Uppdaterad 30 september 2020

Alkohol och spel om pengar

Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och spel om pengar. När spelproblemen ökar är det troligt att även alkoholproblemen gör det. Alkohol och spel om pengar har gemensamma risk- och skyddsfaktorer och fungerar även som riskfaktorer för varandra. Genom att samordna arbetet med alkohol och spel om pengar kan vi bidra till en bättre folkhälsa.

Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi samordnar det och lär oss mer om kopplingarna mellan alkohol och spel om pengar. Insatserna kan dock behöva utformas på olika sätt. Med ett samordnat förebyggande arbete kan vi bidra till en bättre folkhälsa, det vill säga att fler mår bättre och att skillnaderna i hälsa minskar.

Samordna förebyggande insatser och arbeta på flera nivåer

Insatser för att förebygga problem med alkohol och spel om pengar kan behöva utformas på olika sätt, men arbetet kan bli mer effektivt om det samordnas och omfattar flera nivåer. Exempel på förebyggande insatser mot problem med alkohol och spel om pengar är:

 • minskad tillgänglighet till alkohol i närhet till spelformer med hög riskpotential
 • ytterligare och förstärkta spelansvarsåtgärder
 • förbättrad tillsyn
 • minskad marknadsföring
 • ökad kunskap om och förändrade attityder till konsumtion av alkohol och spel om pengar på arbetsplatser, i skolan och i föreningar
 • föräldraskapsstöd

Här finns stora möjligheter för aktörer på olika nivåer att samarbeta med varandra.

Problem med alkohol och spel om pengar är lättare att förebygga om de upptäcks tidigt. Båda beteendena kan screenas efter samtidigt genom att ställa frågor till personer som identifieras med riskkonsumtion av alkohol om de spelar om pengar och vice versa.

Gemensamt för problem med alkohol och spel om pengar

Det finns flera likheter mellan problem med alkohol och spel om pengar

 • Båda ger negativa konsekvenser för individen och samhället, och bidrar till ojämlikhet i hälsa.
 • Alkoholproblem och spelproblem har liknande riskfaktorer och förstärker varandra.
 • Det är viktigt att uppmärksamma närstående, särskilt barn vilket också är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen.

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och erfarenheter från alkoholområdet kan vara ett stöd för att utforma åtgärder inom spelområdet.

Regioner och kommuner har samma ansvar för spel om pengar som för problem med alkohol. 

Tydlig koppling mellan alkohol och spel

Riskkonsumtion av alkohol är en riskfaktor för spelproblem. Förekomsten av riskkonsumtion av alkohol ökar med graden av spelproblem (figur 1). I Sverige är andelen med riskkonsumtion av alkohol 30 procent bland personer med spelproblem jämfört med 10 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem. Riskkonsumtion av alkohol verkar framför allt ha samband med graden av spelproblem, så när spelproblemen ökar är det troligt att alkoholproblemen också gör det. Sambandet är tydligare för män än för kvinnor.

Figur 1. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt PGSI (se länk nedan), Swelogs 2018.

Figur 1. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt PGSI, Swelogs 2018.

En studie tyder på att 17 procent av dem med diagnosen spelberoende i Sverige också har problem med alkohol. Motsvarande siffra internationellt är 21 procent. Sifforna är dock osäkra bland annat eftersom man använt olika mätinstrument och mått.

För unga finns ett tydligt samband mellan spel om pengar och alkoholkonsumtion. Det är även vanligare med någon grad av spelproblem bland dem som dricker alkohol, men detta gäller enbart för killar.

Vissa spelformer har starkare samband med alkohol

Det generella sambandet mellan spelproblem och riskkonsumtion av alkohol ser olika ut beroende på spelform, som visas i figur 2.  Andelen med riskkonsumtion av alkohol är 12 procent bland dem som spelat senaste året utan problem eller med viss risk för spelproblem och 26 procent bland dem med problemspelande.

