Spel om pengar vanligare bland unga som är fysiskt aktiva

Både bland flickor och pojkar i gymnasiet är andelen som spelat om pengar högre bland dem som är mer fysiskt aktiva på fritiden. För andra ANDTS-områden ser sambandet med fysisk aktivitet annorlunda ut. Det visar en ny fokusrapport från CAN.

Sedan 2023 inkluderas frågor om fysisk aktivitet i skolundersökningen som genomförs av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Det är alltså första gången som fysisk aktivitet undersöks i relation till bruk av alkohol, narkotika, tobak och nikotinprodukter, och deltagande i spel om pengar (ANTS) i ett nationellt urval av svenska skolungdomar.

Spel skiljer sig från övriga ANDTS-områden

Resultatet visar att ju mer fysiskt aktiva pojkar i gymnasiet är, desto vanligare är det att de spelat om pengar de senaste 30 dagarna (figur 1). Bland dem som är fysiskt aktiva minst 7 timmar i veckan är det dubbelt så vanligt att ha spelat om pengar jämfört med dem som är aktiva i högst en halvtimme per vecka (25 procent respektive 11 procent). Bland flickor och bland pojkar i årskurs 9 är inte mönstret lika tydligt.

Figur 1. Andel som spelat om pengar senaste 30 dagarna uppdelat på antal timmar av fysisk aktivitet i veckan.

Bland killar i gymnasiet går andelen som spelat om pengar successivt upp från 11% bland dem som varit fysiskt aktiva i högst en halvimme till 25% bland dem som varit aktiva i minst 7 timmar.

När man delar upp fysisk aktivitet i två grupper ser man att det är vanligare att ha spelat om pengar bland dem som varit fysiskt aktiva i minst 7 timmar i veckan, jämfört med dem som varit mindre fysiskt aktiva. Detta gäller både för pojkar och flickor i gymnasiet och för flickor i årskurs 9. Bland pojkar i årskurs 9 är däremot andelen som spelat om pengar högst bland dem som varit fysiskt aktiva i mindre än en halvtimme per vecka.

Resultat för spel avviker från andra ANTS-områden. Mönstret är det omvända för rökning, både vad gäller cigaretter och e-cigaretter. Där minskar andelen ju högre den fysiska aktiviteten på fritiden är. För alkohol, snusning och narkotika framkommer däremot inga tydliga mönster. Dock var flickorna i årskurs 9 mindre benägna att intensivkonsumera alkohol om de var mer fysiskt aktiva.

Om undersökningen

CAN:s nationella skolundersökning genomförs årligen i ett nationellt urval av skolungdomar i åldrarna 15–16 år (årskurs 9) och 17–18 år (årskurs 2 på gymnasiet). I undersökningen år 2023 deltog drygt 10 000 elever. I analyserna undersöktes fysisk aktivitet i antal timmar och bruk av ANTS de senaste 30 dagarna.

Läs mer

CAN:s fokusrapport (can.se)

Föreningar och idrottsrörelsen

Spel om pengar bland unga

Skolan som spelförebyggande arena