Uppdaterad 7 april 2021

Frågor och svar om utökad testning av covid-19 för aktörer och leverantörer

Här har vi samlat vanliga frågor från aktörer och leverantörer kring testning och diagnostik av det nya coronaviruset. För frågor och svar till allmänheten.

Antikroppstestning

Biorisker

Juridik

Laboratoriemetodik PCR

Testning för pågående infektion

 • Lyssna

  Det är viktigt att göra skillnad mellan PCR-metodens tillförlitlighet (analytisk sensitivitet/specificitet) och hela diagnostikkedjans tillförlitlighet (klinisk sensitivitet/specificitet).

  När PCR-resultaten tolkas av experter är den analytiska specificiteten och sensitiviteten närmare 100 %. PCR-metoden som Folkhälsomyndigheten använder kan detektera ned till cirka 5 RNA-kopior per reaktion och har inte reagerat ospecifikt i något av testerna som utförts innan den implementerades. Hög kvalitet på design av primrar och prob, riktade mot en specifik målsekvens i viruset, ökar metodens analytiska specificitet.

  Den kliniska specificiteten är också hög, tack vare de många kontrollsteg i PCR-metoden som minskar risken för kontaminering och därmed falskt positiva svar. Det är dock svårt att få fram ett absolut mått på den kliniska sensitiviteten då den påverkas av många faktorer så som tid för provtagning i infektionsförloppet, korrekt provtagning och provhantering fram till analys samt extraktion. För att uppnå ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebut.

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att prov tas från flera provtagningslokaler (till exempel från svalg, saliv och näshåla) vid egenprovtagning för påvisning av SARS-CoV-2 i luftvägarna.

  PCR-testernas tillförlitlighet har nyligen ifrågasatts i en artikel som publicerats via Researchgate som en så kallad "pre-print”. Det är en förhandsversion av en text som ej har genomgått sedvanlig vetenskaplig granskning av externa oberoende bedömare. Artikelförfattarna hävdar att PCR-metoden som används för diagnostik av covid-19 är belagd med flera inneboende tekniska och vetenskapliga fel. Sedan metoden publicerades har många laboratorier i Sverige infört PCR-metoden för diagnostik av covid-19 och genom sitt systematiska kvalitetsarbete optimerat metoden. Laboratorierna är väl medvetna om att det finns utmaningar med PCR-metoden och de brister som har påtalats i Corman och Drostens publikation har hanterats genom väletablerade rutiner i den löpande kvalitetssäkring som finns för alla diagnostiska metoder. Utifrån det faktum att PCR-tester utförs i mycket stor skala och att nya aktörer snabbt har etablerats i utförandet är det viktigt att de olika aspekter som måste beaktas med PCR belyses, men Folkhälsomyndigheten anser inte att artikeln påverkar användningen av PCR-tester i Sverige.

  Uppdaterad: 2021-01-13 13:41:39

 • Lyssna

  För att få ett så pålitligt resultat som möjligt bör testning vid symtom på covid-19 utföras i ett tidigt skede av infektionen: dag 1–4 efter symtomdebuten.

  På vår sida med vägledning och stöd finns mer information om vad man bör tänka på när det gäller provtagning och PCR-test.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:31:14

 • Lyssna

  Ett positivt provsvar i kombination med symtom påvisar en pågående infektion med covid-19. Ett negativt provsvar innebär frånvaro av virus. För att ett negativt provsvar ska vara pålitligt behöver det vara taget på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och från rätt provtagningslokal.

  En person som har testats för tidigt, och sedan insjuknar, kan därför behöva testas på nytt. En smittad individ som varit sjuk länge och inte längre har virus i övre luftvägarna, kan få ett negativt provsvar om det är de övre luftvägarna som provtagits.

  Mer information om vad man bör tänka på vid provtagning och PCR-test finns på vår sida med vägledning och stöd.

  Uppdaterad: 2020-06-24 07:29:57

 • Lyssna

  Testningen sker alltid utifrån lokala och regionala riktlinjer. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vuxna samt barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass som har symtom för covid-19 testas för att se om de har en pågående infektion. Provtagning kan även ske vid smittspårning eller screening. Detta sker i sådana fall baserat på riskbedömning och utifrån regionala och lokala direktiv och kan i vissa situationer vara oberoende av klinisk bild.

  Som stöd för befintliga och nya aktörer har vi tagit fram följande material:

  Uppdaterad: 2021-04-07 15:49:26

 • Lyssna

  Ja, antigentest är ett komplement till nukleinsyrapåvisning och kan användas för att ställa diagnosen covid-19. Tillförlitligheten varierar, och beror bland annat av när i infektionsförloppet de används, och Folkhälsomyndigheten rekommenderar att testet tas vid symtom, senast dag 5 i infektionsförloppet.

  Läs mer i vår publikation Vägledning för användning av antigentester vid covid-19.

  Uppdaterad: 2020-11-27 11:01:57

 • Lyssna

  Påvisning av antigen ingår i falldefinitionen för covid-19 och positiva provsvar ska anmälas i SmiNet.

  Uppdaterad: 2020-11-27 11:02:39

 • Lyssna

  Antigentester kan användas som ett komplement till PCR-testning när det finns behov av ökad testkapacitet. Läs mer i vår publikation Vägledning för användning av antigentester vid covid-19.

  Testerna kan användas patientnära och analysen kan ske på laboratorium eller i annan för ändamålet avsedd lokal. Det är viktigt att hela testprocessen har kvalitetssäkrats och att den person som utför testningen har tränats för uppgiften.

  Uppdaterad: 2021-01-18 12:44:59

 • Lyssna

  Folkhälsomyndigheten har publicerat Vägledning för Antigentester vid påvisning av covid-19 med rekommendationer om prestanda. Eftersom kunskapen om covid-19 ständigt utvecklas kan rekommendationerna komma att uppdateras.

  Uppdaterad: 2020-11-27 11:04:30

Ersättning för testning