 • För de som spelat bingo respektive lotterier och nummerspel var andelarna med riskkonsumtion av alkohol ungefär som för alla som spelat, eller något lägre.
 • För sportspel och vadslagning var andelen med riskkonsumtion av alkohol ungefär densamma som för samtliga som spelat för dem med problemspelande. Det var högre bland dem som spelade utan spelproblem eller med viss risk och det var mycket liten skillnad beroende på grad av spelproblem.
 • För dem som spelat på hästar var andelen med riskkonsumtion betydligt högre bland dem med problemspelande men inte bland dem som spelat med högst viss risk.
 • För dem som spelat poker eller på spelautomater och kasinospel var andelarna med riskkonsumtion av alkohol betydligt högre än totalen med den skillnaden att andelen var lika hög bland dem som spelat poker oavsett problemspelande eller inte.

Figur 2: Andel med riskkonsumtion av alkohol efter spelform och problemspelande eller ej. Samma person kan förekomma i mer än en spelform. Swelogs 2018.

Figur 2: Andel med riskkonsumtion av alkohol efter spelform och problemspelande eller ej. Samma person kan förekomma i mer än en spelform. Swelogs 2018.

*anger signifikant skillnad i andel riskkonsumtion av alkohol mellan de med problemspelande och ej i den aktuella spelformen.

Riskabelt att dricka alkohol medan man spelar

Alkohol säljs i många spelmiljöer, till exempel måste den som vill ha tillstånd för Vegas spelautomater också ha ett alkoholtillstånd. Det finns dock ett tydligt samband mellan problemspelande och alkohol vid spelautomater.

Att konsumera alkohol medan man spelar gör det också svårare att komma ur spelproblem. Uppföljning inom Swelogs har visat att andelen personer som fortsatte ha ett problemspelande vid uppföljning ett år senare var fyra gånger större bland dem som drack alkohol medan de spelade jämfört med de som inte drack. Du som arbetar med tillsyn, utformar tillstånd och gör informationsinsatser bör ta hänsyn till detta.

Närstående drabbas

Närstående till personer som har problem med alkohol och spel om pengar kan påverkas negativt. Barn och unga kan vara särskilt utsatta, och många barn lever med en eller flera vuxna som har problem med alkohol eller spel om pengar. Exempel på ohälsa som är vanligare bland anhöriga är psykisk ohälsa, ekonomiska problem och utsatthet för våld.

Konsekvenser för hela samhället

Problem med alkohol och spel om pengar beräknas varje år kosta samhället flera miljarder kronor. Kostnaderna omfattar produktionsbortfall, vård och behandling, försörjningsstöd, brottslighet, skilsmässor, ohälsa, självmord, otrygga uppväxtvillkor mer mera. Kostnaderna för spelproblem beräknades till cirka 14 miljarder för 2018. Att förebygga alkohol- och spelproblem kan därmed också ge samhällsekonomiska vinster.

Konsekvenserna av samsjukligheten mellan alkohol och spel påverkas av strukturerna i samhället i stort. Till det kommer även individens personliga levnadsvanor och sociala nätverk. Dessa bestämningsfaktorer påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka alkoholvanor, som i sin tur påverkar spelvanor, som i sin tur påverkar den psykiska hälsan.

Metod

Folkhälsomyndigheten gjorde 2018 en kartläggande litteraturöversikt av systematiska litteraturöversikter om sambanden mellan spel om pengar och hälsa som publicerats 2011–2018. En av frågeställningarna berörde samband mellan spel och alkohol, en annan samband mellan psykisk ohälsa och spel, och mer information om den finns här. Sju översikter handlade om alkohol och spel, varav tre var systematiska översikter med metaanalys. Tabellen i pdf:en ger en sammanställning av översikterna.

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem 

Ojämlikhet och spel 

Närstående och spel 

Samhällskostnader för spel 

Barn och unga som närstående 

Förebygga spelproblem

Spel om pengar bland unga

Spelproblem bland unga

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.