Mer uppföljning och organisationsstöd behövs inom spelområdet

Folkhälsomyndigheten ser behov av mer uppföljning och lokalt förebyggande arbete, samt ökat stöd till organisationer inom spelområdet. Det framgår av myndigheten återrapport kring de åtgärder som vidtagits för att förebygga spelproblem under 2023.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag sin återrapport som redogör för hur myndighetens regeringsuppdrag på spelområdet har genomförts under 2023. Uppdraget rör utveckling och spridning av myndighetens kunskapsstöd kring spel, nationell samordning, uppföljning och integrering av spel om pengar i ANDTS.

Utveckla lokalt och regionalt spelförebyggande arbete

Under året har myndigheten arbetat med att förstärka kunskapen och arbetet kring spelförebyggande arbete på lokal nivå. Länsrapporten visar att det spelförebyggande arbetet har utvecklats positivt men fortfarande ligger efter övrigt ANDTS-arbete, i landets kommuner och regioner.

– Spel om pengar innebär en kostnad för samhället, inte minst på regional och lokal nivå. Det arbete som vi påbörjat under 2023 för att öka våra målgruppers förutsättningar att utveckla sitt spelförebyggande arbete behöver fortsätta, säger Jessika Spångberg, samordnare av speluppdraget på Folkhälsomyndigheten.

Ungas ökande spelande behöver uppmärksammas på lokal nivå såväl som nationell. På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har länsstyrelsernas kunskapsstöd riktat till föräldrar om unga, spel och skärmtid utvärderats. Kunskapsstödet uppfattas som relevant av målgrupperna.

Spelande och spelproblem behöver följas

Uppföljning av spelproblem är en förutsättning för att kunna följa upp och utvärdera de åtgärder som har genomförts, men också för att identifiera vilka insatser som är framgångsrika på spelpreventionsområdet och ge underlag för hälsoekonomiska analyser. De senaste befolkningsundersökningarna om spel och spelproblem genomfördes 2021 och utgör inte ett tillräckligt aktuellt underlag för detta. Eftersom spelmarknaden och andra samhälleliga förutsättningar förändras finns det ett stort behov av att genomföra nya befolkningsundersökningar.

Organisationer behöver bättre förutsättningar

Organisationer som arbetar med stödverksamhet och spelförebyggande arbete har en viktig roll i att komplettera statens, regionernas och kommunernas spelförebyggande insatser. Organisationsbidragen till organisationer som får medel enligt förordning 2015:456 ligger fortfarande på samma belopp som 2015 och har inte justerats för inflation. Organisationerna har svårt att finansiera sin verksamhet med ökade kostnader, ökade behov och en försämrad ekonomisk situation i kommunerna. Folkhälsomyndigheten har under 2023 rapporterat nyttan med bidraget och har, liksom Spelinspektionen, lyft behovet av ökat organisationsstöd.

Läs mer