblem överstiger alltså de statliga intäkterna för med 65 procent. Därför kan samhället tjäna på att förebygga spelproblem.

Hälsoekonomiska beräkningar

Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE) genomförde studierna om narkotika och spelproblem på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. IHE genomförde även studien om rökningsrelaterad sjuklighet på uppdrag av Cancerfonden och Skandia. Alkoholstudien genomfördes av Ramboll Management Consulting på uppdrag av Systembolaget AB.

Läs mer