Förståelse för grundläggande ekonomi saknas hos många

En av fyra svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper enligt en ny undersökning från Finansinspektionen. I ett av tre svenska hushåll finns en oro för att pengarna inte ska räcka. Elva procent uppger att de ibland köper en lott när de känner att de inte har tillräckligt med pengar.

En ny undersökning från Finansinspektionen, FI, visar att en av fyra svenskar saknar grundläggande ekonomiska kunskaper om till exempel ränta, inflation och riskspridning. I vissa avseenden har kunskaperna minskat sedan motsvarande undersökning genomfördes 2020. Däremot har självförtroendet när det gäller förmågan att förstå ekonomi ökat. Särskilt män uppger att de har högt finansiellt självförtroende och kunskap. Män uppger även i mindre utsträckning än kvinnor att de är villiga att diskutera sin ekonomi med andra.

Ekonomi och spel om pengar

Det finns ett starkt samband mellan spel om pengar och ekonomiska problem. Även finansiell stress har en koppling till spelproblem. Finansinspektionens undersökning visar att ett av tre svenska hushåll känner oro för att pengarna inte ska räcka. Kvinnor uppger sig vara mer oroade än män över den ekonomiska situationen.

Ofta har utbildningsinsatser kring spelproblem inslag av finansiell och matematisk kunskap för att förhindra feltankar om spel, men det är oklart vilken betydelse dessa inslag har. Det finns studier som visar att låg finansiell förståelse har samband med spelande och spelproblem. Dock behövs mer kunskap inom området.

I FI:s undersökning uppger 11 procent att de ibland har köpt lotter när de känner att de inte har tillräckligt med pengar och det är ungefär lika vanligt bland män och kvinnor. Den åldersgrupp där flest instämde i detta var 50-59 år (16 procent), medan andelen bara var 6 procent i åldersgruppen 70-79. Att en så pass stor andel uppger detta kan vara ett tecken på att spel om pengar för många representerar drömmen om ekonomisk frihet och vinster som lösning på ekonomiska problem. Men det skulle också kunna vara en markör för en ökad risk för spelproblem. Det behövs mer kunskap om hur frågan kan tolkas och om människor spelar på andra spelformer än lotter under ekonomisk stress.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram två sidor om spel och ekonomi – en om sambanden generellt och en som riktar sig till personer som jobbar med ekonomisk rådgivning och stöd. Sidorna finns på spelprevention.se.

Om undersökningen

Resultaten bygger på en undersökning om svenska hushålls ekonomi och finansiell förmåga. Drygt 1 000 representativt utvalda svenska hushåll besvarade frågorna dels via en postal inbjudan, dels via befintlig webpanel. Undersökningen genomfördes i november 2022 och utgör den svenska delen i en internationell jämförelse av OECD/INFE.

Läs mer