Uppdaterad 2 juli 2020

Utvecklingen över tid

Suicidtalet i Sverige har minskat över tid. Det var som högst under 1970-talet och sedan dess har det skett en minskning. Minskningen har under de senaste åren avmattats och bland yngre har suicidtalet ökat något. På den här sidan presenterar vi utvecklingen av suicid i olika åldersgrupper från 1997 till 2019.

Under den senaste 20-årsperioden har suicidtalet i befolkningen minskat i de flesta åldersgrupper, dock inte i den yngsta åldersgruppen där det har ökat något. I den äldsta åldersgruppen 85 år och äldre varierar suicidtalen mycket över tid, vilket beror på att gruppen består av förhållandevis få individer. Enstaka suicid kan då få stor effekt på det samlade suicidtalet.

Suicidtal (antal suicid per 100 000) över tid i olika åldersgrupper, perioden 1997–2019.

Bild som visar suicidtalet (antal suicid per 100 000) över tid i olika åldersgrupper, perioden 1997–2019.

 Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.

Suicidtalen bland unga minskar inte

I gruppen 15–24 år står suicid för ungefär en tredjedel av alla dödsfall. År 2019 var det totalt 138 personer i åldern 15–24 år som dog till följd av säkert fastställda suicid.

Även om det sker en minskning av suicid i de flesta åldersgrupper runt om i världen, har flera länder på senare år observerat en ökning av suicidtalen bland ungdomar. Även i Sverige har Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) konstaterat att självmordstalen har ökat sedan 1994 med en knapp procent per år i åldersgruppen 15–24 år. Läs mer här (notera att NASP även inkluderar dödsfall med så kallad oklar avsikt).

I Sverige 2019 avled 91 unga män och 47 unga kvinnor i åldern 15–24 år i säkert fastställda suicid. De motsvarande suicidtalen (antal suicid per 100 000) var 15,0 och 8,5. Därutöver avled 17 unga män och 7 unga kvinnor där det funnits misstanke om suicid, men där det inte har gått att fastställa om avsikten var självmord eller om dödsfallet var en olyckshändelse.

Suicid utgör en stor del av ungas dödsorsaker. För unga kvinnor stod suicid för 39 procent av all dödlighet i åldersgruppen 15–24 år 2019. För unga män var motsvarande andel 32 procent.

Även om suicidtalen för unga är lägre än i de flesta äldre åldersgrupper är det oroväckande att fler unga människor dör i suicid. Inte minst då självmord är dödsorsak som går att förebygga.

Suicidtal (antal suicid per 100 000) uppdelat på kön i åldersgruppen 15–24 år. Glidande treårsmedelvärden för perioden 1997–2019.

Bild som visar utvecklingen över tid bland unga

 Källa: Socialstyrelsen, Dödsorsaksregistret.

Läs mer 

Suicidförebyggande insatser

Mer om utvecklingen av självmord, Folkhälsomyndigheten

Statistik över självmord och psykisk hälsa på läns- och kommunnivå, Folkhälsomyndigheten

Kunskapsstöd om självmord, Suicidprevention.se

Statistik över psykisk hälsa, Folkhälsomyndigheten