Fortsatt spridning av kunskapsstöd viktig

Spridningen av Länsstyrelsens kunskapsstöd om barn och ungas skärmtid och spelande var hög under första året, men avtog därefter kraftigt. Det visare en utvärdering som Folkhälsomyndigheten har låtit genomföra. Utvärderingen visar också att kunskapsstödet anses vara viktigt, men att det finns viss osäkerhet kring tillämpningen.

Kunskapsstödet lanserades 2021 och vänder sig dels till föräldrar, dels till olika professioner inom till exempel skola, socialtjänst, fritidsföreningar och ideella organisationer. Det består av kortare filmer, arbetsmaterial och information som kan användas för att öka kunskapen och starta en diskussion om spel om pengar, dataspel och skärmtid.

Kunskapsstödet fyller en viktig funktion

Under 2021 var spridningen hög, men de följande två åren var spridningen påtagligt lägre. Planen för spridningen skulle därför behöva omarbetas. Både personer som ska sprida kunskapsstödet och målgrupper som ska använda det anser att materialet är viktigt. Dock finns en viss osäkerhet hos föräldrar och lärare kring hur filmerna ska tillämpas på barn och unga.

Om utvärderingen

Utvärderingen genomfördes av Centrum för psykiatriforsning på uppdrag av Folkhälsomyndigheten. Syftet med utvärderingen var att undersöka vilken spridning materialet fick år 2021–2023 och hur användbara föräldrar och lärare upplevde att filmerna var. Spridning och attityder till materialet undersöktes via enkätdata och webbstatistik.

Läs mer