Uppdaterad 6 augusti 2021

Alkohol och spel om pengar

Det finns ett tydligt samband mellan alkohol och spel om pengar. När spelproblemen ökar finns det en risk att även alkoholproblemen gör det. Alkohol och spel om pengar har gemensamma risk- och skyddsfaktorer och fungerar även som riskfaktorer för varandra. Genom att samordna arbetet med alkohol och spel om pengar kan vi bidra till en bättre folkhälsa.

Det förebyggande arbetet kan bli mer effektivt om vi samordnar det och lär oss mer om kopplingarna mellan alkohol och spel om pengar. Insatserna kan dock behöva utformas på olika sätt. Med ett samordnat förebyggande arbete kan vi bidra till en bättre folkhälsa, det vill säga att fler mår bättre och att skillnaderna i hälsa minskar.

Samordna förebyggande insatser och arbeta på flera nivåer

Insatser för att förebygga problem med alkohol och spel om pengar kan behöva utformas på olika sätt, men arbetet blir mer effektivt om det samordnas och omfattar flera nivåer. Exempel på förebyggande insatser mot problem med alkohol och spel om pengar är

 • minskad tillgänglighet till alkohol i närhet till spelformer med hög riskpotential
 • ytterligare och förstärkta spelansvarsåtgärder
 • förbättrad tillsyn
 • minskad marknadsföring
 • ökad kunskap om och förändrade attityder till konsumtion av alkohol och spel om pengar på arbetsplatser, i skolan och i föreningar
 • föräldraskapsstöd.

Spelformer och risknivå

Föräldrar och andra vuxna i barns närhet är viktiga

Här finns stora möjligheter för aktörer på olika nivåer att samverka med varandra.

Problem med alkohol och spel om pengar är lättare att förebygga om de upptäcks tidigt. Det är ofta lämpligt att ställa frågor till personer som identifieras med riskkonsumtion av alkohol om de spelar om pengar och vice versa.

Gemensamt för problem med alkohol och spel om pengar

Det finns flera likheter mellan problem med alkohol och spel om pengar:

 • Båda ger negativa konsekvenser för individen och samhället, och bidrar till ojämlikhet i hälsa.
 • Alkoholproblem och spelproblem har liknande riskfaktorer och förstärker varandra.
 • Det är viktigt att uppmärksamma närstående, särskilt barn vilket också är reglerat i hälso- och sjukvårdslagen.

Ojämlikhet och spel

Risk- och skyddsfaktorer för spelproblem

Närstående och spel

Kunskap om risk- och skyddsfaktorer för spelproblem och erfarenheter från alkoholområdet kan vara ett stöd för att utforma åtgärder inom spelområdet.

Regioner och kommuner har samma ansvar för problem med spel om pengar som för problem med alkohol. 

Tydlig koppling mellan alkohol och spel

Riskkonsumtion av alkohol är en riskfaktor för spelproblem. Förekomsten av riskkonsumtion av alkohol ökar med graden av spelproblem enligt PGSI (figur 1). I Sverige är andelen med riskkonsumtion av alkohol 32 procent bland personer med spelproblem jämfört med 10 procent bland dem som inte spelar om pengar eller har spelproblem. Riskkonsumtion av alkohol verkar framför allt ha samband med graden av spelproblem, så när spelproblemen ökar är det troligt att alkoholproblemen också gör det. Sambandet är tydligare för män än för kvinnor.

Översikt av de begrepp som används för att beskriva alkoholkonsumtionen i befolkningen

PGSI (Mäta och upptäcka spelproblem)

Figur 1. Riskkonsumtion av alkohol och olika grad av spelproblem enligt PGSI, Swelogs 2018.

Stapeldiagrammet visar en ökande grad av riskkonsumtion av alkohol med ökande grad av spelproblem. Från 10 procent bland dem utan problem till 30 procent bland dem med, och däremellan 16 och 20 procent bland dem med viss risk och dem med förhöjd risk för spelproblem.

I Sverige har forskning visat att 17 procent av dem med diagnosen spelberoende också har alkoholproblem. Internationellt är motsvarande siffra 21 procent, men här finns en osäkerhet bland annat beroende på vilka länder som inkluderats i beräkningen och att olika mätmetoder använts.

För unga finns ett tydligt samband mellan spel om pengar och alkoholkonsumtion. Det är även vanligare med någon grad av spelproblem bland dem som dricker alkohol, men detta gäller enbart för killar.

Spel om pengar bland unga

Spelproblem bland unga

Vissa spelformer har starkare samband med alkohol

Sambandet mellan spelproblem och riskkonsumtion av alkohol ser olika ut beroende på spelform, som visas i figur 2. Andelen med riskkonsumtion av alkohol var 12 procent bland dem som spelat senaste året utan problem eller med viss risk för spelproblem och 26 procent bland dem med problemspelande.

