Uppdaterad 10 juni 2021

Utvecklingen över tid

Suicidtalet i Sverige var som högst under 1970-talet och har sedan dess minskat. Minskningen har under de senaste åren avmattats. I samband med covid-19-pandemin var det många som befarade att suicidtalen skulle öka, men 2020 registrerades något färre suicid än året innan.

Under den senaste 20-årsperioden har suicidtalet (antal suicid per 100 000 invånare) i befolkningen minskat i de flesta åldersgrupper, utom i den yngsta åldersgruppen. Samtidigt har det blivit mindre skillnader i suicidtalen mellan olika åldersgrupper (figur). I den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre varierar suicidtalen mycket över tid, vilket beror på att gruppen består av förhållandevis få individer. Enstaka suicid kan då ge stor effekt på suicidtalet.

Suicidtal (antal suicid per 100 000) över tid i olika åldersgrupper 1997–2020.

Suicidtal (antal suicid per 100 000) över tid i olika åldersgrupper 1997–2020.

Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.

Ingen minskning av suicidtalen bland unga över tid

Suicid står för ungefär en tredjedel av alla dödsfall i åldersgruppen 15–24 år. År 2020 dog totalt 124 personer av suicid i denna åldersgrupp. Det var färre än 2019 då antalet var 138. Av de som dog 2020 var 92 killar och 32 tjejer. För tjejerna minskade suicidtalet mellan 2019 och 2020 medan det låg kvar på samma nivå för killarna.

Flera länder har på senare år observerat en ökning av suicidtalen bland ungdomar. Även i Sverige visar analyser från Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) att självmordstalen ökade med en knapp procent per år under perioden 1994 och 2019 i åldersgruppen 15–24 år. 

Läs mer här (notera att NASP även inkluderar dödsfall med så kallad oklar avsikt).

Suicid utgör en stor del av ungas dödsorsaker. För tjejer stod suicid för 33 procent av all dödlighet i åldersgruppen 15–24 år 2020. För killar var motsvarande andel 31 procent.

Antal suicid per 100 000 killar och tjejer i åldersgruppen 15–24 år. 1997–2020.

Antal suicid per 100 000 killar och tjejer i åldersgruppen 15–24 år. 1997–2020.

Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.

Läs mer 

Suicidförebyggande insatser

Mer om utvecklingen av självmord, Folkhälsomyndigheten

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten

Kunskapsstöd om självmord, Suicidprevention.se

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten