Problemspelande finns i hela befolkningen men förekommer mer i vissa grupper

Över fyra procent av befolkningen har någon grad av spelproblem. Problemspelande förekommer i hela befolkningen, men mer i vissa grupper än andra. Det visar en sammanställning av resultat från Swelogs 2021, en befolkningsundersökning om spel om pengar och hälsa, som Folkhälsomyndigheten nu publicerar.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag en tabellsammanställning med resultat från Swelogs befolkningsundersökning 2021. Över 7 400 personer i åldrarna 16-84 år har besvarat enkäten. Det huvudsakliga syftet med Swelogs är att beskriva omfattningen av spelproblem i befolkningen och olika delgrupper. Genom Swelogs går det att se samband mellan spel om pengar, spelproblem, hälsa och livssituation. Utifrån kunskapen kan olika förebyggande åtgärder föreslås för att minska de negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser som uppstår av spel om pengar.

Enligt Swelogs 2021 har totalt 4,3 procent av befolkningen någon grad av spelproblem. Problemspelande förekommer i hela befolkningen, men mer i vissa grupper. Andelen med problemspelande är bland annat högre bland män än kvinnor, och vanligare i åldersgruppen 25–44 år än övriga åldersgrupper. I resultaten syns också högre andelar med problemspelande till exempel bland dem som spelar under arbetstid eller skoltid, bland dem som sätter in pengar på sitt spelkonto medan de spelar och bland dem som har hög grad av psykisk påfrestning eller saknar socialt stöd.

Förändringar i livet, som att gå igenom en skilsmässa eller separation, försämrade boendeförhållanden, försämrade arbetsförhållanden och försämrad ekonomisk situation visar också samband med högre andelar av problemspelande.

Det finns inga enkla och tydliga samband mellan spelande och problemspelande. Det är inte självklart så att andelen med problemspelande är störst i de grupper som spelar mest. Till exempel är det vanligare att spela om pengar bland dem som bor utanför storstadsområden, men där är det inte en högre andel med problemspelande. Ett annat exempel är att det är vanligast att spela bland dem som har gymnasium som högsta utbildning, medan andelen med problemspelande är lägre bland dem jämfört med såväl de med högre som lägre utbildning.

Om undersökningen

Hösten 2021 bjöds 25 786 personer i åldrarna 16–84 år in till undersökningen Swelogs. 7 434 personer besvarade enkäten. I tabellsammanställningen redovisas svar från enkäten tillsammans med information som hämtats från register hos Statistikmyndigheten SCB. Med detta som grundinformation redovisas andelen med problemspelspelande i olika delar av befolkningen.

Graden av spelproblem mäts med Problem Gambling Severity Index (PGSI), som består av 9 olika frågor om spelbeteende och konsekvenser av spel om pengar. 1,3 procent har det vi kallar problemspelande, vilket innebär negativa sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser av spel om pengar.

Läs mer om Swelogs 2021