 • För de som spelat bingo respektive lotterier och nummerspel var andelarna med riskkonsumtion av alkohol ungefär som för alla som spelat, eller något lägre.
 • För sportspel och vadslagning var andelen med riskkonsumtion av alkohol bland dem med problemspelande ungefär densamma som för samtliga som spelat. Den var högre bland dem som spelade utan spelproblem eller med viss risk, men skillnaden var mycket liten beroende på grad av spelproblem.
 • För dem som spelat på hästar var andelen med riskkonsumtion betydligt högre bland dem med problemspelande, men inte bland dem som spelat med viss eller ingen risk.
 • För dem som spelat poker, kasinospel eller på spelautomater var andelarna med riskkonsumtion av alkohol betydligt högre än bland samtliga, med skillnaden att andelen med riskkonsumtion var lika hög bland dem som spelat poker oavsett om de hade problemspelande eller inte.

Figur 2: Andel med riskkonsumtion av alkohol efter spelform och problemspelande eller ej. Samma person kan förekomma i mer än en spelform. Swelogs 2018.

Stapeldiagrammet illustrerar de nämnda skillnaderna i riskkonsumtion av alkohol och spelproblem eller ej, uppdelat på spelform.

* anger signifikant skillnad i andel riskkonsumtion av alkohol mellan de med problemspelande och ej i den aktuella spelformen.

Riskabelt att dricka alkohol medan man spelar

Alkohol säljs i många spelmiljöer. Till exempel måste den som vill ha tillstånd för Vegas spelautomater också ha ett serveringstillstånd för alkohol. Det finns ett tydligt samband mellan problemspelande och alkoholkonsumtion vid spelautomater. Högre tillgången till spelautomater i områden med lägre socioekonomisk status bidrar till en ojämlik hälsa.

Att konsumera alkohol medan man spelar gör det också svårare att komma ur spelproblem. Uppföljning inom Swelogs har visat att andelen personer med fortsatt problemspelande vid uppföljning ett år senare var fyra gånger större bland dem som drack alkohol medan de spelade jämfört med de som inte drack. Du som arbetar med tillsyn, utformar tillstånd och gör informationsinsatser bör ta hänsyn till detta.

Närstående drabbas

Närstående till personer som har problem med alkohol och spel om pengar kan påverkas negativt. Barn och unga kan vara särskilt utsatta, och många barn lever med en eller flera vuxna som har problem med alkohol eller spel om pengar. Exempel på ohälsa som är vanligare bland anhöriga är psykisk ohälsa, ekonomiska problem och utsatthet för våld. Att fråga om det finns barn i hushållen bör vara en rutin när man upptäcker spelproblem eller alkoholproblem hos vuxna.

Barn och unga som närstående till någon med spelproblem

Konsekvenser för hela samhället

Problem med alkohol och spel om pengar beräknas varje år kosta samhället flera miljarder kronor. Kostnaderna omfattar produktionsbortfall, vård och behandling, försörjningsstöd, brottslighet, skilsmässor, ohälsa, självmord, otrygga uppväxtvillkor med mera. Kostnaderna för spelproblem beräknades uppgå till cirka 14 miljarder under 2018. Att förebygga alkohol- och spelproblem kan därmed också ge samhällsekonomiska vinster.

Spelproblem ger stora samhällskostnader

Konsekvenserna av samsjukligheten mellan alkohol och spel påverkas av strukturerna i samhället i stort. Till det kommer även individens personliga levnadsvanor och sociala nätverk. Dessa bestämningsfaktorer påverkar varandra. Arbetslöshet kan exempelvis påverka alkoholvanor, som i sin tur påverkar spelvanor, som i sin tur påverkar den psykiska hälsan.

Metod

Folkhälsomyndigheten gjorde 2018 en kartläggande litteraturöversikt av systematiska litteraturöversikter om sambanden mellan spel om pengar och hälsa som publicerats 2011–2018. En av frågeställningarna berörde samband mellan spel och alkohol, en annan berörde samband mellan psykisk ohälsa och spel. Sju översikter handlade om alkohol och spel, varav tre var systematiska översikter med metaanalys. Tabellen i pdf:en ger en sammanställning av översikterna.

Läs mer

Det finns hjälp att få

Stödlinjen ger råd och stöd till personer som spelar, och deras närstående. Hit kan du ringa anonymt. Du kan också chatta eller mejla. Även du som jobbar med spelproblem kan vända dig till Stödlinjen.

Via spelpaus.se kan du också stänga av dig från allt spel som kräver registrering.

Hos Spelberoendes Riksförbund och Spelberoendegruppen kan du hitta lokala stödföreningar och självhjälpsgrupper för spelberoende och anhöriga.