Uppdaterad 14 mars 2022

Påvisning av antikroppar

Antikroppstester används för att undersöka om någon har antikroppar mot SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19. Inom hälso- och sjukvården finns både laboratoriebaserade plattformstester och patientnära tester. Det finns också självtester för privat bruk.

Vad visar ett antikroppstest?

Ett antikroppstest visar om en person har bildat antikroppar mot viruset som orsakar covid-19. Antikroppar bildas av kroppens immunförsvar efter genomgången covid-19 eller vaccination mot covid-19. Om antikroppstestning görs efter vaccination är det viktigt att säkerställa att det test som används påvisar de antikroppar som specifikt bildas efter vaccination.

Frågor och svar om utökad testning av covid-19

Kunskapsunderlag och vägledning om tester, patientsäkerhet och produkter

EU-kommissionen har publicerat en vägledning som gäller diagnostiska tester för covid-19. I vägledningen beskrivs bland annat principer för att säkerställa testernas prestanda.

Riktlinjer för in vitro-diagnostiska covid-19-tester och deras prestanda (2020/C 122 I/01) (Europa.eu)

Folkhälsomyndigheten har även publicerat en vägledning för antikroppspåvisning. Där finns bland annat information om rekommenderad prestanda för antikroppstester.

Vägledning för antikroppspåvisning

När antikroppstester används inom hälso- och sjukvården finns krav på åtgärder som ska vidtas vid analys och hantering av testresultat.

På Läkemedelsverkets webbplats finns information om CE-märkning. För CE-märkta produkter ligger hela ansvaret för utvärdering av produktens prestanda, inklusive känslighet och specificitet, på tillverkaren. Om det visar sig att produkten inte uppfyller de medicintekniska kraven för CE-märkning efter att den introducerats på marknaden, kan Läkemedelsverket förbjuda produkten samt kräva att tillverkaren återkallar den från marknaden.

Snabb- och självtester för covid‍-‍19 (Läkemedelsverket.se)

Inom ramen för ett tidigare regeringsuppdrag undersökte Folkhälsomyndigheten tillsammans med andra aktörer ett urval av antikroppstesterna för att verifiera den prestanda som tillverkaren uppgivit.

Utvärderingar av antikroppstester vid svenska laboratorier