Uppdaterad 5 juni 2020

Utvecklingen över tid

Suicidtalet har under de senaste årtiondena minskat i Sverige, särskilt bland äldre män.

Om man tittar på suicidtalet i olika åldersgrupper kan man se en minskning sedan mitten av 1980-talet i alla åldersgrupper utom i gruppen 15–24 år där varken en minskning eller en ökning under de senaste åren kan observeras. Sett över tid har suicidtalet sjunkit mest bland de äldsta, särskilt bland männen.

Utvecklingen över tid för män, 1987–2019. Antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på ålder. Källa: Socialstyrelsen.

Utvecklingen över tid 1987-2019 för män i olika åldersgrupper

 Utvecklingen över tid för kvinnor, 1987–2019. Antal suicid per 100 000 invånare uppdelat på ålder. Källa: Socialstyrelsen.

Utvecklingen över tid 1987-2019 för kvinnor i olika åldersgrupper

Läs mer 

Mer om utvecklingen av självmord, Folkhälsomyndigheten

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten

Kunskapsstöd om självmord, Suicidprevention.se

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten