Uppdaterad 22 juli 2022

Spel om pengar bland unga

Alla spelbolag i Sverige har en åldersgräns på minst 18 år. Ändå har 34 procent av alla 16–17-åringar spelat om pengar. 

Resultat från USUF 2021

Under hösten 2021 gjordes en befolkningsundersökning om spel bland unga och föräldrar (USUF). Enkäter skickades till 10 000 unga 16-19 år och 10 000 föräldrar till barn i samma ålder. Syftet är att stärka kunskapen om spelande och möjliga samband mellan spel, familjeförhållanden, livsvillkor och hälsa. De första resultaten har publicerats och fler publiceras under 2022 och 2023.

Mer om USUF 2021

Att spela om pengar eller att ha spelproblem som ung ökar risken för att få spelproblem senare i livet. Därför är det viktigt att se till att barn och unga inte börjar spela om pengar. Enligt Barnkonventionen ska vi arbeta för alla barns rätt till en bra hälsa och god utveckling. Det innefattar att förebygga spel om pengar och spelproblem hos barn och unga.

Trots 18-årsgräns har många under 18 år spelat om pengar. Andelen unga som spelar om pengar minskade under en tioårsperiod fram till 2018/2019 enligt CAN och Swelogs. CAN:s senaste mätningar visar dock att andelen ökat sedan 2019. Enligt USUF 2021 har 34 procent av alla unga 16-17 år spelat det senaste året. Enligt CAN har 22 procent av eleverna i åk 2 på gymnasiet spelat det senaste året. Skillnaden kan delvis förklaras med att CAN:s undersökning använder en s.k. grindfråga om spelande medan USUF frågade om varje spelform för sig.

Vanligare att killar spelar om pengar

Spel om pengar är mycket vanligare bland killar än bland tjejer. Andelen som spelat de senaste 12 månaderna är 2–3 gånger högre bland killar än bland tjejer. Andelen som spelat för mer än 100 kronor de senaste 30 dagarna är 4–5 gånger högre bland killarna (Figur 1).

Figur 1. Andel som spelat om pengar bland tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet (CAN 2021).

Stapeldiagrammet illustrerar skillnaden i spel om pengar mellan tjejer och killar i årskurs 2 i gymnasiet. 10 procent av tjejerna, jämfört med 33 procent av killarna har spelat om pengar senaste 12 månaderna. 1,5 procent av tjejerna och 16 procent av killarna har spelat för mer än 100 kronor de senast 30 dagarna.

Att ha spelat senaste året är ungefär lika vanligt bland 16–17-åriga tjejer som bland 18-åriga tjejer. Däremot spelar killar som är 1819 år mer jämfört med killar som är 16–17 år (Figur 2).

Figur 2. Andelen 16–17-åriga tjejer och killar som spelat om pengar senaste året jämfört med tjejer och killar som är 18–19 år (USUF 2021).

Förklaring finns i texten.

Enligt USUF 2021 har ungefär två femtedelar av killarna och en fjärdedel av tjejerna 1617 år spelat om pengar. Killarna spelar mest på lotterier/nummerspel och på sportspel. Bland tjejerna är det vanligast att spela på lotterier/nummerspel och på bingo, och de spelar i ungefär samma utsträckning som killarna på dessa spel.

I CAN 2021 kommer sportspel och kasino online fram som ett par av de vanligaste spelen. Tidigare CAN-mätningar har visat att även poker (inte online) och vadslagning på e-sport är vanligt bland killar som spelat senaste månaden.

Spel om pengar i CAN:s nationella skolundersökning 2021

  • 23 procent av killarna i årskurs 9 och 33 procent av killarna i årskurs 2 i gymnasiet hade spelat om pengar. År 2019 var andelarna 20 respektive 27 procent.
  • Andelen tjejer som uppger att de spelat om pengar är betydligt lägre än bland killarna. Generellt sett har andelen tjejer som spelat minskat sedan 2012, men jämfört med 2019 har andelen ökat från 5 till 9 procent bland tjejerna i årskurs 9 och från 4 till 10 bland tjejerna i årskurs 2 i gymnasiet.

Unga spelar om pengar online 

Ungefär 20 procent av alla 16–17-åringar har spelat om pengar online. Det gäller främst lotterier/nummerspel och sport. Cirka 3 procent av unga 16-17 år uppgav att de hade spelat kasinospel online, en siffra som ökar till 10 procent för unga 18-19 år (USUF 2021).

Exponering för spelreklam är vanligt bland unga

Över 75 procent av 16–17-åringarna uppger att de sett spelreklam senaste veckan. Vanligast är att de sett eller hört reklamen på tv eller radio samt på sociala medier, men det förekommer också att unga har sett spelreklam utomhus eller i kollektivtrafiken (USUF 2021).

Unga som spelar om pengar dricker även mer alkohol

För unga finns ett tydligt samband mellan att ha spelat om pengar och ha druckit alkohol. Andelen som druckit alkohol är högre bland dem som spelat om pengar senaste året än bland dem som inte spelat. Sambandet gäller både för killar och tjejer (Figur 3). När vi tittar på spelande bland unga utifrån om de druckit alkohol senaste året eller inte är siffrorna mer dramatiska för killar. 51 procent av killar som druckit alkohol senaste året har även spelat om pengar jämfört med 30 procent bland killar som inte druckit alkohol senaste året. Motsvarande siffror för tjejer är 35 respektive 22 procent.

Figur 3. Andelen 16–17-åriga killar och tjejer som druckit alkohol bland dem som spelat respektive inte spelat om pengar senaste året (USUF 2021).

Förklaring i texten.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen.se ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via Spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund (spelberoende.se) och Spelberoendegruppen (spelberoendegruppen.com) kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.